Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.06.2014, 22:11 - Kiedy Mój Kościół podzieli się i upadnie, z wielką ochotą przyjmie humanizm

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy łatwo nie zidentyfikujecie dzieła szatana w świecie, gdyż on jest bardzo przebiegły. Rzadko będzie ukazywał swoje działania w taki sposób, żeby ludzie zadawali sobie pytania czy nie kryje się w nich jego wpływ. W ciągu całego jego panowania na Ziemi dokonywał on niezwykłych wysiłków, aby przekonać świat, że on nie istnieje. Rzadko widzicie prawdę, ponieważ jest ona ukrywana przez tych, których on wykorzystuje, aby przekonać ludzi, że Bóg nie Istnieje.
Celem szatana jest oszukanie ludzi, by uwierzyli, że świat i istnienie ludzkości jest środkiem do celu. Jego największym triumfem było wprowadzenie humanizmu, a w szczególności humanizmu świeckiego.
Humanizm, tak zwane pragnienie, by troszczyć się o ludzkie potrzeby poprzez eliminację niesprawiedliwości społecznej, jest błędny. Ci, którzy przyjmują humanizm w swoim życiu traktują go, jako substytut wiary w Boga i to jest zrozumiałe, dlaczego to czynią. Niestety, wiele religii wydało odstępców, na których zachowanie nie wpływa Bóg. Swoją nienawiść do innych i swoje mordercze zamiary realizują oni w Imię Boga, podczas gdy w rzeczywistości sam szatan inspiruje każdy ich ruch. Czyni tak, aby odciągnąć ludzi od Boga. Te ciemne dusze popełniają straszliwe niesprawiedliwości i wykorzystują Imię Mojego ukochanego Ojca do przeprowadzania nikczemnych działań. Następnie usprawiedliwiają te działania w imię swoich religii, a tym doprowadzają wielu ludzi do całkowitego odrzucenia wiary w Boga.
A ponieważ świecki humanizm pochwala wszystkie dobre rzeczy w imię sprawiedliwości społecznej, jest bardzo atrakcyjny dla tych dusz, które mają wrażliwe serca, gdyż ich intencje są dobre. Niestety, kiedy przyjmą tę doktrynę, mówią, że Stworzenie świata było przypadkiem spowodowanym przez naturę. Ale to jest nieprawda, gdyż świat został stworzony przez Mojego Ojca Przedwiecznego. Żaden naukowiec nigdy nie będzie w stanie wyjaśnić Stworzenia świata, gdyż ta wiedza nigdy nie będzie ujawniona człowiekowi.
Odrzucenie tego, co nadprzyrodzone i Istnienia Boga w Niebie oznacza, że odrzuca się zasady moralne, które pochodzą od Boga. Oznacza to, że moralność, głębokie poczucie tego, co podoba się lub nie podoba Bogu, nie może się zachować, a to prowadzi do ciemności. Zamiast tego, człowiek będzie koncentrował się wyłącznie na swoich fizycznych potrzebach, a zaniedba swoją duszę. W chwili śmierci, jego dusza, której nie chciał on zaakceptować jako życiodajnego Daru od Boga, w dalszym ciągu nie będzie akceptowała Bożego Miłosierdzia. Wiele z tych dusz na tym etapie całkowicie odetnie się od Miłosierdzia Bożego.
Kiedy Mój Kościół podzieli się i upadnie, z wielką ochotą przyjmie humanizm. I w rezultacie, pociągnie te wszystkie dusze do błędnej interpretacji Prawdy o ich istnieniu. Świat przyjmie ten nowy typ kościoła - kościoła zajmującego się niesprawiedliwością społeczną - i nie zostanie wypowiedziane ani jedno słowo o tym, jak ważne jest zbawienie waszych dusz.
Wasz Jezus


27th June 2014, 22:11 - My Church, when it divides and falls, will embrace humanism with great relish

My dearly beloved daughter, you will never identify the work of Satan in the world that easily, for he is very cunning. He will rarely expose his deeds in a way, which would cause people to question his influence. Throughout his reign on Earth, he went to extraordinary lengths to convince the world that he does not exist. Rarely will you see the truth, because it is camouflaged through those people he uses to convince people that God does not Exist.
The objective of the devil is to fool people into believing that the world and the existence of the human race is a means to an end. His greatest triumph was the introduction of humanism and, in particular, secular humanism.
Humanism, a so-called desire to look after the needs of the human race, through the elimination of social injustice, is flawed. Those who adopt humanism in their lives do so as a substitute for a belief in God and it is understandable why they do this. Sadly, many religions have produced dissidents, whose behavior is not influenced by God. Their hatred for others and their murderous intent is exercised in the Name of God when, in fact, it is Satan himself who inspires their every move. He does this to drive people away from God. These dark souls commit terrible injustices and use the Name of My beloved Father to carry out wicked acts. They then justify these acts in the name of their religion and they cause many people to reject all belief in God.
Secular humanism, while applauding all good things in the name of social justice, is very appealing to those souls who are tender of heart, for their intentions are good. Sadly, when they embrace this doctrine, they are saying that the Creation of the world was an accident, caused by nature. But this is untrue, for the world was created by My Eternal Father. No scientist will ever be able to explain the Creation of the world, because this knowledge will never be made known to man.
To reject the supernatural and the Divine Existence of God means that you reject moral guidelines, which derive from God. This means that morality, a deep sense of what is or not pleasing to God, cannot be sustained and this leads to darkness. Instead, man will become focused only on his physical needs, and he will neglect his soul. Upon death, his soul, which he refused to accept as a life-giving Gift from God, will still not accept God's Mercy. Many of these souls will have completely alienated themselves from God's Mercy at that stage.
My Church, when it divides and falls, will embrace humanism with great relish. And, as a result, it will draw all those souls into a flawed interpretation of the Truth of their existence. The world will then embrace this new type of church - a church concerned with social injustices - and not one word about the importance of the salvation of your soul will be uttered.
Your Jesus