Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.08.2014, 14:25 - Matka Zbawienia: Myślcie o życiu jako o etapie pomiędzy narodzinami a Nowym Chwalebnym Królestwem

Moje drogie dzieci, niech nikt z was nigdy nie obawia się tej Niebiańskiej interwencji w tej Misji Zbawienia. Bądźcie natomiast wdzięczni za wielkie miłosierdzie Boga i za Jego niezgłębioną Miłość dla rodzaju ludzkiego. Musicie oddawać Chwałę Bogu, wiedząc, że wszystko zaczyna się i kończy w Nim. Nic pośredniego nie istnieje. Myślcie o życiu jako o etapie pomiędzy narodzinami a Nowym Chwalebnym Królestwem, które czeka na was wszystkich, jeśli przyjmiecie Bożą obietnicę, że Jego Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus powróci, by odzyskać swoje Królestwo.
Tak wielu nie wierzy w Tego, Który ich stworzył. Mogą doświadczać Jego Miłości, a jednak nadal nie wierzą, że Miłość pochodzi od Boga ani w to, że Bóg jest Miłością. Ci, którzy przyjmują istnienie zła, nie wierzą w Bożą Miłość ani nie przyjmują istnienia złego ducha. Tylko ci, którym udało się pokonać zło w jego wszystkich formach, naprawdę rozumieją władzę, jaką zło ma nad ludzkimi słowami, czynami i działaniem. Dopiero, gdy dusza zostanie wyplątana spod wpływu zła, wówczas może być wolna. Prawdziwą wolność można osiągnąć tylko wtedy, gdy przyjmie się Prawdę. Jeśli nie przyjmujecie Słowa Wcielonego, którym jest mój Syn, Jezus Chrystus, wówczas nigdy nie będziecie wolni.
Dzieci, musicie walczyć ze złem we wszystkich jego kłamliwych postaciach, ale nie łatwo jest wyraźnie je rozpoznać. Szatan jest Królem Kłamstwa. Jest on oszustem, któremu udaje się przekonać świat, że on nie istnieje. Zawsze przedstawia Prawdę, jako coś złego i przekonuje słabych pośród was, że zło można zawsze usprawiedliwić. Nigdy nie wolno wam pozwolić na to, by was oszukał, ponieważ Prawda została światu przekazana i jest zawarta w Księdze mojego Ojca. Należy unikać wszystkiego, co odbiega od Prawdziwego Słowa Bożego. Nie słuchajcie tych, którzy mówią, że zły uczynek jest dobry lub że musi on być zaakceptowany ze względu na czasy, w jakich żyjecie.
Rodzaj ludzki nie zmienił się. Grzech się nie zmienił. Wszystko, co uległo zmianie, to niechęć człowieka do przyjęcia Boga, jako swojego Stwórcy.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


29th August 2014, 14:25 - Mother of Salvation: Think of life as a stage between birth and the New Glorious Kingdom

My dear children, let not one of you ever be fearful of this Heavenly intervention in this Mission of Salvation. Instead, be thankful for God's Great Mercy and His unfathomable Love for the human race. You must give Glory to God, in the knowledge that all begins and ends with Him. There is no in between. Think of life as a stage between birth and the New Glorious Kingdom, which awaits all of you, should you accept God's Promise that His only begotten Son, Jesus Christ, will return to reclaim His Kingdom.
So many do not believe in He Who created them. They may witness His Love and, yet, still do not believe that Love comes from God or that God is Love. Those who accept the existence of evil do not believe in God's Love nor do they accept the existence of the evil one. Only those who manage to overcome evil in all its forms truly understand the power which evil has over people's words, deeds and actions. It is only when a soul is disentangled from the influence of evil that he can be set free. True freedom can only be achieved when you accept the Truth. If you do not accept the Word Made Flesh, that is my Son, Jesus Christ, then you will never be free.
Children you must fight evil in all its deceitful forms but it is not easy to identify it clearly. Satan is the King of Lies. He is the deceiver who manages to convince the world that he does not exist. He always presents the Truth as being an evil thing and he will convince the weak amongst you that evil can be justified always. You must never allow yourselves to be deceived, for the Truth was given to the world and is contained in my Father's Book. Anything, which deviates from the True Word of God, must be avoided. Do not listen to those who tell you that an evil act is a good thing, or that is must be accepted because of the times you are living in.
The human race has not changed. Sin has not changed. All that has changed is man's reluctance to accept God as his Creator.
Your beloved Mother Mother of Salvation