Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.06.2014, 12:05 - Bez Mojego Światła nie ma niczego prócz ciemności duszy. Nie ma pokoju. Nie ma miłości. Nie ma nadziei. Nie ma Życia

Moja szczerze umiłowana córko, ludzie mogą pytać, dlaczego tak ważne jest, aby Ofiara Mszy Świętej została za wszelką cenę zachowana? Msza jest centralnym punktem Mojej Obecności - Mojej Prawdziwej Obecności w świecie. Moja Obecność przynosi zarówno Życie jak i Światło. Ona przynosi duszy życie i wypełnia ją wyjątkową Łaską. Niesie ze sobą Światło - Moje Światło - które jest potężniejsze od słońca. Przebłysk Mojego Światła wystarczy, by rozświetlić przestrzeń, która jest w ciemności. Dopóki Moja Eucharystia jest otaczana wielką chwałą na ołtarzach Moich Kościołów, będzie istniało życie. Bez niej będzie ciemność. Kiedy Ja nie Jestem obecny, nie ma Światła. Bez Mojego Światła nie ma niczego prócz ciemności duszy. Nie ma pokoju. Nie ma miłości. Nie ma nadziei. Nie ma Życia.
Do jakichkolwiek nowych zasad będziecie przymuszeni w imię ewangelizacji i nowoczesności, w Moje Imię, to musicie wiedzieć, że jeśli Moja Eucharystia już nie będzie tak czczona, jak być powinna i tak jak miała być, to możecie być pewni, że wtedy szybko zniknie Ona całkowicie. W dniu, w którym się to stanie, pojawi się ciemność, która zstąpi na Ziemię. Nie zobaczycie jej, lecz odczujecie ją w zimnych sercach ludzi, gdyż ona zmieni ludzkość. Gdy Moja Obecność zmniejszy się, bramy piekielne zostaną otwarte i antychryst zajmie Moje Miejsce w Moim Kościele. Ten, który nie pochodzi ode Mnie, zasiądzie na Moim prawowitym tronie. I to jemu Mój Kościół padnie do stóp. To będzie największa zdrada Mnie, waszego Jezusa, od czasów Judasza, który wydał Mnie Moim wrogom na ukrzyżowanie.
To Mój Kościół będzie prześladowany jako pierwszy, a ci, którzy są słabi w wierze oddadzą hołd bestii. To właśnie ci ludzie, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół - jeszcze raz Mnie ukrzyżują. Kiedy oszust oświadczy, że jest Mną, zacznie się odliczanie godzin, a następnie przestworza rozerwą się z ogłuszającym dźwiękiem i Mój Powrót zostanie ogłoszony hukiem grzmotu. Świat zrozumie wtedy Prawdę Mojej Obietnicy Powrotu, aby w końcu odzyskać Moje Królestwo i przynieść jedność Mojemu Kościołowi, Mojemu Prawdziwemu Kościołowi - temu, który pozostawał Mi wierny przez wszystkie te próby i udręki.
Nic nie przemoże Mojego Kościoła, gdyż pod Moim Przywództwem i kierownictwem nadal pozostanie niedostępny dla bestii i tych wszystkich zdrajców, którzy dopuszczą się wobec Mnie zdrady dla własnych korzyści.
Wysłuchajcie teraz Mojej Obietnicy. Wszystko, o czym wam powiedziałem, że się wydarzy, wydarzy się. Wszystko, co wam obiecałem, zostanie wypełnione. Wszystko, co jest Moje jest wasze. Wszyscy należycie do Mnie. Przylgnijcie do Mnie tak mocno, jakby od tego zależało wasze życie, ponieważ bez mojej ochrony, popadniecie w błąd, a to złamie Mi Serce. Nigdy nie opuszczajcie Mnie dla tego, który was nienawidzi. Nigdy was nie opuszczę, bo za bardzo was kocham. Przyciągam was do siebie, a wy nadal się wycofujecie. Dlaczego? Czego się boicie? Czyż nie wiecie, że jesteście Moi i że to jest wasze prawo z urodzenia? Oprzyjcie się na Mnie, Moi umiłowani wyznawcy, gdyż wkrótce poczujecie się zagubieni i nie będziecie wiedzieli, gdzie się zwrócić. A Ja będę czekał, aby przynieść wam Moją Miłość i ofiarować pocieszenie.
Przyjdźcie. Nie bójcie się Mnie. Przychodzę jedynie z miłością, aby przynieść wam Mój Pokój.
Moje Światło przynosi wam zdolność widzenia.
Moja Miłość przynosi wam nadzieję.
Moje Serce przynosi wam pocieszenie.
Moje Ręce was uzdrawiają.
Moje Oczy was widzą.
Moje Rany was przyciągają.
Moje Ciało was karmi.
Mój Ból jest waszym.
Wasz ból jest Moim.
Moje Miłosierdzie was uratuje.
Moje Słowo jest waszą drogą do Mojego Królestwa.
Wasz Jezus


