Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.06.2014, 22:23 - Świat cierpi głód Prawdy Mojego Słowa

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Armia Reszty zebrała się w wielkiej liczbie i jest rozsiana w każdej części świata. Moi Mnie znają, a dzięki Mocy Ducha Świętego rozpoznali Mnie przez Siłę Moich Słów zawartych w tych Świętych Orędziach.
Moje Słowo szybko przyciągnie do Mnie tych, którzy już są pobłogosławieni Duchem Świętym. Te dusze bowiem nie mają wątpliwości. Duch Święty poprzez Moje Słowa będzie przyciągał bardziej opornych i chociaż mogą oni być niepewni czy to rzeczywiście Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, Który zaprasza ich, by odpowiedzieli na Moje Wołanie, ostrożnie przyjdą do Mnie. W końcu w pełni Mnie obejmą. Poza tym są jeszcze i ci, którzy wierzą we Mnie, ale nie przyjmują faktu, że to Ja ich wołam. Oni też z czasem odpowiedzą na Moje Wołanie. Ale czym jest Moje Wołanie? Czy jest po to, bym po prostu dał dowód swego istnienia? Nie, to nie jest konieczne. Moje Wołanie jest po to, aby was zebrać i tak przygotować, by wszyscy chrześcijanie pomogli Mi w Moim dążeniu do ratowania ludzkości. Właśnie przez Moich umiłowanych uczniów mogę sprawić, żeby wiele się wydarzyło.
Moją Misją jest ratowanie dusz i zrobię to korzystając z wolnej woli człowieka. Wolą Boga jest danie życia i sprowadzenie wszystkich dzieci Bożych pod Jego Opiekę. Według Świętej Woli Boga, wszystkie dusze mogą być uratowane, ale droga do Wiecznego Zbawienia leży w wolnej woli danej człowiekowi przez Boga. To za pośrednictwem swojej wolnej woli każdy z was wybierze własną przyszłość. Nie będziecie zmuszani do przyjęcia Miłosierdzia Bożego, ale zostaniecie poproszeni, aby iść za Mną. Nigdy nie rozkazuję wam, abyście to zrobili, ponieważ to jest wasze prawo - prawo do wolnej woli - abyście decydowali o sobie, co chcecie robić.
Niektórzy ludzie wybiorą mądrze, gdyż będą wiedzieli, co ofiaruję, ścieżkę Prawdy - Drogę do Życia Wiecznego. Niektórzy ludzie wybiorą nierozsądnie i będą postępowali złą drogą. Zrobią tak, ponieważ nie uda im się zrozumieć Prawdy, Słowa Bożego. Pozwolą, aby urok wielkich atrakcji materialnych, pożądań i przyjemności odciągnęły ich ode Mnie. Oni nie wierzą w życie po śmierci i nie odczuwają wyrzutów sumienia, gdy popełniają grzechy zaspakajając swoje egoistyczne pragnienia. Jednak, gdy zostanie im ukazana Prawda i zostaną zachęceni przez innych, aby posłuchać Słowa Bożego i Mojej Obietnicy dotyczącej przyszłości, to mogą się zmienić. Mogą oni poprzez dar nawrócenia zamieszkać w Moim Królestwie.
Moje Wołanie jest zatem po to, by zachęcić wszystkie dusze do poszukiwania Prawdy. Dzięki swojej wolnej woli - i musi to być ich własny wybór - pozwolą oni Mnie, swojemu ukochanemu Jezusowi, abym ich uratował. Wzywam teraz wszystkich chrześcijan, aby wzięli swoją zbroję i pomaszerowali naprzód, pomagając Mi zebrać te dusze, które są rozproszone i zagubione. Dzięki waszej pomocy będę mógł zachęcić wszystkie dusze, wszystkich wyznań, ras i koloru skóry, aby przyszli do Mnie. Gdy dotrzecie do nich, okryję was wielkimi darami Ducha Świętego, aby udało się wam doprowadzić do Mnie te zagubione dusze, za którymi tęsknię w każdym momencie.
Wolą Boga jest uratowanie każdego. Ale nastąpi to dzięki wolnej woli człowieka, który zdecyduje się pójść w Moje Ramiona z własnej wolnej woli, aby wypełniła się Święta Wola Boża tak, jak powinna. Idźcie wszyscy i nauczajcie Prawdy Świętych Ewangelii. Świat cierpi głód Prawdy Mojego Słowa. Moje Słowo nie jest już nauczane w taki sposób, jaki winno być. Ludziom musi być podana Prawda - czyli to, za co oddałem Moje Życie. Bez dostępu do Prawdy - Mojego Świętego Słowa - nie możecie wybrać właściwej drogi do Wiecznego Zbawienia.
Oto dlaczego teraz przychodzę, by przynieść wam Prawdę. Aby przywieść was do rozsądku, tak byście byli przygotowani, gotowi i czekający na ten Wielki Dzień bez strachu, bólu czy udręki w swoich sercach. Kiedy Mnie przyjmiecie i zaufacie Mi całkowicie, będziecie pozostawać w pokoju.
Wasz Jezus


