Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.06.2014, 23:37 - Nie odcinajcie więzi z tymi, którzy was nienawidzą z Mojego powodu

Moja szczerze umiłowana córko, nie ma potrzeby, by ludzie zaniechali wszystkich swoich zwyczajnych codziennych czynności, gdy ślubują Mi wierność. Nie jestem Bogiem, który nakazuje, aby upaść do Moich Stóp, ze szkodą dla swoich codziennych obowiązków. Nie pysznię się; nie stoję majestatycznie, z dumną postawą, aby rządzić ludzką rasą, ani nie mogę dyktować każdego waszego ruchu i przymusić was do służenia Mi. Ja nie Jestem taki, gdyż przyszedłem, jako pokorny sługa, by wyzwolić człowieka z niewoli szatana.
Przyszedłem was uratować i przychodzę ponownie, by wypełnić swój Plan Zbawienia. Ja Jestem tutaj, aby wam służyć. Przychodzę do was, aby was do siebie przyciągać i chociaż raduję się z waszej miłości do Mnie i z czasu, jaki Mi poświęcacie, Moim zamiarem jest czynić to tak, żeby nie dodawać wam zbędnej udręki. Chociaż mile jest widziany czas, jaki Mi dajecie i modlitwy, jakie ofiarujecie, nadal musicie żyć swoim życiem, aby wyżywić i odziać siebie i swoje rodziny. Proszę jedynie o to, abyście żyli tak, jak to jest niezbędne, by móc Mi służyć. A gdy wasz związek ze Mną pogłębi się, będziecie odczuwali nieodparte pragnienie rozmowy ze Mną w swoich myślach i w słowach. Proszę, abyście traktowali innych z takim szacunkiem, jaki Mi okazujecie. Nie kłóćcie się ani nie traćcie panowania nad sobą w kontaktach z innymi z Mojego powodu. Jednak nigdy nie usprawiedliwiajcie działań lub słów tych, którzy Mnie obrażają - po prostu módlcie się za nich. Gdy wasza miłość do Mnie będzie wzrastała, wasz związek ze Mną będzie stawał się bardziej zażyły. Kiedy już tak będzie, nastanie czas, gdy będziecie ściągać na siebie gniew tych, których wiara jest słaba. Spodziewajcie się tego i nie przejmujcie się ani nie zamartwiajcie, bo gdy pozostajecie w jedności ze Mną, będą was za to nienawidzić. Bądźcie cierpliwi wobec tych ludzi. Bądźcie mili. Bądźcie uprzejmi. Nie wdawajcie się w dyskusje, gdyż, cokolwiek powiecie, to i tak nie będzie to miało znaczenia. Pokazujcie im raczej sens chrześcijaństwa, odpowiadając miłością na nienawiść.
Nie odcinajcie więzi z tymi, którzy was nienawidzą z Mojego powodu. Raczej módlcie się za nich. Musicie starać się zachować równowagę w swoim życiu, kiedy jesteście w jedności ze Mną. Chociaż pragnę waszego towarzystwa, pragnę również, abyście kochali tych, którzy Mnie potrzebują, ale którzy nie potrafią Mnie zobaczyć; którzy nie mogą znaleźć w swoich sercach akceptacji dla Mnie lub też nie mają pojęcia, co to znaczy Życie Wieczne. Waszą powinnością wobec Mnie a Moim Pragnieniem jest, abyście mądrze spożytkowali swój czas, aby kochać te dusze. Poprzez swoje słowa, czyny, działania i modlitwy możecie przyprowadzić Mi te dusze i zrobicie to.
Wasz Jezus


25th June 2014, 23:37 - Do not cut off ties with those who hate you because of Me

My dearly beloved daughter, there is no need for people to stop all their normal day-to-day activities when they pledge allegiance to Me. I Am not a God that commands you to fall down at My Feet, to the detriment of your daily responsibilities. I do not preen; stand majestically, with a proud demeanor, to rule the human race, nor do I dictate your every move or try to stifle you into subservience to Me. That is not Who I Am, for I came as a humble servant to free man from bondage to the devil.
I came to save you and I come again to complete My Plan of Salvation. I Am here to serve you. I come to draw you to Me and while I delight in your love for Me and the time you devote to Me, My intention is to do this in a way which does not cause you undue distress. While I welcome the time you give to Me and the prayers you offer up, you still have to live your lives in order to feed and clothe yourselves and your families. All I ask is that you live your lives in the way that is necessary in order to serve Me. And as your relationship with Me deepens, you will feel a compelling desire to speak with Me through your thoughts and words.
I ask that you treat others with the respect that you show Me. Do not argue or lose your temper with others over Me. Never justify the actions or words, however, of those who insult Me - just pray for them. As your love for Me grows, your relationship with Me will become more intimate. When that happens, that will be the time when you will draw down upon you the wrath of those whose faith is weak. Expect this to happen and do not be alarmed or distressed, for when you are in union with Me, then you will be hated for this. Be patient with these people. Be kind. Be polite. Do not bother to argue, for nothing you say will make a difference. Instead, show them the meaning of Christianity by responding to hatred with love.
Do not cut off ties with those who hate you because of Me. Instead, please pray for them. You must try to keep a balance in your life when you are in union with Me. While I desire your company I also desire that you love those who need Me, but who cannot see Me; who cannot find it in their hearts to accept Me or who have no concept of what Eternal Life means. Your duty is to Me and My Desire is that you use your time wisely to love these souls. Through your words, deeds, actions and prayers, you can and will bring Me these souls.
Your Jesus