Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.07.2014, 15:15 - Doskonały świat zastąpi wszystko, co jest splamione i zepsute

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Pokój wkrótce będzie wasz i wszystkich, którzy służą Mi, Jezusowi Chrystusowi, w tym życiu danym światu z Mocy Mojego ukochanego Ojca.
Błogosławię was wszystkich, którzy staracie się pozostać wiernymi Mojemu Słowu, a zwłaszcza tym, którzy są go spragnieni. Chociaż możecie sądzić, że ludzie wszystkich innych religii, w tym ci, którzy nie wierzą w Mojego Przedwiecznego Ojca lub ci, którzy nie przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, są straceni, ale byłoby to błędne mniemanie. Każda dusza, która stara się poszukiwać duchowej doskonałości, a może być nieświadoma Prawdy, jest umiłowana przez Mojego Ojca, który jest Wszechkochający, Wszechmogący i Doskonały we wszystkim co robi.
Rodzaj ludzki jest niedoskonały z powodu grzechu, a jednak każdy człowiek został stworzony na Obraz Tego, Który dał mu życie. I z tej przyczyny każdy mężczyzna, kobieta i dziecko ponownie staną się doskonali zarówno w ciele jak i duszy, gdy plaga grzechu zostanie wykorzeniona. Kiedy wrogowie Boga zostaną wygnani i kiedy niedoskonałość ciała i duszy nie będzie już tworzyła barier między człowiekiem a Bogiem, wszyscy staną się Jednym z Moim Ojcem. Nowe Królestwo składające się z Nieba i Ziemi, stanie się jednym. Człowiek stanie się Jednością w Bogu przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna i Jego Plan dla świata zostanie ukończony.
Nigdy nie możecie czuć się spełnieni, bo skoro grzech istnieje, powoduje on oddzielenie od Boga. Lecz przyjdzie czas, kiedy cały smutek, który kładzie się cieniem na Ziemię, zostanie zmieciony z jej powierzchni. Miłość i radość ją ogarną, a doskonały świat zastąpi wszystko, co jest splamione i zepsute.
Dopiero wtedy całe Boże Stworzenie zostanie uleczone.
Wasz Jezus


27th July 2014, 15:15 - A perfect world will replace all that is stained and corrupt

My dearly beloved daughter, My Peace will be yours soon and all who serve Me, Jesus Christ, in this life, given to the world by the Power of My beloved Father.
I bless all of you who try to remain loyal to My Word and, especially, all those who are starved of it. While you may think that people of all other religions, including those who do not believe in My Eternal Father or those who do not accept Me, Jesus Christ, the Saviour of the world, are lost, that would be incorrect. Every soul that attempts to seek out spiritual perfection and who may be ignorant of the Truth is loved by My Father, Who is All-Loving, Almighty and Perfect in all He does.
The human race is imperfect because of sin and yet each man was created in the Image of He Who gave him life. As such, every man, woman and child will become perfect, both in body and soul, again, once the scourge of sin is eradicated. When the enemies of God are banished and when the imperfection of the body and soul no longer creates obstacles between man and God, all will be in One with My Father. The New Kingdom, consisting of Heaven and Earth, will become one.
Man will become One in God, through Me, His Only-Begotten Son and His Plan for the world will be completed.
You can never feel complete, because once sin exists, it causes separation from God. But the time will come when all sorrow, which blights the Earth, is wiped out. Love and joy will engulf it and a perfect world will replace all that is stained and corrupt.
Only then will all of God's Creation become whole again. Your Jesus