Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.07.2014, 15:52 - Bóg Ojciec: Kiedy Moja Wola zostanie ustanowiona, zapanuje pokój

Moja najdroższa córko, świat jest Mój, a Ja należę do wszystkich Moich dzieci. Ja Jestem wasz.
Moje potomstwo czeka wielki wstrząs, gdy wyślę Moich aniołów, by przyprowadzili Mi wiernych i wszelkie zło wkrótce zostanie wygnane. Będę dotąd kruszył Moich wrogów, dopóki całkowicie nie usunę wszystkich śladów bólu i smutku, które przeżywa ludzkość. Nigdy więcej nie będzie łez, nigdy więcej smutku, nigdy więcej bólu, gdyż wszelka Władza należy do Mnie.
Mój plan już jest realizowany, choć niewiele osób będzie miało tego świadomość. Ale powiem wam to. Otrzyjcie łzy. Nie bójcie się Mojej Interwencji, ponieważ Moja Wola wkrótce połączy się z wolą Moich dzieci. Kiedy Moja Wola zostanie ustanowiona, pokój zapanuje nie tylko w waszych sercach, ale i na Ziemi, tak jak jest w Niebie. Zaufajcie Mi.
Nie bójcie się Mojej Ręki, gdyż tylko ci, którzy całkowicie Mnie odrzucają, będą cierpieli. Nie pragnę zemsty i przeniknę serca nawet tych, którzy Mnie przeklinają. Moje Miłosierdzie oznacza, że bardzo niewielu będzie chciało pozostać oddzielonymi ode Mnie, gdy daję się poznać przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Słabi staną się silni. Bojaźliwi staną się odważni, a ci z nienawiścią w sercach zostaną przeniknięci Moją Miłością.
Kocham wszystkie Moje dzieci i pragnę ich wszystkich i dlatego odzyskam Moje Królestwo przy możliwie najmniejszej ilości cierpienia.
Proszę, zaufajcie Mi całkowicie. Ten dzień bowiem jest bliski, gdy na Ziemi zapanuje tylko Światło Mojej Boskości i wszelki pokój będzie waszym udziałem.
Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy


18th July 2014, 15:52 - God the Father: When My Will is established peace will reign

My dearest daughter, the world is Mine and I belong to all of My children. I Am yours.
My offspring will face a great upheaval, as I send My angels to bring forth My faithful, and all evil will be banished soon. My enemies, I will crush until every trace of pain and sorrow, which humanity endures, is wiped clean. No more tears, no more sorrow, no more pain, for all Power is Mine.
My Plan is already unfolding, though few people will be aware of it. But I tell you this. Wipe away your tears. Do not fear My Intervention, for it is My Will that will be adjoined to that of My children - soon. When My Will is established, peace will reign, not only within your hearts, but on Earth as it is in Heaven. Trust in Me.
Fear not My Hand, for only those who completely reject Me will suffer. I do not desire revenge and I will penetrate the hearts of even those who curse Me. My Mercy means that very few will want to be separated from Me, when I make Myself known through My Son, Jesus Christ. The weak will become strong. The fearful will become courageous and those with hatred in their hearts will be infused with My Love.
I love and desire all of My children and because of this I will regain My Kingdom with the least amount of suffering possible.
Please trust in Me, completely. For the day is near when only the Light of My Divinity will reign on Earth and all peace will be yours.
Your Eternal Father God the Most High