Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.09.2014, 20:45 - Nie odcinajcie się ode Mnie. Jeśli to uczynicie, będzie wielki płacz

Moja szczerze umiłowana córko, niech będzie wiadomo, że śmierć nie ma władzy nad tymi z Moich, których wiara podtrzymuje aż do ostatniego tchu. Te dusze nie boją się śmierci fizycznej, bo wiedzą, że wtedy zaczyna się Życie Wieczne. Czekam na te dusze z otwartymi ramionami, a one biegną jak dzieci do Światła Mojej Miłości. Obejmuję je i zabieram do Mojego Królestwa, oczekując każdej takiej duszy w obecności hierarchii aniołów i wszystkich świętych - wówczas będzie miała miejsce wielka radość.
Zjednoczę je z ich rodzinami, a jest tam wiele radości, miłości i emocji. Żadnych więcej łez. Żadnych wspomnień o cierpieniach, których doświadczali na Ziemi. Wszystkie obawy, smutek i rozpacz w jednej chwili zostaną wymazane i zapomniane. Śmierć otwiera drzwi dla tych, którzy umierają w stanie Łaski, gdy zaczyna się nowe życie. Dla wszystkich dusz przyjmowanych radośnie do Mojego Królestwa są różne poziomy, a każdy z nich jest przyznawany jako nagroda, w zależności od Chwały, którą oddawali Bogu.
Wiedzcie, że wobec dusz, które umierają w stanie grzechu, Ja Jestem Wszechmiłosierny i po ich oczyszczeniu, zostaną powitani w Moim Królestwie. Zawsze módlcie się za te dusze, ponieważ na tym etapie one nie mogą modlić się za siebie. Wasze modlitwy będą wysłuchane i będę czekał na te dusze z otwartymi i kochającymi ramionami. Ważne jest, aby każde dziecko Boże zrozumiało jedną ważną rzecz o życiu po śmierci. Musicie prosić Mnie, waszego Jezusa, abym wam przebaczył wasze wady, słabości i nieprawości zanim umrzecie, gdyż wtedy Moje Miłosierdzie jest największe. Jeśli nie wierzycie w Boga, odrzucacie Życie Wieczne. Bez miłości do Boga, miłość nie może należeć do was po śmierci. Ja Jestem Miłością, a beze Mnie, nie odczujecie niczego poza bólem. Należy bać się oddzielenia od Boga. Jeśli odczuwacie wątpliwości co do Mojego Istnienia, to po prostu musicie Mnie prosić, aby dał wam znak Mojej Miłości, a Ja odpowiem.
Nie odcinajcie się ode Mnie. Jeśli to uczynicie, będzie wielki płacz i nigdy nie zostaniecie pocieszeni, ponieważ nie będę w stanie wam pomóc. Moje Królestwo daje Życie Wieczne, ale musicie prosić Mnie o Moją Pomoc poprzez odmawianie tej modlitwy.
Modlitwa Krucjaty (165) O Dar Życia Wiecznego Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Daj mi znak, aby moje serce potrafiło Ci odpowiedzieć. Wypełnij moją pustą duszę Łaską, której potrzebuję, by otworzyć mój umysł i serce na Twoją Miłość. Zmiłuj się nade mną i oczyść moją duszę z każdego grzechu, który popełniłem w swoim życiu. Wybacz, że odrzucałem Ciebie, jednak proszę napełnij mnie miłością, której potrzebuję, aby stać się godnym Życia Wiecznego. Pomóż mi Cię poznać, abym ujrzał Twoją Obecność w innych ludziach i napełnij mnie Łaską rozpoznania Znaku Boga w każdym pięknym Darze, który dałeś rodzajowi ludzkiemu. Pomóż mi zrozumieć Twoje Drogi i ocal mnie od oddzielenia i bólu ciemności, który odczuwam w mojej duszy. Amen.
Nie pozwalajcie, aby ludzka pycha, intelektualna analiza czy jakaś opinia odciągnęły was od Prawdy. Jako dzieci Boga jesteście Mi bardzo drogie. Nie pozwólcie, bym was stracił. Przyjdźcie. Ja Jestem tutaj. Ja Jestem Prawdziwy. Pozwólcie Mi wypełnić wasze dusze Moją Obecnością. Gdy tak się stanie trudno będzie wam Mnie ignorować. Kocham was wszystkich. Błogosławię was. Oczekuję waszej odpowiedzi.
Wasz Jezus


5th September 2014, 20:45 - Do not cut yourself off from Me. If you do, there will be great weeping

My dearly beloved daughter, let it be known that death has no power over those of Mine, whose faith has sustained them right up to their last breath. These souls have no fear of physical death because they know that Eternal Life begins at that time. I await such souls with open arms and they run like little children towards the Light of My Love. I embrace them and take them into My Kingdom, awaiting each and every such soul in the presence of the Hierarchy of Angels and all the saints - then great rejoicing takes place.
I reunite them with their families and there is much joy, love and excitement. No more tears. No memories of the sufferings, which they endured on earth, remain. All worries, sadness and despair are wiped away and forgotten, in an instant. Death opens the door for those who die in a state of Grace as new life begins. For every soul who is welcomed into My Kingdom, there are different levels, and each one is accorded their reward, based on the Glory, which they have given to God.
For souls who die in a state of sin, know that I Am All Merciful and, after their purification, they will be welcomed into My Kingdom. Always pray for such souls because they cannot pray for themselves at that stage. Your prayers will be heard and I will await these souls with open and loving arms. It is important for every child of God to understand one important thing about life after death. You must ask Me, Your Jesus, to forgive you; your failings; your weaknesses and your iniquities, before you die, for it is then that My Mercy is at its greatest. If you do not believe in God, you reject Eternal Life. Without love for God, love cannot be yours after death. I Am Love and without Me, you will feel nothing but pain. Separation from God is to be feared. If you feel confused about My Existence, then you must simply ask Me to show you a sign of My Love, and I will respond.
Do not cut yourself off from Me. If you do, there will be great weeping and you can never be consoled, for I will be unable to help you. My Kingdom will give you Eternal Life but you must ask Me for My Help by reciting this prayer.
Crusade Prayer (165) For the Gift of Eternal Life
Jesus help me to believe in Your Existence.
Give me a sign so that my heart can respond to You.
Fill my empty soul with the Grace that I need to open my mind and my heart to Your Love.
Have Mercy on me, and cleanse my soul from every wrongdoing, that I have committed in my life.
Forgive me for rejecting You, but please fill me with the love that I need, to be made worthy of Eternal Life.
Help me to know You, to see Your Presence in other people and fill me with the Grace to recognise the Sign of God in every beautiful Gift which You have given the human race.
Help me to understand Your Ways and save me from the separation and the pain of darkness that I feel in my soul. Amen.
Do not allow human pride, intellectual analysis or opinion to sway you from the Truth. As a child of God you are very precious to Me. Do not let Me lose you. Come. I Am Here. I Am Real. Let Me fill your soul with My Presence. Once that happens you will find it difficult to ignore Me.
I love you all. I bless you. I await your response.
Your Jesus