17th June 2014, 22:23 - The world is starved of the Truth of My Word

My dearly beloved daughter, My Remnant Army has gathered in great numbers and is scattered in every part of the world. My Own know Me and by the Power of the Holy Spirit, I have made Myself known through the Power of My Words contained in these Sacred Messages.
My Word will draw those already blessed with the Holy Spirit to Me quickly. For these souls there is no doubt. The Holy Spirit will, through My Words, draw the more reluctant and while they may be unsure as to whether it is indeed I, Jesus Christ, Who beckons them to respond to My Call, they will come towards Me with caution. Eventually, they will embrace Me fully. Then there are those who believe in Me, but who do not accept that I Am calling out to them. They too, in time, will respond to My Call.
But what is My Call? Is it to simply prove Myself? No, for that is unnecessary. My Call is to gather you to prepare you, so that all Christians will help Me in My quest to save humanity. It is through My beloved disciples that I can make much happen.
My Mission is to save souls and I will do this through the use of the free will of man. The Will of God is to give life and to bring all God's children under His Protection. By the Divine Will of God, all souls can be saved, but the route to Eternal Salvation lies in the free will, given to man, by God. It will be through your free will that each of you will choose your
future. You will not be forced to accept the Mercy of God, but you will be asked to follow Me. I will never command you to do this, for it is your right - the right to your free will - for you to decide for yourself what you want to do.
Some men will choose wisely, for they will know what I offer, the path of Truth - the Way to Eternal Life. Some people will choose unwisely and follow the wrong path. They will do this because they will have failed to understand the Truth, the Word of God.
They will have allowed the allure of great material attractions, lusts and pleasures to sway them away from Me. They do not believe in life after death and feel no remorse for the sins they commit in fulfilling their own selfish desires. Yet, if they are shown the Truth and are encouraged by others to listen to the Word of God and My Promise for the future, they can change. They can, through the Gift of Conversion, reside in My Kingdom.
My Call, therefore, is to encourage all souls to seek the Truth. Through their free will - and it has to be by their own choice - they will allow Me, their beloved Jesus, to save them. I call out to all Christians now to take up your armour and march forward to help Me to gather those souls who are scattered and lost. Through your help, I can encourage all souls of every creed, race and colour to come to Me. When you reach out to them, I will cover you with the great Gifts of the Holy Spirit so that you can succeed and bring Me the lost souls for whom I pine every second.
The Will of God is to save everyone. But it is by the free will of man, who chooses to come forward into My Arms, by his own free choice, that the Divine Will of God will be fulfilled as it should be. Go, all of you, and teach the Truth of the Holy Gospels. The world is starved of the Truth of My Word. My Word is no longer taught in the way it should be. People must be given the Truth - it is what I gave up My Life for. Without access to the Truth - My Holy Word - you cannot choose the correct path to Eternal Salvation.
That is why I come now, to bring you the Truth. To bring you to your senses, so that you are prepared, ready and waiting for the Great Day without fear, anguish or worry in your hearts. When you accept Me and trust in Me completely you will be at peace.
Your Jesus