Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.06.2014, 01:45 - Porównajcie Mnie do matki, która musi rozłączyć się ze swoim dzieckiem zaraz po jego urodzeniu

Moja szczerze umiłowana córko, dziś przynoszę wam i wszystkim Moim umiłowanym wyznawcom wielkie Błogosławieństwa. Moje Serce rozsadza miłość do was wszystkich. Zdaję sobie sprawę z tego, że wasza droga służenia Mi może być czasami bardzo trudna, jednak pragnę, abyście wiedzieli, że Ja prowadzę was w każdym momencie. Niejedna z prób, które mogą stanąć przed wami będzie nie do pokonania. Dlatego też, jeśli poczujecie się bezradni i zalęknieni, nie możecie się poddawać, a kiedy Mi zaufacie, wszystko będzie wydawało się łatwiejsze.
Porównajcie Mnie do matki, która musi rozłączyć się ze swoim dzieckiem zaraz po jego urodzeniu i która nigdy w ciągu swego życia nie może zobaczyć tego dziecka ponownie. Matka nigdy nie zapomni tego dziecka i spędza każdy dzień usychając z tęsknoty za swoim ciałem i krwią w nadziei, że na pewnym etapie zjednoczy się ze swoim dzieckiem. Każdego dnia myśli o swoim dziecku; modli się o jego pomyślność i głęboko w sercu odczuwa stały ból z powodu swojej straty. Nic nigdy jej nie zaspokoi, dopóki znów nie weźmie tego dziecka w swoje ramiona. Jest ona bardzo cierpliwa, ma wielką nadzieję i głębokie pragnienie, by stanąć oko w oko z dzieckiem, które wydała ze swego łona i nie istotne ile lat trzeba będzie na to czekać. Wszystko co się dla niej liczy, sprowadza się tylko do tego, że oto ona i jej dziecko znów staną się całością - jedno splecione ze drugim.
Ja Jestem jak ten rodzic, który musi znosić podobne cierpienia. To czekanie jest dla Mnie bolesne. Ale ból straty, taki jak z powodu dawno zaginionego dziecka, które nie chce wrócić do rodziców, jest największy ze wszystkich. Ból, jaki odczuwam, gdy Ja Jestem odrzucany przez dzieci Boże, jest dla Mnie stałą męką. Zrobię wszystko, aby przyciągnąć te dusze do Mojego Łona. Skorzystam z innych dusz - ich braci i sióstr, którzy chcą Mnie pocieszyć - w Moim dążeniu do obudzenia ich uśpionych dusz. Potrzebuję Moich ukochanych wyznawców, rodzeństwa tych zagubionych dzieci Bożych, żeby rozbiegli się po świecie i zebrali Moją rodzinę w całość.
Musimy zjednoczyć się przeciwko duchowi ciemności, który sprawi, że stanie się prawie niemożliwe, aby te dusze odczytały Prawdę swojego urodzenia. Tym osobom trzeba powiedzieć o ich prawie przysługującym im z urodzenia; o ich dziedzictwie i ich Wiecznym Zbawieniu. A czas ujawnienia Prawdy jest bliski. Z waszą pomocą, Moi umiłowani wyznawcy, przyjdą oni do Mnie, powrócą do Mojej rodziny, gdzie my wszyscy zjednoczymy się w końcu, jako jedno. Tak, jak miało to być.
Kocham was z głęboką czułością i raduję się, gdy z miłością w swoich sercach odpowiadacie na Moje Wołanie.
Wasz Jezus


23rd June 2014, 01:45 - Compare Me to a mother who has to separate from her child at birth

My dearly beloved daughter, I bring you and all of My beloved followers great Blessings today. My Heart bursts with love for you all. I realize that your journey to serve Me can be very difficult at times, but I desire to let you know that I Am guiding you every second. There is not one trial that you may face which cannot be surmounted. Therefore, if you feel helpless and fearful, you must not give up and when you trust in Me all will seem easier.
Compare Me to a mother who has to separate from her child at birth and who can never see this child again during her lifetime. The mother will never forget that child and spends every day pining for her flesh and blood in the hope that she will reunite with her baby at some stage. Every day that child is in her thoughts; she prays for his or her wellbeing and feels a permanent pain, deep within her heart, for her loss. Nothing will ever satisfy her, until she embraces that child once again in her arms. She has great patience, great hope and a deep longing to come face to face with the child she expelled from her womb and does not mind the years in between. All that matters to her is that she and her child become whole again - one entwined with the other.
I Am like any parent who has to endure such anguish. For Me, the waiting is distressing. But the pain of loss, like the long-lost child who refuses to come back to the parent, is the greatest of all. The pain I feel, when I Am rejected by God's children, is a constant torment for Me. I will do anything to draw these souls into My Bosom. I will use other souls - their brothers and sisters, who want to comfort Me - in My quest to awaken their dormant souls. I need My beloved followers, the siblings of these lost children of God, to scatter around the world and bring My family together.
We must unite against the spirit of darkness, which will make it almost impossible for these souls to decipher the Truth of their birth. These people must be told of their birthright; their inheritance and their Eternal Salvation. For the time is near when all Truth will be revealed. With your help, My beloved followers, they will come to Me, back into My family, where we will all unite, finally, as one. The way it was meant to be.
I love you all with a deep tenderness and I rejoice when you respond with love in your heart to My Call. Your Jesus