Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.05.2014, 00:45 - Kiedy człowiek Mnie zdradza, grzeszy przeciwko Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Moi Apostołowie przyszli do Mnie, łkali i płakali łzami frustracji ze względu na okrutny sposób, w jaki byli traktowani w Moje Święte Imię, powiedziałem im tak.
Nigdy nie obawiajcie się odrzucenia w Moje Imię.
Nigdy nie bójcie się wycia złego ducha, który ryczy ustami tych, którzy mu służą.
Nigdy nie odczuwajcie strachu, gdy jesteście rozliczani w Moje Imię. Ale kiedy zdradzają was ci, którzy są blisko was, wiedzcie, że to Mnie wymierzyli Policzek.
Kiedy człowiek Mnie zdradza, grzeszy przeciwko Mnie. Kiedy zdradza proroków Bożych, zdradza Boga w Trójcy Jedynego i za to będzie bardzo cierpiał.
Kiedy ludzie, którzy przeciwstawiają się największej Mocy z Nieba, odrzucają Interwencję Boga w Trójcy Jedynego, będą musieli cierpieć niepokój w swoich sumieniach. Ten niepokój nigdy ich nie opuści, chyba, że pojednają swoje dusze ze Mną, ich Jezusem. Odrzucanie Mnie, kiedy dusza wie, że to Ja, Jezus Chrystus jest tym, Który mówi, jest godne ubolewania. Ale przeciwstawianie się Bogu w Trójcy Jedynemu poprzez ingerowanie w Interwencję Boga, w Jego zadanie zbawienia dusz, szybko zostanie ukarane przez Mojego Ojca.
Ludzie mogą szydzić, kwestionować i analizować Moje Słowo, gdy jest ono teraz przekazywane, ale kiedy odważą się próbować powstrzymać Mnie od ratowania dusz poprzez sprzeniewierzanie się Mojemu Zaufaniu i przeciwstawianie się Mojemu Miłosierdziu, nie zostanie im okazane Miłosierdzie.
Wasz Jezus


29th May 2014, 00:45 - When a man betrays Me, he sins against Me

My dearly beloved daughter, when My Apostles came to Me, weeping and crying tears of frustration because of the way they were treated with cruelty in My Holy Name, I told them this.
Never fear rejection in My Name.
Never be frightened by the howls of the evil one, who screams through the mouths of those who serve him.
Never feel fear when you are held accountable in My Name. But when you are betrayed, by those close to you, know that it is I they have slapped in the Face.
When a man betrays Me, he sins against Me. When he betrays God's prophets, he betrays the Triune God, and for that he will suffer greatly.
When intervention by the Triune God is rejected by souls, who oppose the greatest power from Heaven, they will have to endure turmoil within their conscience. This turmoil will never leave them, unless they reconcile their souls to Me, their Jesus. To reject Me, when the soul knows that it is I, Jesus Christ, Who speaks, is regrettable. But to defy the Triune God, by interfering with God's Intervention, in His task to save souls, this will result in a swift punishment by My Father.
Humanity may sneer, question and analyse My Word, as it is given now, but when they dare to try and prevent Me from salvaging souls by betraying My Trust and opposing My Mercy then they will be shown no Mercy.
Your Jesus