Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.06.2014, 17:27 - Drzwi zostaną otwarte, aby umożliwić poganom zbezczeszczenie Moich Kościołów

Moja szczerze umiłowana córko, ci z was, którzy nie chcą, abym kontaktował się z tobą niech wiedzą o tym. Wasza wolna wola oznacza, że jesteście wolni, aby zdecydować, czy zaakceptujecie to, co mówię i czego pragnę czy nie. Czy uwierzycie czy nie - to jest wasz wybór i cokolwiek zdecydujecie, nigdy nie będę was z tego powodu sądził.
Ale nigdy nie wolno wam osądzać innych w Moje Imię. Mam tu na myśli sądzenie tych, którzy Mnie odrzucają, jak również tych, którzy przyjmują Moją Interwencję. Nikt z was nie ma prawa oświadczać, że inna osoba jest zła lub winna złego uczynku. Wy, którzy surowo oceniacie - te osoby, które uważacie za pozostające w błędzie, winne złego uczynku lub herezji - nie macie do tego prawa. Musicie milczeć i modlić się za tych, których uważacie za dotkniętych nieszczęściem. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mam Władzę Sądzenia ludzkości.
Kiedy poniżacie inną osobę w Moje Święte Imię, jesteście winni grzechu i będę miał to przeciwko wam. Gdy krzywdzicie innych swoim językiem, uciszę was. Kiedy niszczycie reputację innej osoby, inni będą kwestionować waszą reputację. Brzydzę się hipokryzji, a gdy jesteście winni oszczerstwa, rzucanego w Moje Imię, to sprowadzacie wielki wstyd nie tylko na siebie, lecz i na Moje Święte Imię.
Każdy człowiek, który zadaje ból innej osobie i otwarcie wyznaje, że mówi w Imię Boga, oszukuje tylko samego siebie. Ci, którzy karzą innych i mówią, że spełniają jedynie swój obowiązek, ze względu na swoje poświęcenie i oddanie Bogu, nie są Moi. Wstydźcie się, bo Mnie nie znacie. I podczas gdy walczycie między sobą - chrześcijanie przeciwko chrześcijanom - poganie, którzy są wśród was dokonują podboju Mojego Kościoła. Wróg działa bardzo sprytnie. Jego przebiegłym planem jest wytworzenie niezgody wewnątrz Mojego Kościoła i gdy prawdziwe przywiązanie do Mnie osłabnie, drzwi zostaną otwarte, aby umożliwić poganom zbezczeszczenie Moich Kościołów i Świętej Eucharystii.
Wstydźcie się wy, którzy znacie Prawdę - Moje Święte Słowo dane wam w Najświętszej Biblii. Wszystkie ofiary były dokonywane dla was; prorocy Boga wysłani do was byli zniewalani, prześladowani i zabijani; wizjonerzy, widzący i święci - wszyscy byli czczeni dopiero po swojej śmierci, ale biczowani przez was, gdy przekazywali Moje Słowo, a następnie Moją Własną Ofiarę - gdy Mnie ukrzyżowaliście. A wy, co teraz robicie? Zezwalacie tym, którzy czczą fałszywych bogów, aby oddawali im hołd na Moich Ołtarzach, które są przeznaczone do oddawania czci Mnie. Czy ci poganie pozwalają wam robić to samo w swoich świątyniach?
Historia się powtarza. Poganie przejęli Kościół Mojego Ojca i zostali wyrzuceni. Kiedy bezcześcicie Mój Kościół i Moje Ciało, już nie nadajecie się by Mi służyć i odrzucę każdego Mojego wyświęconego sługę, który zdradzi Mnie w ten sposób. Wasze grzechy są ciemniejsze niż tych, którym służycie w Moje Imię, gdyż będziecie prowadzić ze sobą dusze, które Mi odebraliście. Teraz jest czas na wasz wybór. Albo przyjmiecie Mnie, Jezusa Chrystusa, takim jakim Ja Jestem, a nie takim jakim wy chcecie, abym był albo Mnie odrzućcie. Nie ma innej możliwości.
Wasz Jezus


16th June 2014, 17:27 - The doors have been opened to allow the heathen to desecrate My Church

My dearly beloved daughter, to those amongst you who do not desire that I communicate with you, then know this. Your free will means that you are free to choose whether or not you accept what I say and what I desire. Whether to believe or not believe - that is your choice and, whatever you decide, I will never Judge you because of this.
But you must never judge others in My Name. By this I mean judging those who reject Me, as well as, those who accept My Intervention. Not one amongst you has the right to declare another person to be evil or guilty of wrongdoing. Those of you who judge harshly - those people you believe to be wrong, guilty of wrongdoing or heresy - do not have this right. You must remain silent and pray for those you believe to be afflicted. Only I, Jesus Christ, have the Power to Judge humanity.
When you demean another person in My Holy Name, you are guilty of sin and I will hold this against you. When you harm others by your tongue, I will silence you. When you hurt another person's reputation, your own reputation will be questioned by others. Hypocrisy disgusts Me and when you are guilty of calumny, carried out in My Name, then you bring great shame, not only on yourselves, but upon My Holy Name.
Any man who inflicts pain upon another person and openly professes to speak in the Name of God, deceives only himself. Those who punish others and say that they are merely carrying out their orders, because of their dedication and devotion to God, are not of Me. Shame on you, for you do not know Me. And while you fight amongst yourselves - Christian against Christian - the pagans amongst you are invading My Church. The enemy works very cleverly. His cunning plan is to create discord within My Church and as true allegiance to Me weakens, the doors have been opened to allow the heathen to desecrate My Churches and the Holy Eucharist.
Shame on those of you who know the Truth - My Holy Word given to you in the most Holy Scriptures. Every sacrifice was made for you; the prophets of God sent to you were violated, persecuted and killed; the visionaries, seers and the saints - all revered, only after their deaths, but scourged by you when they imparted My Word and then My Own Sacrifice - when you crucified Me. Now what do you do? You allow those who worship false gods to pay homage to them upon My Altars, which are meant to honour Me. Would these pagans allow you to do the same in their temples?
History repeats itself. The heathen took over My Father's Church and they were cast out. When you desecrate My Church and My Body, you are no longer fit to serve Me and I will cast out every sacred servant of Mine who betrays Me in this way. Your sins are blacker than those whom you serve in My Name, for you will carry with you the souls you take away from Me. It is time for you to choose. You either accept Me, Jesus Christ, as I Am and not what you want Me to be or you deny Me. There is nothing in between.
Your Jesus