Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.07.2014, 21:00 - Byłem wyśmiewany, oczerniany i oskarżany o bycie niemoralnym, kłamcą i heretykiem

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy patrzę na dzieci Boże, Moje Serce pęka z Miłości, która jest tak czuła, jak ta dla noworodka, taka sama jest też dla stuletniego człowieka. Nie ma różnicy. Każdy z was jest dzieckiem Boga, starannie utkany w łonie matki według Świętej Woli Mojego Ojca. Widzicie, że wszystko, co zostało stworzone od początku do końca, było i zawsze będzie według Świętej Woli Boga. Tak więc, bez względu na to, kim jesteście, jakie cierpienia was dotykają, jakie upokorzenia musicie znosić, gdy zostaliście odrzuceni przez społeczność z powodu waszej rasy, wyznania, płci czy koloru skóry - wiedzcie, że jesteście cenni w Oczach Boga. Grzech jest jedyną rzeczą, która oddziela was od Niego.
To ci spośród was, którzy są prześladowani przywołują Moją Miłość i Moje Cierpienie. Wasze cierpienie jest Moim. Szukam samotnych i cierpiących, którzy znoszą straszliwą dyskryminację - wygnańców swoich społeczeństw - i najpierw ich przyciągnę do siebie. Oni są tymi, na których najpierw wyleję Moje Wielkie Miłosierdzie. Jeśli inni was odrzucają i traktują z okrutną pogardą w tym życiu, to wiedzcie, że Ja Jestem z wami. Otrzymaliście Krzyż Kalwarii i jesteście błogosławieni, bez względu na to, co możecie myśleć. Wasz los jest Moim losem. Znosiłem dyskryminację podczas Mojego Życia na Ziemi. Byłem wyśmiewany, oczerniany i oskarżany o bycie niemoralnym, kłamcą i heretykiem.
Nie bójcie się, bowiem gdy jesteście niesprawiedliwie oskarżani o takie przestępstwa, jesteście Moi - Wszyscy Moi. A Ja Jestem wasz.
Wasz umiłowany Jezus


28th July 2014, 21:00 - I was mocked, slandered and accused of being immoral, a liar and a heretic

My dearly beloved daughter, when I look upon the children of God, My Heart bursts with a Love that is as tender, as that for a newborn baby, just as it is for a man in his 100th year. It makes no difference. You are each a child of God, carefully knitted in your mother's womb according to the Holy Will of My Father. You see, all that was created from the beginning to the end, was and always will be, according to the Holy Will of God. So no matter who you are, whatever afflictions you suffer from, whatever indignity you have to endure when you are cast out by society because of your race, creed, sex or colour
- know that you are all precious in God's Eyes. Sin is the only thing, which separates you from Him.
It is the persecuted amongst you who invoke My Love and My Suffering. Your suffering is Mine. I seek out the lonely and the afflicted, who endure terrible discrimination - the outcasts of your societies - and I draw them to Me first. They are the ones I pour My Great Mercy over first. If you are rejected by others and treated with cruel disdain in this life, then know that I Am with you. You have been given the Cross of Calvary and you are blessed, despite what you may think. Your lot is My lot. I endured discrimination during My Life on Earth. I was mocked, slandered and accused of being immoral, a liar and a heretic.
Fear not, for when you are accused, unjustly, of such crimes, you are Mine - all Mine. And I Am yours. Your beloved Jesus