Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.09.2014, 16:00 - Wkrótce przyjdzie człowiek i powie wam, że ujawni wam Prawdę o Moim Istnieniu

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Mądrość jest Bożego Pochodzenia i człowiek nie jest w stanie zrozumieć ogromu tego Kim Ja Jestem.
Udzielam ludzkości wystarczającej wiedzy, przekazując ją przez Dar Ducha Świętego. Moje Nauczanie zostało dane światu w prostej formie, aby każdy człowiek mógł zrozumieć Prawdę. Mądrość od Boga nigdy nie jest skomplikowana i jest przekazywana w ten sposób, że jest dla człowieka wystarczająco jasna, aby przygotować jego duszę do Mojego Królestwa. Miłość jest czysta. Miłość jest prosta. Prawdziwa miłość jest odwzajemniana. Moim jedynym pragnieniem jest, aby dusze odpowiedziały na Moją Miłość i aby umocnione Darem Ducha Świętego w mgnieniu oka zrozumiały czego się od nich wymaga, by mogły stać się częścią Mojego Królestwa.
Wysyłam wam posłańców, aby dać wam jasność rozumienia. Jednak nie jest wam łatwo zaakceptować Prawdę w swoim codziennym życiu, ze względu na zamieszanie, które istnieje. Ciągle zaprzecza się Mojemu Słowu, ponownie się je rozpatruje, ponownie analizuje, ponownie ocenia, a niezrozumienie sprawia, że trudno jest przylgnąć do Prawdziwego Słowa Bożego. Kiedy otwarcie oznajmicie, że wierzycie w Moje Słowo, Moje Nauczanie i Moje Sakramenty, to wtedy, już wkrótce, z tego powodu będą z was szydzili.
Wkrótce wielu samozwańczych kościelnych uczonych zakwestionuje Moją Prawdziwą tożsamość i Istnienie Trójcy Przenajświętszej. Wytoczą oni imponujące argumenty, aby was zaślepić na Prawdziwe Słowo Boże i użyją wszelkiego rodzaju teologicznej argumentacji, aby udowodnić, że wszystkie religie są takie same. Wkrótce odrzucą oni Prawdę - Słowo Boże. Zbezczeszczą Słowo Boże przez skomplikowane i sprzeczne doktryny i wszędzie na świecie uczęszczający do Kościoła będą mieli wielki zamęt w głowie ponieważ będą karmieni bzdurami. Moje Słowo zostanie ukryte i skazane na to, by pokrył je kurz. Zawsze pamiętajcie, że Moje Słowo musi być rozumiane tak, jak zostało one przekazane. Szczegóły Mojej Boskości i Tajemnicy Boga nie były objawione ludzkości, bowiem to miało nastąpić dopiero wtedy, gdy rozpocznie się Nowa Era Pokoju. Wkrótce pojawi się człowiek i powie wam, że ujawni wam Prawdę o Moim Istnieniu i szczegóły na temat Mojego Powtórnego Przyjścia. Oczaruje on świat. Potem będzie utrzymywał, że jest Mną. Wielu mu uwierzy, ponieważ nie uda im się zrozumieć Słowa tak, jak zostało ono podane w Piśmie Świętym.
Ja, Jezus Chrystus, przyjdę sądzić żywych i umarłych, ale to nie stanie się, ani też nie może się stać, na tej ziemi.
Wasz Jezus


6th September 2014, 16:00 - Soon, a man will come and tell you he is revealing to you the Truth of My Existence

My dearly beloved daughter, My Wisdom is of Divine Origin and man is incapable of understanding the extent of Who I Am.
I impart enough knowledge, given through the Gift of the Holy Spirit, to mankind. My Teachings were given to the world in a simple format so that every man could understand the Truth. Wisdom from God is never complicated and is given so that man receives the clarity needed, to prepare his soul for My Kingdom. Love is pure. Love is simple. True love is reciprocated. It is My only desire that souls respond to My Love so that they will, empowered by the Gift of the Holy Spirit, understand, in an instant, what is required of them, so that they can be part of My Kingdom.
I send you messengers so that you will be given the clarity to understand. However, the Truth is not easy to accept in your daily lives because of the confusion, which exists. My Word is continually contradicted, re-examined, re-analysed, re-evaluated and misunderstood so this makes it difficult to adhere to the True Word of God. When you openly state that you believe in My Word, My Teachings and My Sacraments then, soon, you will be mocked because of this.
Many self-proclaimed church scholars will soon question My True identity and the Existence of the Most Holy
Trinity. They will use grandiose arguments to blind you to the True Word of God, and use every kind of theological argument, to prove that all religions are the same. Soon they will reject the Truth - the Word of God. They will desecrate the Word of God with complicated and contradictory doctrines, and Church-goers everywhere, will be none the wiser as they are fed with nonsense. My Word will be hidden away and left to gather dust. Always remember, that My Word must be understood as it was given. Details of My Divinity and the Mystery of God were not revealed to humanity for this was not to be until the New Era of Peace
begins. Soon, a man will come and tell you he is revealing to you the Truth of My Existence and details of My Second Coming. He will enthrall the world. Then, he will claim to be Me. Many will believe him because they failed to understand the Word as it was laid down in the Holy Bible.
I, Jesus Christ, will come again to judge the living and the dead and this will not, nor can it, happen on this earth.
Your Jesus