Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.08.2014, 20:40 - Będę interweniował z użyciem sposobów, które zadziwią świat

Moja szczerze umiłowana córko, znam Moich, a oni Mnie znają. Znają oni także tych, którzy są ode Mnie, tak samo jak znają tych, którzy nie przychodzą ode Mnie.
Ci, którzy są ode Mnie mają czułe serca, pełne miłości dla wszystkich grzeszników, w tym Moich wrogów i są pełni pokory, ponieważ wiedzą, że beze Mnie są niczym. Ich dusze są wolne od złości, złośliwości, nienawiści i cierpią z tego powodu. Jaśnieją jak latarnie morskie, ich dusze pełne są Światła Bożego. Jest to Światło, ku któremu szatan i każdy upadły anioł kieruje wszelkiego rodzaju pokusy. Są to dusze, których zły duch najbardziej poszukuje i w tych czasach, które nadchodzą, będą one ulegać manipulacji poprzez kłamstwa. Niektórzy całkowicie odpadną od Prawdy. Inni będą się jej trzymać, ale będą o to musieli walczyć, podczas gdy ci, którzy mają Łaskę Świętej Woli Boga w swoich sercach, nigdy nie porzucą Prawdy.
Świat zamieni się w pole bitwy, gdzie będzie panowało wielkie zamieszanie, a dusze, które są ode Mnie staną przed największymi próbami. Pragnieniem szatana jest odebrać Mi tych, którzy Mnie znają. Są to te dusze, które są najbliższe Mojemu Sercu, więc stanowią one najcenniejszą zdobycz. To właśnie będą te dusze, którymi, jeśli popadną w błąd, Mój największy wróg będzie się chełpił przede Mną. Będę wyśmiewany z powodu zdrady i będę płakał gorzkimi łzami żalu za tymi biednymi dziećmi Bożymi. Jednak wiedzcie o tym. Podejmę walkę o te dusze. Będę interweniował z użyciem sposobów, które zadziwią świat, abym mógł wyrwać je ze szponów oszustwa i kiedy to zrobię, one będą już wiedziały. W tym dniu zapytam ich ponownie "Należycie do Mnie czy nie?". Wtedy będą wiedzieli, że to Ja i odzyskam ich i zabiorę do Mojego Nowego Królestwa. Ci, którzy pozostaną silni ze względu na swoją niezachwianą wiarę w Moje Święte Słowo, doprowadzą tych, którzy należą do Mnie. Z powodu tych dusz - Mojej Reszty - Moje Miłosierdzie rozciągnie się daleko i poza granice tego, co jest widoczne dla oka.
Wołam teraz do tych, którzy Mnie znają. Pragnę, abyście każdego dnia żyli tak, jakby nie miało być jutra. Zaufajcie Mi. Proście Mnie o ochronę i proście Mnie o szczególne względy w waszej wędrówce do Mojej Nowej Ery Pokoju. Za każdym razem przyjdę wam z pomocą i wyleję na was nadzwyczajne Łaski. Niczego wówczas nie będziecie się bali, gdyż będziecie wiedzieli, że idę z wami. Będę trzymał was za rękę, gdy będę prowadził was do Przystani Mojego Pokoju i Mojej Wielkiej Chwały.
Przyjdźcie do Mnie i nie bójcie się, gdyż Mój Wielki Dzień zaświta nagle i niespodziewanie i już więcej nie uronicie żadnej łzy, gdyż będziecie zjednoczeni ze Świętą Wolą Boga na wieczność.
Przyjmijcie Moją Miłość, Moje Błogosławieństwa i Moje Wielkie Miłosierdzie, bo gdy to zrobicie, wtedy będziecie mogli naprawdę twierdzić, że należycie do Mnie.
Wasz Jezus


28th August 2014, 20:40 - I will intervene in ways which will astonish the world

My dearly beloved daughter, I know My Own and they know Me. They also know those who are of Me, just as they know those who do not come from Me.
Those who are of Me are tender of heart, full of love for all sinners including My enemies, and full of humility for they know they are nothing without Me. Their souls are free of malice, spite, hatred and they suffer because of this. They shine like beacons, their souls full of the Light of God. It is this Light, which Satan and every fallen angel target with every kind of temptation. These are the souls who are most sought out by the evil one and in the times, which lie ahead, they will be swayed by lies. Some will fall away from the Truth completely. Others will cling to it but will struggle to do so, while those who have the Grace of the Divine Will of God in their hearts, will never forsake the Truth.
The world will turn into a great battlefield, where confusion will reign, and it is the souls who are of Me, who will face the greatest trials. It is Satan's desire to take away from Me, those who know Me. These are the souls who are the closest to My Heart, for they represent the greatest prize. It will be such souls who, should they fall into error, be paraded before Me by My greatest enemy. I will be mocked because of their betrayal and I will cry bitter tears of remorse for these poor children of God. But know this. I fill fight for these souls. I will intervene in ways, which will astonish the world so that I can snatch them from the claws of deceit and they will know when I do this. On that day I will ask them again "are you of Me or not?". Then they will know it is I, and I will reclaim them and take them into My New Kingdom. Those who remain strong, because of their unshakable faith in My Holy Word, will lead those who are of Me. It will be because of these souls - My Remnant - that My Mercy will extend far and beyond that which is visible to the eye.
I now call out to those who know Me. I desire that you live every day as if there is no tomorrow. Trust in Me. Ask Me for protection and call on Me for special favours in your journey towards My New Era of Peace. I will come to your aid every time and shower upon you, extraordinary Graces. Then you will fear nothing for you will know that I walk with you. I will hold your hand as I guide you towards the Refuge of My Peace and My Great Glory.
Come to Me and do not fear for My Great Day will dawn unexpectedly and suddenly, and not one more tear will you shed for you will be united with the Divine Will of God for eternity.
Accept My Love, My Blessings and My Great Mercy for when you do you can truly claim to be of Me. Your Jesus