Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

06.08.2014, 13:00 - Matka Zbawienia: Mój syn nie wysłał nikogo, aby odciągnąć was od tych Orędzi

Moje drogie dzieci, uważajcie na tych, którzy prześladują was w Imię mojego Syna, Jezusa Chrystusa, bo będą się oni starannie ukrywać pod maską świętości. Zły duch nigdy nie przedstawi się takim, jaki naprawdę jest, bo jest zbyt przebiegły. Natomiast zbliży się do was za fasadą miłości poprzez dusze, na które ma wpływ i wielu tym zwiedzie. Słowa, których użyje będą mogły wydawać się kojące i kuszące, ale pozostawią one niepokój w waszych duszach.
Kiedy Orędzia są przekazywane światu na polecenie Mojego Ojca Przedwiecznego, one nigdy nie będą stawiać wam żądań. One nigdy nie dadzą człowiekowi władzy nad wami przez zachęcanie was, byście deklarowali wierność jakiejkolwiek żyjącej osobie. Wszelka chwała należy się Bogu. Nikt nie może obiecać wam zbawienia, gdyż ono może przyjść tylko od Boga. Możecie przygotować swoje dusze, jak was uczył mój Syn, Jezus Chrystus i przyjmować Sakramenty. Możecie przyjąć Dary Łask dane wam przeze mnie, Niepokalaną Dziewicę Maryję, ale nie potrzebujecie pozwolenia od kogokolwiek, aby ono uczyniło was godnymi służenia mojemu Synowi w tej czy innej misji ustanowionej w Niebie.
Bądźcie ostrożni wobec wrogów mojego Syna, ponieważ oni są wszędzie, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby zaślepić ludzkość na Prawdę Obietnicy mojego Syna o powtórnym Jego przyjściu. On wkrótce wróci i wtedy Prawda będzie znana i wszystko, co obiecał, wyjdzie na światło dzienne. Aż do tego wielkiego Dnia Pańskiego musicie skupić się jedynie na moim Synu i całkowicie Mu zaufać. Mój Syn nie wysłał nikogo, aby odciągnąć was od tych Orędzi, ostatnich tego rodzaju, a każdy kto twierdzi inaczej, nie pochodzi od Niego.
Ufajcie, ufajcie, ufajcie w Miłosierdzie mojego Syna. Słuchajcie, czego was uczył - wszystko jest zawarte w Piśmie Świętym. Jego Słowo jest proste. Ono nie jest skomplikowane. Wystarczy postępować zgodnie z Jego Nauczaniem, które trwa od ponad dwóch tysięcy lat, a wtedy odnajdziecie pokój.
Wasza Ukochana Matka
Matka Zbawienia


6th August 2014, 13:00 - Mother of Salvation: My Son has sent no one to distract you from these Messages

My dear children, be mindful of those who persecute you in the Name of my Son, Jesus Christ, as they will be careful to hide behind a veneer of holiness. The evil one will never present as he really is, because he is far too cunning. He will, instead, through the souls he influences, approach you with a façade of love and many will fall for this deceit. The words he uses may seem soothing and enticing, but they will leave an uneasy feeling in your soul.
When Messages are given to the world by the command of my Eternal Father, they will never make demands of you. They will never give a man power over you to encourage you to pledge allegiance to any living person. All glory must be to God. No man can promise you salvation, as this can only come from God. You may prepare your souls as you have been taught by my Son, Jesus Christ, and receive the Sacraments. You may accept the Gifts of Graces given to you, through me, the Immaculate Virgin Mary, but you do not need permission from anyone in order to be made worthy to serve my Son, in this or any other mission, sanctioned in Heaven.
By wary of the enemies of my Son, as they are everywhere, doing all in their power to blind humanity from the Truth of my Son's Promise to come again. He will return soon and then the Truth will be made known and all that He promised will come to light. Until the great Day of the Lord you must only focus on my Son and place all your trust in Him. My Son has sent no one to distract you from these Messages, the last of their kind, and any one who claims otherwise does not come from Him.
Trust, trust, trust in the Mercy of my Son. Listen to what He has taught you - all is contained in the Holy Bible. His Word is simple. It is not complicated. Just follow His Teachings, which span over 2,000 years and then you will find peace.
Your Beloved Mother Mother of Salvation