Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.06.2014, 23:50- Możecie tylko strzec Prawdy, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Odrzucając Prawdę, odrzucacie Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, wy, Moi drodzy wyznawcy musicie wiedzieć, że bramy piekielne nigdy nie przemogą Mojego Kościoła, choć wielka część z Mojego Kościoła na Ziemi, zostanie zgnieciona, jak przepowiedziano. Ale Prawda nigdy nie może wygasnąć. Moje Słowo nigdy nie zginie ani Moje Nauczenie nie zostanie zapomniane przez tych, którzy są w prawdziwej jedności ze Mną.
Tylko ci, którzy pozostają wierni Mojemu Słowu mogą powiedzieć, że są częścią Mojego Kościoła na Ziemi. Ci, którzy przyklasną jakiejkolwiek formie fałszowania Świętej Ewangelii lub przerabiania Mojego Nauczania nie będą już mogli twierdzić, że Mi służą. Jeżeli Mój święty sługa ośmieli się głosić naukę odbiegającą od tej jedynej danej człowiekowi przez Moich apostołów i proroków, przed Moim Czasem, to zostanie natychmiast wykluczony.
Ostrzegam was wszystkich, którzy przyjmujecie coś, co poczytuje się za święte - ale jest wykonane rękami człowieka i jest jego wytworem - i was, którzy przyjmujecie to jako Moje, zostaniecie przeze Mnie odrzuceni, bo nie będziecie już mogli nazywać się Moimi sługami. A jeśli wprowadzicie dusze w błąd, wasza kara rozpocznie się za waszych czasów i będzie trwała długo po waszym odejściu z tego życia.
Mój Gniew jest wam nieznany, gdyż dopiero go doświadczycie. Jednak wiedzcie o tym. Wy, którzy Mnie zdradzicie już wiecie kim jesteście, gdyż wasza wiara już została osłabiona. Wielu z was już upadło, a wasza słabość będzie waszym zgubnym końcem. Zdradzicie Mnie; odrzucicie Mnie i przyjmiecie Moich wrogów, gdyż zostaniecie tak mocno wciągnięci w nową religię - świecki humanizm, który przyjdzie jak wilk w owczej skórze, by was pożreć - że zapomnicie o Mnie. Wasza ambicja i pragnienie zadowolenia tych Moich nieprzyjaciół, którzy wyniosą się na wysokie szczeble w Moim Kościele - zaślepi was na Prawdę. To będzie przyczyną upadku waszego i tych wszystkich, których wciągniecie w poważny błąd.
Kiedy Mój Kościół odwróci Moje Nauczanie do góry nogami; na lewą stronę i tyłem do przodu, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas na pojawienie się antychrysta w centrum wydarzeń. Ci, którzy czczą bestię podpiszą własny wyrok śmierci i przekażą Moim wrogom swoją wolną wolę, Święty Dar od Boga. Gdy złożycie przysięgę tej nowej fałszywej doktrynie, będziecie winni Mojego ukrzyżowania, a wasza kara będzie surowa.
Możecie zapytać, dlaczego mielibyście zostać ukarani za posłuszeństwo waszej starszyźnie? Odpowiedź jest prosta. Kiedy przysięgaliście służyć Mnie, zgodziliście się strzec Prawdy. Kiedy złamiecie tę przysięgę z powodu waszego posłuszeństwa tym Moim wrogom, którzy mają nadejść, nie będziecie już służyli Mnie, Jezusowi Chrystusowi.
Możecie tylko strzec Prawdy, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Odrzucając Prawdę, odrzucacie Mnie. Kiedy odrzucicie Mnie jako słudzy Boży, nie będziecie już zdatni do nauczania dzieci Bożych o ich Wiecznym Zbawieniu.
Wasz Jezus


30th June 2014, 23:50 - You can only uphold the Truth, for I Am the Truth. Deny the Truth and you deny Me

My dearly beloved daughter, you, My dear followers, must know that the gates of Hell will never prevail against My Church, although much of My Church on Earth will be crushed, as foretold. But, the Truth can never die. My Word will never die out nor will My Teachings be forgotten by those who are in true union with Me.
Only those who remain true to My Word can say they are part of My Church on Earth. Those who applaud any form of tampering of the Holy Gospels or adaptation of My Teachings will no longer be able to claim that they serve Me. Should a holy servant of Mine dare to proclaim an alternative doctrine to the one given to man by My apostles and the prophets, before My Time, they will be immediately expelled.
I warn all those who embrace anything, which is deemed to be sacred - but which is formed by human hands and creation - and who accept this as Mine, that I will cast you out, for you will no longer be able to call yourselves My servants. And should you lead souls into error, your punishment will begin in your time and will continue long after you depart from this life.
My Anger is unknown to you, because you have yet to witness it. But know this. You who will betray Me already know who you are, for your faith has already weakened. Many of you have already fallen and your weakness will be your downfall. You will betray Me; deny Me and embrace My enemies, for you will be so caught up in the new religion - the secular humanism, which will come as a wolf dressed in sheep's clothing to devour you - that I will be forgotten. Your ambition and desire to please those enemies of Mine, who will rise to great heights, within the echelons of My Church - will blind you to the Truth. This will be the cause of your demise and all those whom you will pull into grave error.
It is when My Church turns My Teachings upside down; inside out and back to front, that you will know that the time has come for the antichrist to take centre stage. Those who worship the beast will sign their own death warrant and will hand over their free will, a Sacred Gift from God, to My enemies. Once you swear an oath to this new false doctrine, you will be guilty of crucifying Me and your punishment will be severe.
Why, you may ask, would you be punished for your obedience to your elders? The answer is simple. When you swore an oath to serve Me, you agreed to uphold the Truth. When you break this oath, because of your obedience to those enemies of Mine to come, then it is not I, Jesus Christ, you will serve.
You can only uphold the Truth, for I Am the Truth. Deny the Truth and you deny Me. When you deny Me, as a servant of God, you will no longer be fit to instruct God's children towards their Eternal Salvation.
Your Jesus