Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.05.2014, 18:00 - Nie musicie rozumieć dróg Boga - musicie je po prostu zaakceptować

Moja szczerze umiłowana córko, przyjdźcie wszyscy, którzy Mnie kochacie i przynieście Mi swoją miłość, ponieważ Ja bardzo potrzebuję pocieszenia. Ja Jestem waszym Jezusem, Synem Człowieczym, Zbawicielem świata, a jednak płaczę. Wszystkie Łaski przekazywane ludziom, są Mi odrzucane przez niewdzięczne dusze. Moje hojne Serce jest otwarte, więc mogę przyciągnąć was wszystkich do Mnie, lecz wy się odwracacie. Nawet ci, którzy Mnie kochają nie dają Mi swojego czasu. Zamiast mówić do Mnie, opowiadacie jeden drugiemu o Mnie. Za dużo mówienia o Tajemnicy Planów Bożych i tego, co ma przyjść, może spowodować rozproszenie uwagi i zamęt. Zbyt wiele analiz i tak zwanych inteligentnych debat oddala ode Mnie.
Nie musicie rozumieć dróg Boga - musicie je po prostu zaakceptować. Nigdy nie prosiłem was, abyście zrozumieli tajemnicę Mojej Boskości, ponieważ dusze, które naprawdę Mnie kochają, będą Mnie kochały z powodu tego Kim Ja Jestem, a nie dlatego, co przynoszę. Nie będą poszukiwały własnej chwały. Nie będą rozwijały swojej duchowości jedynie po to, by zyskać mocną pozycję w Moim Królestwie. Oni nigdy nie będą korzystali ze swojej wiedzy o Mnie w chełpliwy sposób, aby zdobyć punkty. Dusze, które zamieszkają ze Mną, to dusze, które o nic nie proszą, jedynie o dobro dla dusz własnych i innych.
Kiedy mówicie, że Mnie reprezentujecie, nie mówcie i nie krzyczcie o tym, jak bardzo dobrze Mnie znacie. Musicie po prostu okazać miłość innym i przestrzegać Mojego Nauczania mając duszę pozbawioną pychy. Zatem jeśli jesteście naprawdę Moi, będziecie spędzać mniej czasu starając się zdefiniować to, co wam powiedziałem; czego was nauczyłem i co obiecałem. Proszę, abyście przyszli do Mnie i spędzali więcej czasu na cichej kontemplacji Mnie. Gdy będziecie tak robili, ukażę się wam wyraźniej i w swoich sercach poznacie, co naprawdę znaczy szczerze Mi służyć.
Wasz Jezus


23rd May 2014, 18:00 - You do not have to understand the Ways of God - you must simply accept them

My dearly beloved daughter, come, all of you who love Me, and bring Me your love, for I Am in great need of comfort. I Am your Jesus, the Son of man, Saviour of the world and yet I weep. Every Grace bequeathed to man is thrown back at Me by ungrateful souls. My generous Heart is open, so I can draw all of you to Me, but you turn away. Even those of you who do love Me do not give Me your time. Instead of talking to Me, you talk to each other about Me. Too much talk about the Mystery of God's Plans and what is to come can cause distraction and confusion. Too much analysis and so-called intelligent debate takes away from Me.
You do not have to understand the Ways of God - you must simply accept them. I never asked you to understand the Mystery of My Divinity, because the souls who truly love Me will love Me because of Who I Am and not what I bring. They will not seek out glory for themselves. They will not develop their spirituality to merely gain a foothold in My Kingdom. They will never use their knowledge of Me in a boastful way to score points. The souls who will reside within Me are the souls who ask for nothing, only that which they ask for the good of their own souls and that of others.
When you say you represent Me, you do not talk and shout about how much you say you know Me. You must simply show love to others and follow My Teachings with a soul, which is empty of pride. So, if you are truly Mine, you will spend less time trying to define what I have told you; what I have taught you and what I promised. I ask that you come to Me and spend more time in quiet contemplation with Me. When you do this, I will reveal Myself to you more clearly and you will know in your hearts what it really means to serve Me truly.
Your Jesus