Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.09.2014, 23:03 - Szatan pożąda dusz, jego apetyt jest nienasycony, a jego wola nieugięta

Moja szczerze umiłowana córko, wszystkie proroctwa przepowiedziane tak bardzo dawno temu i przekazane Bożym prorokom, widzącym i wizjonerom w publicznych jak również prywatnych objawieniach, teraz się ujawnią.
Niedowierzający człowiek będzie kwestionował autentyczność Słowa Bożego, ale kiedy doświadczy wszystkiego, co zostało przepowiedziane w Księdze Apokalipsy, zamilknie, bowiem kiedy te wydarzenia ogarną ludzkość, jedyne ukojenie znajdzie on wtedy, gdy zwróci się ku Mnie. Kiedy wasze serca będą pełne smutku z powodu złych czynów, których niegodziwcy dopuszczają się wobec dzieci Bożych, będziecie płakali łzami bólu. Wtedy zobaczycie, jak dalece może się rozprzestrzeniać zło w duszach tych, których serca są z kamienia. Kiedy zobaczycie, jak mało uznania i szacunku mają ci wrogowie Boga dla ludzkiego życia, w końcu zrozumiecie z jak wielką mocą zły duch oddziałuje na ludzkość. W swoich ostatnich godzinach, szatan, ujawniający się w duszach, które wypełnił swymi cuchnącymi metodami działania, pokaże światu, jak intensywna jest jego nienawiść do rodzaju ludzkiego.
Z każdą wymówka podaną przez człowieka, by usprawiedliwić zło, sprawcy niegodziwych czynów obnażą nienawiść, jaką mają w swoich sercach wobec dzieci Bożych. Będą wykonywali nikczemne okrucieństwa w Imię Boga, bo nie mają żadnej miłości w swoich duszach. Hodują oni nienawiść, a większość z nich nie rozumie, dlaczego ich nienawiść do innych jest tak intensywna. Chociaż wielu ludzi nie wierzy w istnienie złego ducha, musicie teraz przyjąć do wiadomości, że nie jest on w stanie powstrzymać się od ujawniania się poprzez tych, których atakuje. Jego opary będą rozchodziły się dopóki nie pochłoną każdego narodu, każdej słabej duszy i potężnych przywódców, których żądza zaspakajania swoich ambicji uczyni otwartymi na jego wpływ.
Wkrótce zobaczycie szerzenie się złych czynów mających miejsce w każdej warstwie waszego społeczeństwa, w wielu krajach i na różne sposoby. Szatan pożąda dusz, jego apetyt jest nienasycony, a jego wola nieugięta. Kiedy jego nienawiść naprawdę objawi się w duszach, to tacy ludzie nie będą w stanie ukryć swoich działań. Tylko w takich sytuacjach wielu z was będzie mogło naprawdę przekonać się kim w rzeczywistości jest zły duch, i to właśnie poprzez działania tych biednych dusz, które podporządkowały się jego woli.
Nigdy nie możecie beztrosko przyjmować nikczemnych czynów i działań, w tym wojen i niepokojów wybuchających na świecie. Właśnie wtedy wasze modlitwy są najbardziej potrzebne.
Wasz Jezus


4th September 2014, 23:03 - Satan craves souls, his appetite is voracious and his will relentless.

My dearly beloved daughter, all of the prophecies foretold so very long ago, and given to God's prophets, seers and visionaries, through public as well as private revelations, will now unfold.
The skeptic man will question the authenticity of the Word of God but when he witnesses all that was foretold in the Book of Revelation, he will become silent, because, when these events grip mankind, the only solace he will find is if he seeks Me out. When your heart is full of sorrow, because of the evil acts which are carried out by wicked men against God's children, you will weep tears of anguish. Then you will see how far evil can spread within the souls of those whose hearts are made of stone. When you see how little regard and respect these enemies of God have for human life, you will finally understand how much power the evil one exerts over humanity. In his final hours, Satan who manifests himself in the souls he fills with his putrid ways, will show the world just how intense his hatred is for the human race.
For every excuse given by man to justify evil, the perpetrators of wicked acts will expose the hatred they have within their hearts for God's children. They will carry out evil atrocities in the Name of God and they will have no love in their souls. They breed hatred and most of them do not understand why their hatred for others is so intense. While many people do not believe in the existence of the evil one, you must know now that he is unable to resist revealing himself through those he infests. His vapor spreads until it devours every nation, every weak soul, and powerful leaders, whose love of ambition will render them open to his influence.
You will soon see evil acts taking place in every part of your society, in many nations and in different ways. Satan craves souls, his appetite is voracious and his will relentless. When his hatred is truly manifested within souls, these people will be unable to hide their actions. Only in these situations can many of you really see the evil one for what he really is and that is through the actions of such poor souls who have subjugated themselves to his will.
You must never be complacent when evil acts and deeds, including wars and unrest, erupt in the world. It is then that your prayers are needed the most.
Your Jesus