Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.06.2014, 12:25 - Bóg Ojciec: Moc Trójcy Świętej jest poza zasięgiem ludzkiej ingerencji, a przez Łaskę Mojej Miłości docieram do ludzkości, aby głosić Prawdę

Moja najdroższa córko, Moim Pragnieniem jest, aby każdy z was odpowiedział w tym czasie na wezwanie Najświętszej Trójcy. Moc Trójcy Świętej jest poza zasięgiem ludzkiej ingerencji, a przez Łaskę Mojej Miłości docieram do ludzkości, aby głosić Prawdę.
Nie bójcie się swojego Ojca, gdyż Ja Jestem wasz, a wy jesteście Moi. Wszelka Władza jest w Moich Rękach i zrobię wielkie wyjątki, aby zjednoczyć świat. Wiele dusz jest wobec Mnie obojętnych. Unikają Mnie, zaprzeczają Mojemu Istnieniu i obrażają Moją Boskość umieszczając przede Mną fałszywych bogów, wykonanych z przetopionego złota. Wszystko, co jest wykonane z gliny zostanie zastąpione przez odnowioną egzystencję. Nic na tej Ziemi nie jest wieczne. Wszystko obraca się w pył. Nic co jest wieczne, nie jest z waszego świata. Stworzyłem człowieka na Moje Podobieństwo. Ja tchnąłem życie i otrzymaliście oddech i to Ja jestem Tym, który je odbiera. Wszystko zaczyna się i kończy we Mnie i żaden człowiek nie może i nie będzie dyktował jak mam zjednoczyć swoje dzieci. To zadanie należy do Mnie - nie do was. Moje Plany ocalenia dusz - dobrych, złych i nędznych, nie zostaną zniszczone. Mogą być naruszone, ale nigdy nie zniszczone, gdyż wszystko, co mówię, nastąpi i wszystko czego pragnę, nadejdzie.
Znam każdego z was, ponieważ narodziliście się z Mojej Miłości. Jakiekolwiek są wasze okoliczności życiowe, one się rozwinęły na gruncie Bożej Opatrzności i wszystko ma swoją przyczynę. Ci z was, którzy Mnie nie znają - też są Moi, bo was stworzyłem. Nie ewoluowaliście z gatunków. Wierzyć w to, oznacza oszukiwać się, a to służy jedynie jako środek podrzucony do waszych serc przez oszusta, abyście Mnie odrzucili. Odrzucając Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, odrzucacie Wieczne Zbawienie. A przez odrzucenie Prawdy o Moim Istnieniu, odgradzacie się od istnienia w wiecznej chwale.
Całe Miłosierdzie jest Moje. Obdarzam Moim Miłosierdziem tych, których serca są czyste; którzy mają w swoich duszach miłość, gdyż pozwolili Mi do nich wejść. Główną przeszkodą do otrzymania Życia Wiecznego jest pycha ludzkości. Pycha jest największą barierą w zjednoczeniu się ze Mną. Możecie Mnie znać przez Mojego Syna; rozumieć Moje Słowo, ale nie czynić tego, czego was uczono. Miłość pochodzi ode Mnie. Gdy w duszy jest pycha, miłość w niej umiera i zostaje zastąpiona nienawiścią. Pycha pochodzi od szatana i jest to dla Mnie zarówno odrażające, jak i bolesne.
Pozwólcie Mi was kochać przyjmując Moje Słowo i Dary, które dałem światu przez największą Ofiarę śmierci Mojego Syna na Krzyżu. Dałem wam życie. Dałem wam siebie, poprzez Objawienie Mojego Syna. Uniżyłem się w pokorze przed wami, aby pokonać grzech pychy. Uczyłem was przez proroków. Dałem wam Dar wolnej woli, ale nadużywaliście go, by zaspokajać własne żądze i pragnienia. Dar wolnej woli ma podwójny cel - by dać wam wolność wyboru, tak żebyście nie przychodzili do Mnie ze strachu, ale z miłości i by zwyciężać moc diabła. Szatan przede wszystkim pożąda waszej wolnej woli i użyje każdego podstępu, abyście mu ją oddali. Kiedy dusze to uczynią z powodu grzechu pychy, praktyk New Age i okultyzmu, zostaną zniewolone przez złego ducha. Wtedy przejawi on każdą ze swoich cech w tych duszach, które przekazały mu swoją wolę. Poznacie ich po ich postępowaniu. Ale najbardziej wyrazistym objawem tego, że ich wolna wola została oddana złemu duchowi jest to, że te dusze stale dążą do publicznego wyśmiewania Mojego Syna, Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Świata. Szatan nienawidzi ich oboje.
Jeśli natomiast użyjecie wolnej woli, którą wam dałem, dla dobra waszych dusz i wzajemnej miłości, będzie to potężne narzędzie do osłabienia mocy szatana. Ale to właśnie te dusze, które przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, dają Mi dar swojej wolnej woli, przekazują najpotężniejszy dar ze wszystkich. To przez te dusze pokonam złego ducha i zarazem będzie to sposób, dzięki któremu będę mógł uratować dusze tych, którzy całkowicie odłączyli się ode Mnie.
To jest Moja Obietnica. Uratuję nawet te dusze, które stanowią najbardziej beznadziejne przypadki, dzięki ofiarom tych, którzy dają Mi dar swojej wolnej woli przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy


