Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.07.2014, 17:46 - Człowiek odpowiada miłością na miłość, a nienawiść rodzi nienawiść

Moja szczerze umiłowana córko, pozwól Mi przynieść dziś światu wielkie Błogosławieństwa, gdy każdemu narodowi udzielam Ducha Miłości przez Moc Ducha Świętego.
Ten Dar Miłości ogarnie wielu, w tym tych, którzy Mnie nie akceptują i świat doświadczy wielkich czynów miłosierdzia. Kiedy usłyszycie o tych cudach, gdy narody będą pomagały innym narodom, które będą w wielkiej potrzebie, wówczas odczytajcie je, jako znaki z Nieba.
Moja Miłość przyciągnie wielu, gdy będzie rozprzestrzeniała się dzięki tej Mojej Specjalnej Interwencji w tym szczególnym czasie. Posłuchajcie Mnie, Moi ukochani uczniowie, bowiem chcę, żebyście wiedzieli, że kiedy modlicie się o pokój, Mój Pokój daję wam. Kiedy modlicie się o miłość, by pokonać nienawiść, Moją Miłość dam wam. Gdy modlicie się o wzrost swojej wiary, wyleję na was Moją Miłość i wasza wiara wzrośnie. Kiedy wasza wiara wzrośnie, będziecie szerzyć Moje Słowo poprzez przykład. Gdy innym okazujecie bezwarunkową miłość, idziecie w Moje Imię. Przez wasze czyny, inni pójdą za waszym przykładem.
Człowiek odpowiada miłością na miłość, a nienawiść rodzi nienawiść. Aby pokonać nienawiść zawsze musicie odpowiadać miłością, gdyż miłość osłabia złego ducha. Jeśli wystarczająco dużo ludzi okaże wzajemną miłość w każdym aspekcie swojego życia, to nienawiść nie będzie mogła się rozwijać.
Moja Miłość wśród was wzrasta. Weźcie ją ze sobą i rozpowszechniajcie ją, gdyż ona da życie tym wszystkim, którzy najbardziej jej potrzebują.
Wasz Jezus


5th July 2014, 17:46 - Man responds to love with love, just as hatred breeds hatred

My dearly beloved daughter, let Me bring great Blessings to the world today, as I bestow the Spirit of Love, through the Power of the Holy Spirit, upon every nation.
This Gift of Love will envelop many, including those who do not accept Me and the world will witness great acts of charity. When you hear of such miracles when nations will help other nations, who are in great need, then recognize these as signs from Heaven.
My Love will entice many as it is spread through this, My Special intervention, at this special time. Listen to Me, My beloved disciples for I want you to know that when you pray for peace, My peace I give you. When you pray for love to conquer hatred, My Love I will give you. When you pray to increase your faith, I will pour over you My Love and your faith will grow. When your faith grows, you will spread My Word through example. When you show love, without condition, to others, you walk in My Name. By your actions, others will follow your example.
Man responds to love with love, just as hatred breeds hatred. To conquer hatred you must always respond with love, for love weakens the spirit of evil. If enough people showed love to each other, in every aspect of their lives, then hatred could not thrive.
My Love is growing amongst you. Take it with you and spread it, for it will give life to all, including those who need it the most. Your Jesus