Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

16.08.2014, 20:15 - Matka Zbawienia: Może nie spotkacie mojego Syna fizycznie, ale poznacie Go pod każdym względem

Moje drogie dzieci, wiele osób poszukuje mojego Syna, Jezusa Chrystusa w pewnym momencie swojego życia. Kiedy dusza odkrywa mojego Syna, to zaczyna się dla niej wędrówka różnymi ścieżkami i przez różne etapy, które trzeba przejść. Kiedy zbliżycie się do mojego Syna nastanie walka i tego musicie się spodziewać. Zbliżając się do Niego, będziecie stawali się coraz bardziej do Niego podobni i Jego Cechy staną się wam bliskie. Może nie spotkacie mojego Syna fizycznie, ale poznacie Go pod każdym względem. Jego Miłość będziecie odczuwać. Jego Ból stanie się waszym. Jego łagodność się wam udzieli, a radość jakiej On doświadcza, dzięki swojej bezwarunkowej Miłości do człowieka, stanie się waszą radością. Jego Cierpliwość zostanie zaszczepiona w waszych duszach i Jego Słowo zakorzeni się w was wraz ze zrozumieniem, które będzie wam dane przez Ducha Świętego.
Kiedy naprawdę pokochacie mojego Syna, staniecie się pokorni jak On i gorąco zapragniecie Mu służyć, bez względu na cenę. Niektóre dusze z czasem osiągną duchową ścieżkę doskonałości, ale nie ukończą tej wędrówki, jeśli nie złożą całkowitego zaufania w Bogu. Jeśli dusza słabnie po drodze, otrzyma łaski, aby się wzmocnić i iść dalej. Ale jeśli dusza konkuruje z moim Synem i uważa się za godną, by rzucić wyzwanie Słowu Wcielonemu, to zostanie ona oddzielona od Boga.
Ten, kto znajdzie Jezusa w tym życiu na Ziemi i kto Mu wiernie służy, osiągnie pokój. Odtąd niewiele już go na tym świecie zadowoli. Jeśli dusza wejdzie w bliskość z moim Synem, a następnie oddzieli się od Niego, będzie cierpiała straszny ból. Poznawszy Go i zamieszkawszy w Jego Sercu, odczuje ten ból rozłąki z moim Synem jako najgorszy ból znany człowiekowi.
Gdy jesteście kuszeni, by podważać Nauczanie Chrystusa lub gdy jesteście zastraszani, by wymusić na was odrzucenie Go w jakikolwiek sposób, miejcie świadomość tego, że nic na tym świecie nigdy nie przyniesie wam spokoju, radości ani miłości, która pochodzi od Niego.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


16th August 2014, 20:15 - Mother of Salvation: You may not meet my Son physically but you will get to know Him in every way

My dear children many people seek out my Son, Jesus Christ, in their lives, at some time. When a soul discovers my Son, it is a journey of different paths and of different stages that must be walked. When you become close to my Son it will be a struggle and so you must expect this. As you draw closer to Him, you will become more like Him and His Traits will become familiar to you.
You may not meet my Son physically but you will get to know Him in every way. His Love you will feel. His Pain will become yours. His gentleness will be shared with you and the joy He experiences, because of His unconditional Love for humanity, will become yours. His Patience will be instilled in your soul and His Word will be ingrained within you and with an understanding, which will be given to you by the Holy Spirit.
When you truly love my Son you will become humble like Him and with a burning desire to serve Him, whatever the cost. Some souls reach the spiritual path of perfection over time, but they will not complete this journey unless they hand over all their trust to God. If a soul falters along the way, he will be given the graces to pick himself up and continue on his journey. But if a soul competes with my Son, and considers himself worthy to challenge the Word made Flesh, then he will separate from God.
The person who finds Jesus in this life on earth and who serves Him faithfully will have peace. Little else in this world will ever satisfy him again. If a soul, having become intimate with my Son, then separates from Him, he will endure a terrible pain. Having known Him and lived within His Heart, this pain of separation from my Son is the worst pain known to man.
When you are tempted to challenge the Teachings of Christ or when you are bullied into rejecting Him in any way, know that nothing of this world will ever bring you the peace, love or joy which comes from Him.
Your beloved Mother Mother of Salvation