11th June 2014, 12:25 - God the Father: The Power of the Blessed Trinity is beyond the interference of man

My dearest daughter, My Desire is that each one of you respond to the Call of the Most Holy Trinity at this time. The Power of the Blessed Trinity is beyond the interference of man and by the Grace of My Love, I reach out to humanity to declare the Truth.
Be not afraid of your Father, for I Am yours and you are Mine. All Power is in My Hands and I make great exceptions in order to unite the world. Many souls are indifferent to Me. They shun Me, deny My Existence and insult My Divinity by placing false gods, made of molten gold, before Me. All that is made of clay will be replaced by a renewed existence. Nothing on this Earth is eternal. Everything turns back into dust. All that is eternal is not of your world. I created man in My Likeness. I blew forth life and you were given breath and it is I Who will take it away. All begins and ends with Me and no man can or will dictate how I will unite My children. That task is Mine - not yours. My Plans to salvage souls - the good, the bad and the wretched, will not be destroyed. Damaged, perhaps, but never ruined, for all that I say will be and all that I desire will come to pass.
I know each of you, as you were born out of My Love. Whatever your circumstances, they evolved because of Divine Providence and there is a reason for everything. Those of you who do not know Me - you are also Mine, for I created you. You did not evolve from the species. To believe that, is to deceive yourself and serves only as a means, planted by the deceiver in your hearts, to deny Me. By denying Me, your Eternal Father, you deny Eternal Salvation. And by denying the Truth of My Existence, you will separate yourself from an existence of eternal glory.
All Mercy is Mine. I lavish My Mercy on those whose hearts are pure; who have love in their souls because they have allowed Me to enter into them. The main obstacle to receiving Eternal Life is the pride of humanity. Pride is the single biggest barrier to uniting yourself to Me. You may know Me, through My Son; understand My Word, but you do not practice what you have been taught. Love comes from Me. When there is pride in the soul, love dies within it and is replaced with hatred. Pride comes from Satan and it is abhorrent to Me, just as it is distressing.
Let Me love you by accepting My Word and the Gifts I gave the world through the biggest Sacrifice of My Son's death on the Cross. I gave you life. I gave you Myself, through the Manifestation of My Son. I lowered Myself, in humility before you, in order to defeat the sin of pride. I taught you through the prophets. I gave you the Gift of free will but you abused it to satisfy your own lusts and desires. The Gift of free will has a dual purpose - to give you the freedom to choose, so that you do not come to Me out of fear, but out of love and to defeat the power of the devil. It is your free will that Satan covets most of all and he will use every deceit to get you to hand it over to him. When souls do this, through the sin of pride, new age practices and the occult, they become enslaved by the evil one. He will then manifest, within the souls who hand him over their free will, every single one of his traits. You will know them by their behaviour. But the one sign that their free will has been given to the evil one is when these souls constantly seek to publicly mock My Son, Jesus Christ, and His Mother, the Immaculate Virgin Mary, Mother of the World. Satan despises both of them.
If, instead, you use the free will I gave you, for the good of your soul and to love one another, this is a powerful means by which to dilute the power of Satan. But, it is those souls who give to Me, through My Son, Jesus Christ, the gift of their free will, that give the most powerful gift of all. It will be through these souls that I will defeat the evil one and the means by which I can save the souls of those who have completely separated themselves from Me.
That is My Promise. I will save the souls of even the most hopeless cases because of the sacrifices of those who give Me this gift of their free will, through My Son, Jesus Christ.
Your Eternal Father God the Most High