Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.06.2014, 21:42 - Miłość jest jedynym sposobem pokonania nienawiści. Nienawiść nie potrafi pokonać Miłości, jeśli ta pochodzi od Boga

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo pragnę dotrzeć do tych, którzy stracili wiarę i tych, którzy już nie wierzą we Mnie, jak i do tych, którzy pozostają w nieświadomości.
Te Orędzia są dla świata - nie tylko dla wybranych, którzy witają Mnie oddając wszelką cześć i których dusze są pełne miłości do Mnie. Kocham wszystkich, ale liczę na tych, którzy są wierni, że będą głosić Słowo Boże, by rozpalać w zatwardziałych, zamkniętych sercach ogień Mojej Miłości.
Jeśli Mnie kochacie będziecie spełniali wobec innych wszystkie dobre uczynki, których was uczyłem. Będziecie traktowali innych, tak jak Ja was umiłowałem. Będziecie cierpliwi względem tych, którzy pogardzają wami za noszenie symbolu chrześcijaństwa. Przygarniajcie słabych: uczcie ich Mojej Miłości przez wszystko co mówicie i robicie. Być chrześcijaninem oznacza podtrzymywać Moje Słowo w każdy sposób. Nigdy nie wolno wam zapominać, że Moja Miłość jest Boska. Moja Boskość jest poza wszelką kwestią, a Moc Ducha Świętego jest niepokonana, gdy jest On Obecny w każdym Dziele, które jest Moje. Moje Dzieła są potężne i będą narastać i rozprzestrzeniać się jak silny podmuch wiatru z prędkością, która przekracza wasze pojmowanie. Tak więc, gdy daję się poznać przez Moje Słowo - Moje Orędzia dla świata - to jeśli Mnie przyjmiecie, okażę wielkie Miłosierdzie wszystkim, którzy chętnie podejmą Mój Kielich. Gdy przyjmiecie Dary, które wam daję i skorzystacie z nich tak, jak pragnę, dla dobra innych, nastąpią wielkie cuda nawrócenia. Gdy przyjmiecie ode Mnie Moją Miłość, rozszerzy się ona na innych. Gdy inni otrzymają waszą miłość, oni także rozpoznają skąd ona pochodzi.
Gdy Moja Miłość zostanie zaszczepiona w waszych duszach, dzięki mocy Ducha Świętego, rzuci was na kolana przede Mną, płaczących z radości. Nie popełnijcie błędu; natychmiast rozpoznacie Miłość Boga, gdy przeszyje wam ona serca przez moc Ducha Pocieszyciela. Wtedy zrozumiecie Moc Miłości, bo Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Mocą, przed którą każdy demon, każdy upadły anioł i sam szatan upada na ziemię w udręce, bo oni nie mają żadnej władzy nade Mną.
Kiedy pozwolicie wypełnić wasze dusze Moją Miłością, wy również będziecie mieli w sobie moc, aby pokonać każdy rodzaj zła na świecie. Moja Miłość niszczy moc szatana i wszystkich jego demonów. Moja Miłość będzie waszą bronią przeciw niegodziwości, której będziecie musieli stawić czoła, ponieważ przemawiacie w Moje Imię. Przyjmijcie Moją Miłość i zawsze kochajcie Moich nieprzyjaciół. Nie nienawidźcie moich wrogów, gdyż zły duch chce, abyście właśnie tak czynili, by mógł on szerzyć nienawiść. Gdy miłość jest rozpowszechniana, rodzi miłość w innych, tak jak nienawiść rodzi wątpliwość, strach i gniew. Miłość jest jedynym sposobem pokonania nienawiści. Nienawiść nie potrafi pokonać Miłości, jeśli ta pochodzi od Boga.
Pragnę dać wam tę Modlitwę Krucjaty, aby chronić was przed nienawiścią.
Modlitwa Krucjaty (156) O ochronę przed nienawiścią:
Drogi Jezu, daj mi swoją Miłość i otwórz moje serce, abym z wdzięcznością przyjął Twoją Miłość. Niech Twoja Miłość oświeca mnie przez Moc Ducha Świętego, abym stał się znakiem Twojego Miłosierdzia.
Otocz mnie swoją Miłością, a moja miłość do Ciebie niech osłabi wszelki rodzaj nienawiści, jaki napotkam szerząc nowinę Twojego Słowa. Wylej na nas swoje Miłosierdzie i przebacz tym, którzy Cię odrzucają, obrażają i którzy są obojętni na Twoją Boskość i daj im Dar Miłości.
Pozwól, by Twoja Miłość świeciła w czasach niepewności, słabej wiary, w czasach prób i cierpień, a przez Moc Ducha Świętego pomagała mi nieść Prawdę tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej Pomocy. Amen.
Moi drodzy wyznawcy, będziecie potrzebowali Mojej Ochrony bardziej niż kiedykolwiek, w miarę gdy ta Misja będzie wzrastać. Moja Miłość będzie zawsze was osłaniać i dam się wam poznać przez Moje Słowo, Łaskę Ducha Świętego i przez nawrócenia poprzez modlitwę, które ta Misja Zbawienia przyniesie światu.
Nigdy nie wątpcie w Moje Bóstwo lub Bożą Moc, gdyż beze Mnie jesteście niczym.
Wasz Jezus


