Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.07.2014, 15:50 - Ja nigdy się nie zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych koncepcji, gdyż Ja Jestem taki, jak zawsze Byłem i Będę. Ja Jestem Wieczny

Moja szczerze umiłowana córko, każdy wizjoner, widzący czy prorok, który pochodzi ode Mnie, wkrótce stanie w obliczu wielkich prób, jakich nigdy wcześniej nie musiał znosić. Wielu, którzy rozpoznali ich autentyczność i którzy byli im wierni, odwrócą się od nich i odrzucą ich, gdy duch ciemności będzie ogarniał naród po narodzie, gdzie zaniknie miłość i miłosierdzie. Człowiek przeciwko człowiekowi, kraj przeciwko krajowi, człowiek przeciw Bogu.
Te okresy zamieszania będą dla wielu przygnębiające, a wasze jedyne źródło pocieszenia i siły będzie pochodziło ode Mnie, ale tylko wtedy, gdy będziecie Mnie szukali. Ja Jestem waszą Skałą; Skałą, która jest nieprzenikniona; Skałą, która nie może runąć; Skałą, która was obejmie, gdy nic stałego nie będzie na swoim miejscu w domach, które dają schronienie Mojemu Duchowi. Budowle, które zostały zbudowane na Moją cześć, runą. Niektóre zostaną zamienione na inne budynki, które będą wykorzystywane do innych celów, ale nie do oddawania Mi czci.
Ja Jestem Skałą, na której został zbudowany Kościół i pozostanę na miejscu przez całą wieczność. Wielu szukających przyszło do Mnie, a Ja dałem im Życie. Inni przyszli, ale nie mogli Mnie odnaleźć, ponieważ ich opornym sercom brakowało miłości i hojności ducha. A teraz, gdy wszystko, czego was uczyłem zostanie zakwestionowane, a fundament, na którym został zbudowany Mój Kościół zostanie wstrząśnięty poza waszą możliwością zrozumienia, Ja nadal będę pozostawał na miejscu. Ja Jestem stały jak Skała i przyjdziecie do Mnie szukając pocieszenia, siły i odwagi. Odpowiem każdemu z was, przez wylanie wielkich Łask, które zostały zarezerwowane dla was na czasy, które są przed nami. Ja Jestem Kościołem. Ja Jestem Obecny w Kościele. Budynek wykonany jest z kamienia, ale Ja Jestem Skałą, na fundamencie której został zbudowany Mój Kościół. Ja nigdy się nie zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych koncepcji, gdyż Ja Jestem taki, jak zawsze Byłem i Będę. Ja Jestem Wieczny.
Mój Kościół nadal będzie trwał, ponieważ Ja Jestem Kościołem, aż do końca czasów.
Wasz umiłowany Jezus


31st July 2014, 15:50 - I never change. I never adapt to new ways, for I Am as I always Was and will Be. I Am Eternal

My dearly beloved daughter, every visionary, seer or prophet, who comes from Me, will soon face great trials, the likes of which they have never had to endure before. Many, who recognize their authenticity and who have been loyal to them, will turn their backs on them and they will be cast to one side, as the spirit of darkness envelops nation after nation, where love and charity will disappear. Man against man, country against country, man against God.
These periods of upheaval will be distressing for many and your only source of comfort and strength will come from Me, but only if you seek Me out. I Am your Rock; the Rock which is impenetrable; the Rock which cannot crumble; the Rock which you will embrace when nothing solid will be in place in the houses which give shelter to My Spirit. Edifices, which have been built to honour Me, will come tumbling down. Some will be turned into other buildings, which will be used for other purposes, but not for honouring Me.
I Am the Rock upon which the Church was built and I will remain in place for eternity. Many have come seeking Me out and I gave them Life. Others came, but could not find Me because their stubborn hearts were lacking in love and a generosity of spirit. And now, as everything I taught you will be challenged and the foundation upon which My Church was built be shaken, beyond your understanding, I will still remain in place. Solid as the Rock that I Am, and you will come to Me seeking solace, strength and courage. I will respond to each of you, by the pouring out of the great Graces, which have been reserved for you, for the times which lie ahead. I Am the Church. I Am Present in the Church. The building is made of stone, but I Am the Rock, upon which the foundation of My Church was built. I never change. I never adapt to new ways, for I Am as I always Was and will Be. I Am Eternal.
My Church will remain standing, for I Am the Church, until the end of time. Your beloved Jesus