Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.06.2014, 15:03 - Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół stanie się Resztą

Moje najdroższe dziecko, największe oszustwo, jakie zstąpi na ludzkość, będzie pochodziło z wnętrza Kościoła mojego Syna na Ziemi i będzie inspirowane przez wrogów, którzy go przenikają za pomocą przebiegłych sposobów. Szatan wejdzie do Kościoła mojego Syna i oznaki będą tego wyraźnie widziane przez tych, którzy mają Ducha Bożego mocno wszczepionego w swoich duszach.
Wiara świętych sług mojego Syna zostanie zburzona, a wielu z nich poczuje się zmuszonych do odstąpienia od Niego poprzez akty świętokradztwa. Wiele biednych, nieszczęśliwych sług zostanie poproszonych o złożenie nowej przysięgi wierności i będą oni zbyt wystraszeni, by odejść, choć wielu w głębi swoich serc będzie wiedziało, że to jest złe.
Do Kościoła mojego Syna na Ziemi zostanie wprowadzonych wiele nowych przepisów, ponieważ tysiące nowych członków zostanie zaprzysiężonych Kościołowi i nie będą oni wiarygodni, gdyż nie będą mieli Prawdziwego Ducha Chrystusa w swoich sercach. Wejdą do Kościoła i będą dawali świadectwo o nowej jednej światowej religii, która nie będzie oddawała czci mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Nie tylko nie będą Mu służyli, ale ich obowiązkiem będzie służyć potrzebom humanizmu, który w swej najgłębszej istocie zaprzecza Istnieniu Nadprzyrodzonego Bytu Boga i temu wszystkiemu, co On sobą przedstawia.
Duchowni, którzy przyrzekli swoje życie Bogu, zostaną wciągnięci w to wielkie oszustwo i w konsekwencji utracą Prawdziwą Wiarę. Nie będą oni głosili znaczenia zbawienia dusz, które stało się możliwe dzięki śmierci mojego Syna na Krzyżu. Krzyż jest w centrum chrześcijaństwa. Jest tylko jeden Krzyż i właśnie przez ten Krzyż ujawnią się pierwsze widoczne oznaki zdrady mojego Syna. Zostaną wprowadzone nowe rodzaje krzyży, które będą znieważać Znak Krzyża i to, co oznacza on w sercu człowieka.
Niewierzący, którzy do tej pory nie interesowali się chrześcijaństwem, zostaną wciągnięci do tak zwanego nowego jednego światowego kościoła. Wraz ze wszystkimi innymi religiami, które nie wyrosły z Prawdy, będą kpili i szydzili z dzieci Bożych, które pozostaną wierne Słowu Boga.
Prawdziwy Kościół stanie się Resztą i ta Armia będzie się jednoczyć w całym świecie, aby stać się współczesnymi świętymi i będzie ona umocniona Duchem Świętym w celu utrzymania Prawdy. Będą na nich pluli; śmiali się z nich i oskarżali ich o to, że są ekstremistami tak jak mój Syn, Jezus Chrystus, który został oskarżony o herezję, gdy chodził po Ziemi, by głosić Prawdę.
Pozostawanie wiernym Słowu Bożemu będzie wymagało ogromnej odwagi, gdyż zostaniecie oskarżeni o popełnienie przestępstwa. Wrogowie Boga powiedzą, że waszą zbrodnią jest to, że rozpowszechniacie nieprawdę o tej ohydzie. Wszystko, co pochodzi od Boga, zostanie ogłoszone kłamstwem, podczas gdy Prawda, jak powiedzą, jest reprezentowana przez nową jedną światową religię, lecz to będzie kłamstwem.
Duch Święty osłoni jednak tych, którzy nadal będą rozpowszechniali Święte Ewangelie i mój Syn przykryje was, by was chronić. Przyszłość przetrwania rodzaju ludzkiego i prawo do Życia Wiecznego, obiecane każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku, spocznie na waszych barkach. To będzie Reszta, która podtrzyma Światło Boga w świecie pogrążonym w ciemnościach.
Wielu z was będą rzucane wyzwania, a kłamstwa zasiewane w waszych sercach przez złego ducha, odwrócą was od Prawdy. Niestety, wielu z was uzna, że jest zbyt trudno pozostać wiernym swoim przekonaniom i będziecie kuszeni, aby odwrócić się od mojego Syna.
Aby sprawić, byście pozostawali silnymi, odważnymi, spokojnymi i trwali w pokoju, gdy bierzecie na ramiona Krzyż mojego Syna, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty. Dla wielu z was, którym trudno jest przyjąć fakt, że te rzeczy mają nadejść, przyjdzie dzień, kiedy trzy razy dziennie będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (158), ponieważ naciski, jakie będą na was wywierać, byście odrzucili mojego Syna, będą przytłaczające.
Modlitwa Krucjaty (158) Chroń mnie od jednej światowej religii:
Drogi Jezu, chroń mnie od zła nowej jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie. Podtrzymuj mnie w mojej wędrówce do wolności, drogą do Twojego Świętego Królestwa.
Zachowaj mnie w jedności z Tobą, gdy jestem dręczony i zmuszony do przełknięcia kłamstw, które są rozpowszechniane przez Twoich wrogów, aby zniszczyć dusze.
Pomóż mi wytrzymać prześladowania, pozostać wiernym Prawdziwemu Słowu Bożemu wbrew fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do przyjęcia których mogę być zmuszany.
Poprzez dar mojej wolnej woli zabierz mnie do Twojego Królestwa, abym miał możliwość powstania i głoszenia Prawdy, gdy zostanie ona uznana za kłamstwo.
Nigdy nie pozwól mi wahać się, być niezdecydowanym lub uciec ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi pozostać stanowczym i wiernym Prawdzie dopóki będę żył. Amen.
Idźcie, moje drogie dzieci i zaakceptujcie fakt, że te rzeczy się wydarzą, ale wiedzcie, że jeśli pozostaniecie wierni mojemu Synowi, pomożecie uratować te dusze, które będą pogrążone w błędzie.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


