Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.07.2014, 17:17 - Intelekt ludzki nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, co jest Moje

Moja szczerze umiłowana córko, największym bólem dla tych, którzy Mnie kochają jest to, że muszą znosić ciemności duszy. Im bardziej łączycie się ze Mną i we Mnie, tym bardziej będę w was cierpiał. Ponieważ, gdy mieszkam w waszych duszach, tym bardziej będziecie musieli znosić ból z tego powodu.
Kiedy dusza staje się częścią Mnie w pełnej jedności i kiedy podporządkowuje Mi swoją wolę, tym bardziej Moja Obecność uwidoczni się w tej osobie. Będzie ona przyciągała do siebie nienawiść innych, będzie odczuwała Mój smutek, gdy doświadczy nieuczciwości, niesprawiedliwości i zła z powodu grzechu w świecie. Jej zmysły będą wyostrzone, jej zrozumienie spraw duchowych - dźwigane w wyniku cierpienia ze Mną - ujawni wiele rzeczy, które obudzą w nim głębsze zrozumienie wojny, która istnieje między Bogiem a szatanem.
Zrozumie ona, co ogarnęło jej duszę, ciało i zmysły, ale nie oznacza to, że będzie to dla niej łatwe do zaakceptowania. Intelekt ludzki nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, co jest Moje lub tego wszystkiego, co pochodzi ode Mnie. Ale jeśli Mi zaufa i przyjmie, że całe dobro pochodzi ode Mnie, wtedy pozwoli Mi w sobie wzrastać dla dobra wszystkich.
Mogę dokonać wielkich rzeczy, gdy pozwolicie Mi zamieszkać w swoich duszach. Tak wiele osób może otrzymać Mój Dar Miłosierdzia, gdy wy pozwolicie Mojej Miłości rozszerzać się w ten sposób. To dzięki duszom ofiarnym mogę interweniować, by ratować dusze innych. Zawsze przyjmujcie fakt, że gdy daję Dar Cierpienia, przynosi on wielkie korzyści dla ludzkości jako całości. Moje Miłosierdzie jest Moim Darem dla was. Przychylnie zaakceptujcie różne sposoby na jakie działam, gdyż ból bycia w jedności ze Mną będzie krótkotrwały.
Przyjmijcie Mnie takim, jakim Ja Jestem, a nie takim, jakim uważacie, że powinienem być.
Wasz Jezus


17th July 2014, 17:17 - The human intellect is not capable of understanding all that is of Me

My dearly beloved daughter, the greatest pain that those who love Me must endure is that of darkness of the soul. The more you join with Me and in Me, the more I will suffer within you. For when I reside within your soul, the more you will have to endure pain because of this.
When a soul becomes part of Me, in full union, and when he surrenders his will to Me, the more My Presence will be evident in that person. He will draw down upon him the hatred of others, he will feel My Own sorrow as he has to witness the unfairness, injustice and wickedness because of sin in the world. His senses will become acute, his understanding of spiritual matters - borne as a result of suffering with Me - will reveal many things, which will awaken within him a deeper understanding as to the battle that exists between God and Satan.
He will understand what has engulfed his soul, his body and his senses, but this does not mean that he will find it easy to accept. The human intellect is not capable of understanding all that is of Me or all that comes from Me. But if he will trust in Me and accept that all good comes from Me, then he will enable Me to grow within him, for the good of all.
I can achieve great things when you allow Me to reside within your soul. So many people can be given My Gift of Mercy when you allow My Love to spread in this way. It is through the victim soul that I can intervene to save the souls of others. Always accept that when I present the Gift of Suffering it brings great rewards for humanity as a whole. My Mercy is My Gift to you. Accept the different ways in which I work, with graciousness, for the pain of being in union with Me will be short-lived.
Accept Me as I Am, and not as you think I should be. Your Jesus