9th June 2014, 21:42 - Love is the only way to defeat hatred. Hatred cannot defeat Love if it comes from God

My dearly beloved daughter, how I long to reach out to those who have lost faith and those who no longer believe in Me, as well as the ignorant.
These Messages are for the world - not just the elect, who greet Me with every honour and whose souls are filled with love for Me. I love everyone, but I rely on the faithful to spread the Word of God, so as to enkindle within those hardened closed hearts the fire of My Love.
If you love Me, you will do onto others all the good deeds that I taught you. You will treat others, as I have loved you. You will be patient with those who scorn you for wearing the badge of Christianity. You will embrace the weak: teach them My Love in all that you say and do. To be a Christian means to uphold My Word in every way. You must never forget that My Love is Divine. My Divinity is beyond reproach and that the Power of the Holy Spirit is invincible when it is Present in any Work that is Mine. My Works are powerful and will grow and spread like a strong gust of wind with a velocity that is beyond your understanding. So when I make Myself known with My Word - My Messages to the world - if you embrace Me, I will show great Mercy to all who take up My Cup willingly. When you accept the Gifts I give to you and use them, as I desire you to, for the good of others, then great miracles of conversion will take place. My Love, when you accept it from Me, will spread to others. When others receive your love, they too will recognize where it comes from.
My Love, when instilled within your souls, through the Power of the Holy Spirit, will bring you to your knees before Me, weeping for joy. Make no mistake; you will recognize the Love of God instantly when it pierces your heart by the Power of the Paraclete. Then you will understand the Power of Love for I Am Love. I Am the Power by which every demon, every fallen angel and Satan himself fall on the ground in agony, for they have no power over Me.
When you allow My Love to fill your souls, you too will have the power, within you, to defeat every kind of evil in the world. My Love destroys the power of Satan and all his demons. My Love will be your weapon against the wickedness, which you will have to face because you speak in My Name. Accept My Love and always love My enemies. Do not hate My enemies, for that is exactly what the evil one wants you to do, so that he can spread hatred. Love, when spread, breeds love within others just as hatred breeds doubt, fear and anger. Love is the only way to defeat hatred. Hatred cannot defeat Love if it comes from God.
I desire to give you this Crusade Prayer to protect you from hatred.
Crusade Prayer (156) Protection from hatred:
Dear Jesus, give me Your Love and open my heart to accept Your Love with gratitude. By the Power of the Holy Spirit, let Your Love shine upon me, so that I become a beacon of Your Mercy.
Surround me with Your Love and let my love for You dilute every kind of hatred, which I encounter when I spread the news of Your Word. Pour out Your Mercy upon us and forgive those who reject You, insult You and who are indifferent to Your Divinity and give them the Gift of Love.
Let Your Love shine through at times of uncertainty, weak faith, in times of trials and suffering and by the Power of the Holy Spirit help me to bring the Truth to those who are in most need of Your Help. Amen.
My dear followers, you will need My Protection more than ever as this Mission grows. My Love will always cover you and I will make Myself known to you through My Word, the Grace of the Holy Spirit and by the conversion, through prayer, which this Mission of Salvation will bring the world.
Never doubt My Divinity or the Power of God, for without Me you are nothing. Your Jesus