Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

24.08.2014, 17:00 - Matka Zbawienia: Módlcie się o pokój na świecie

Moje drogie dzieci, wzywam was do modlitwy o pokój na świecie, gdyż w bardzo niedługim czasie wiele krajów będzie zaangażowanych w wojny, które trudno będzie zahamować i wiele niewinnych istnień ludzkich zostanie zniszczonych.
Proszę, byście błagali Mojego najdroższego Syna o pokój, a to osłabi wpływ nienawiści zasianej w sercach tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd i którzy zastraszają innych. Gdy pokój zostanie wylany na Ziemię przez Moc Boga, da on wam wgląd w to, że należy wzajemnie się traktować z miłością i szacunkiem, bez względu na to co was różni.
Proszę, abyście każdego dnia odmawiali tę Modlitwę Krucjaty, Modlitwę Pokoju za swoje narody.
Modlitwa Krucjaty (164) Modlitwa Pokoju za narody
O Jezu, przynieś mi pokój. Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów. Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości. Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać; tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami. Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają. Amen.
Pokój z wami drogie dzieci i pamiętajcie, że bez miłości do Boga nigdy nie odnajdziecie prawdziwego pokoju.
Wasza Umiłowana Matka
Matka Zbawienia


24th August 2014, 17:00 - Mother of Salvation: Pray for peace in the world

My dear children, I urge you to pray for peace in the world, for very soon many countries will be involved in wars, which will be difficult to contain and many innocent lives will be destroyed.
The peace I ask you to implore of My Dear Son is to reduce the impact of hatred, sown in the hearts of the misguided, who inflict terror on others. Peace, when poured upon the earth, through the Power of God, will deliver an insight as to how you must treat one another with love and respect, irrespective of your differences.
I ask that you recite this Crusade Prayer, the Prayer of Peace each and every day for your nations.
Crusade Prayer (164) Prayer of Peace for Nations
O Jesus bring me peace.
Bring peace to my nation and all those countries torn asunder because of war and division.
Sow the seeds of peace amongst those hardened hearts who cause suffering to others in the name of justice. Give all of God's children the Graces to receive Your Peace so that love and harmony can thrive;
so that love for God will triumph over evil and that souls can be saved from the corruption of falsities, cruelty and evil ambition. Let peace reign over all of those who devote their lives to the Truth of Your Holy Word and those who don't know You at all.
Amen.
Peace be yours dear children and remember that without love for God you can never find true peace.
Your Beloved Mother Mother of Salvation