10th June 2014, 12:05 - Without My Light there is nothing but darkness of the soul. No peace. No love. No hope. No Life

My dearly beloved daughter, people may ask why is it important that the Sacrifice of the Holy Mass be retained at all costs? The Mass is the focal point of My Presence - My True Presence in the world. My Presence brings both Life and Light. It will bring Life to the soul and fill it with a unique Grace. It will bring with it Light - My Light - which is more powerful than the sun. A glimmer of My Light is enough to light up a room that is in darkness. As long as My Holy Eucharist is held in great glory upon the altars of My Churches, there will be life. Without it there will be darkness. When I Am not Present, there is no Light.
Without My Light there is nothing but darkness of the soul. No peace. No love. No hope. No Life.
Whatever new rules will be forced upon you in the name of evangelization and modernity, in My Name, know that if My Eucharist is no longer revered, as It should be and as It was meant to be, you can be sure that it will not be long before It will disappear altogether. On the day that this happens there will be a darkness, which will descend upon the Earth. You will not see it, but you will feel it in the cold hearts of men, for by then humanity will have changed. Once My Presence diminishes, the gates of Hell will be opened and the antichrist will take My Place in My Church. It will be he who is not of Me, who will sit on the throne that is rightfully Mine. And it will be before him that My Church will lie prostrate at his feet. That will be the greatest betrayal of Me, your Jesus, since Judas handed Me over to My enemies to be crucified.
It is My Church, which will be persecuted first and those who are weak of faith will pay homage to the beast. It will be those men who will claim to represent My Church - who will crucify Me, once more. When the imposter declares that he is Me, the hours will begin to tick and then with a deafening sound of the skies parting and the peal of thunder, My Return will be made known. The world will then understand the Truth of My Promise to Return to reclaim My Kingdom, finally, and to bring unity to My Church, My True Church - those who remained loyal to Me, through all the trials and tribulations.
Nothing can prevail against My Church, for under My Leadership and direction It will remain impenetrable against the beast and all those traitors who will have betrayed Me for their own gain.
Hear now My Promise. All that I told you would happen will happen. All that I promised you will be fulfilled. All that is Mine is yours. You all belong to Me. Cling to Me for dear life, for without My Protection, you will fall into error and that would break My Heart. Never forsake Me, for he who hates you. I will never forsake you, because I love you too much. I pull you towards Me and still you withdraw. Why? What are you fearful of? Don't you know you are of Me and that this is a natural birthright? Lean on Me, My beloved followers, for soon you will feel lost and will not know where to turn. And I will be waiting, to bring you My Love and offer you comfort.
Come. Do not fear Me. I come only with love to bring you My Peace. My Light brings you sight.
My Love brings you hope.
My Heart brings you comfort.
My Hands heal you.
My Eyes see you.
My Wounds draw you.
My Body feeds you.
My Pain is yours.
Your pain is Mine.
My Mercy will save you.
My Word is your path to My Kingdom. Your Jesus