Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.09.2014, 20:25 - Mówienie, że jesteście Moi, to jedno. A bycie Moimi, to inna rzecz

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy w świecie wydaje się panować zamęt nie bój się, gdyż Bóg ma pod swoją władzą wszystko.
On pozwala złemu duchowi na dysponowanie tylko taką mocą, a nie większą i będzie walczył o zapewnienie, by Duch Święty pozostawał żywy, aby dobrzy ludzie z powodzeniem toczyli walkę w Moim Planie Zbawienia. Zło we wszystkich jego formach jest cechą diabła. Aby nie zostać opanowanym przez szatana, nie wolno mówić nic złego, ani słuchać niczego złego, ani też popełniać złych czynów wobec osób żyjących. Mówienie, że jesteście Moi, to jedno. A bycie Moimi, to inna rzecz.
Gdy Ja Jestem rzeczywiście obecny w duszy, zrobię wszystko co w Mojej Mocy, aby powstrzymać takie dusze od dokonywania złych czynów. Jeśli dusza ufa Mi całkowicie, wtedy będzie jej łatwiej dać się prowadzić przeze Mnie. Jeśli wola człowieka jest bardzo silna i jeśli jest on pyszny i uparty, łatwo da się prowadzić przez oszusta, który będzie go zwodził na wiele sposobów. Będzie on przekonywał tę osobę, że niegodziwy czyn, obmowa lub bluźnierstwo są w niektórych przypadkach dopuszczalne. I wtedy ta dusza da się oszukać. Kieruję do tych dusz następujące słowa.
Nie mówcie źle o drugim, nie dawajcie posłuchu oszczerstwom, nie stawiajcie się w roli sędziego nad drugim i nie odrzucajcie innej duszy w Moje Święte Imię. Jeśli będziecie popełniali takie przestępstwa przeciwko Mnie, to na tym poziomie nieprawości pogrążycie się w ciemnościach, które utworzą wielką przepaść między nami. Kiedy ta przepaść będzie się pogłębiać, a wy dalej będziecie się oddalać ode Mnie, poczujecie straszną pustkę - dręczące poczucie tak głębokiej samotności, że poczujecie panikę, której nie będziecie w stanie zrozumieć. Wtedy odczujecie oddzielenie od Boga, które znoszą dusze w Czyśćcu i Piekle. Jeśli teraz potraficie wyciągnąć z tego naukę, to przekonacie się, że łatwiej wam będzie zbliżyć się do Mnie.
Pamiętajcie, że najpierw musicie usunąć z waszych dusz wszystkie nienawistne myśli. Nie mogę być obecny w duszy, która jest przepełniona nienawiścią, gdyż to jest niemożliwe.
Wasz Jezus


16th September 2014, 20:25 - To say that you are of Me is one thing. To be of Me is another.

My dearly beloved daughter, when the world seems to be in disarray, never fear for God is in command of all things.
He allows the evil one only so much power and He will fight to ensure that the Holy Spirit remains alive, so that good men will fight the fight successfully in My Plan of Salvation. Wickedness in all its forms is a trait of the devil. To avoid becoming infested by Satan, you must speak no evil, hear no evil or carry out evil deeds against a living person. To say that you are of Me is one thing. To be of Me is another.
I will, when I Am truly present in a soul, do all in My Power to stop such souls from carrying out evil acts. If the soul trusts Me, completely, then he or she will find it easier to be guided by Me. If the person's will is very strong, and if he is proud and stubborn, then he will be easily led by the deceiver who will fool him in a number of ways. He will convince the person that a wicked act, an evil tongue or an act of blasphemy is acceptable, in certain cases. And then that soul will fall for the deceit. To those souls I say this.
Do not speak ill of another, do not succumb to slander, do not place yourself as a judge over another and do not denounce another soul in My Holy Name. Should you commit such offenses against Me, you will plunge from this level of iniquity into a darkness, which will create a great divide between us. When that divide grows, and the further you drift away from Me, you will feel a terrible emptiness - a gnawing sensation of such deep loneliness, that you will feel a sense of panic, which you will be unable to identify. Then you will feel the separation from God, which souls in Purgatory and Hell endure. If you can learn from this now, then you will find it easier to draw closer to Me.
Remember, you must drive out all thoughts of hatred in your soul first. I cannot be present in a soul, which is full of hatred for this is impossible.
Your Jesus