28th June 2014, 15:03 - Mother of Salvation: The True Church will become a Remnant

My dearest child, the greatest deception, which will descend upon humanity, will come from within my Son's Church on Earth and it will be instigated by His enemies, who have infiltrated it by devious means. Satan will enter my Son's Church and the signs will be clearly seen by those who have the Spirit of God firmly implanted in their souls.
The faith of my Son's holy servants will be shattered, as many will feel compelled to desert Him through acts of sacrilege. Many poor unfortunate servants will be asked to swear allegiance to a new oath and they will be too frightened to walk away, although many will know, deep within their hearts, that it will be wrong.
Many new rules will be introduced into my Son's Church on Earth, as thousands of newcomers will be sworn into the Church and they will not be authentic, for they will not have the True Spirit of Christ within their hearts. They will enter the Church and will bear witness to a new one world religion, which will not honour my Son, Jesus Christ. Not only will they not serve Him, their duty will be to serve the needs of humanism, which will, at its very core, deny the Existence of the Supernatural State of God and all that He stands for.
The clergy, who once pledged their lives to God, will be drawn into this great deceit and as a consequence will lose the True Faith. They will not promote the importance of the salvation of souls, which was made possible by my Son's death on the Cross. The Cross is at the centre of Christianity. There is only one Cross and it will be through the Cross that the first visible signs of the betrayal of my Son will be seen. New kinds of crosses will be introduced which will snub of the Sign of the Cross and what it means in the hearts of man.
Non-believers, who up to now, had no interest in Christianity, will be drawn into the so-called new one world
church. Along with all other religions, which do not spring from the Truth, they will scoff and sneer at the children of God, who will remain true to the Word of God.
The True Church will become a Remnant and this Army will unite throughout the world to become the latter-day saints and they will be empowered by the Holy Spirit in order to sustain the Truth. They will be spat at; laughed at and accused of being radicals, just as my Son, Jesus Christ, was accused of heresy when He walked the Earth to preach the Truth.
It will require tremendous courage to stay true to the Word of God, for you will be accused of wrongdoing. Your crime they, the enemies of God, will say is that you spread untruths about this abomination. Everything, which comes from God, will be declared to be a lie, while the truth, which they will say is represented by the new one world religion, will be a lie.
The Holy Spirit will, however, cover those who continue to spread the Holy Gospels and my Son will cover you and protect you. The future of the survival of the human race and the right to the Eternal Life, promised to every man, woman and child, will rest on your shoulders. It will be the Remnant, which will keep the Light of God aglow in a world, which will be plunged into darkness.
Many of you will be challenged and lies planted within your hearts, by the spirit of evil, to turn you away from the Truth. Sadly, many of you will find it too difficult to remain true to your convictions and you will be tempted to turn your backs on my Son.
To ensure that you remain strong, courageous, calm and at peace, as you take up the Cross of my Son on your shoulders, you must recite this Crusade Prayer. For many of you who find it difficult to accept that these things are to come, there will come a day when you will recite this, Crusade Prayer (158) three times a day, because the pressures, which will be placed upon you to deny my Son, will be overwhelming.
Crusade Prayer (158) Protect me from the one world religion:
Dear Jesus, protect me from the evil of the new one world religion, which does not come from You. Sustain me on my journey to freedom, along the path to Your Holy Kingdom.
Keep me in union with You, whenever I am tormented and forced to swallow lies, which are spread by Your enemies to destroy souls.
Help me to withstand persecution, to remain firm to the True Word of God against false doctrines and other sacrileges, which I may be forced to accept.
Through the Gift of my free will, take me into the Domain of Your Kingdom, to enable me to stand up and proclaim the Truth, when it will be declared to be a lie.
Never let me falter, hesitate or run away in fear, in the face of persecution. Help me to remain firm and steadfast to the Truth for as long as I live. Amen.
Go, my dear children, and accept that these things will happen, but know that if you remain loyal to my Son, you will help to save
those souls who will be plunged into error. Your beloved Mother
Mother of Salvation