Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.09.2014, 20:50 - Bóg Ojciec: Moja Miłość zwycięży zło i nienawiść

Moja najdroższa córko, gdy akceptujecie Moją Miłość, rodzi ona wspaniałe owoce. Ale kiedy człowiek ją odrzuca, prowadzi to do obumierania ziemi. Bez Mojej Miłości nie ma życia, nie ma radości, nie ma pokoju. Odczuwanie Mojej Miłości wywołuje wielkie zdumienie, zachwyt i uczucie głębokiej wdzięczności w duszy osoby, której tego Daru udzielono.
Moje drogie dzieci, kiedy doświadczacie miłości od drugiego człowieka w jakiejkolwiek formie, to odczuwacie Moją Miłość. Ona może pochodzić jedynie ode Mnie, gdyż Ja Jestem Miłością. Miłość jest darem i trzeba ją przyjąć, kiedy poczujecie, że porusza ona wasze serca. Wy, którzy zaakceptujecie Moją Miłość, wiedzcie, że napełnię was obficiej Moim Darem, gdy podzielicie się nim z tymi, którym nie udzielono tej łaski.
Moja Miłość zwycięży zło i nienawiść. Miłość usuwa nienawiść, gdyż zły duch, cierń w boku człowieka, nie jest zdolny do miłości. Kiedy mówicie, że Mnie kochacie, to musicie mocno walczyć, aby nie dopuścić, aby jakiegokolwiek rodzaju nienawiść splamiła wasze dusze. Jeśli Mnie kochacie, wybaczycie swoim wrogom, ponieważ ujrzycie ich takimi, jakimi Ja ich widzę. To wymaga z waszej strony wytrwałości i dyscypliny, która was powstrzyma od krzywdzenia innej osoby, słownie czy fizycznie.
Gdy pozwolicie, by Moja Miłość popłynęła w waszych żyłach, będziecie odczuwali pełnię pokoju i wolności. To dlatego, że nie będziecie czuli żadnej złośliwości, żadnej złości, żadnej urazy, ani żadnego pragnienia zemsty wobec innego Mojego dziecka. To jest Dar Mojej Miłości w jej najczystszej postaci. Przyjmijcie go ode Mnie poprzez odmawianie tej modlitwy.
Modlitwa Krucjaty (168) O Dar Bożej Miłości
O Najdroższy Ojcze,
O Przedwieczny Ojcze,
Boże Najwyższy,
Uczyń mnie godnym Twojej Miłości.
Proszę, wybacz mi krzywdzenie innych i wszelki grzech,
który sprawił cierpienie któremuś z Twoich dzieci.
Otwórz moje serce, abym mógł Cię przyjąć do swojej duszy i obmyj mnie z wszelkiej nienawiści, jaką mogę odczuwać wobec innej osoby.
Pomóż mi przebaczyć moim wrogom i rozsiewać Twoją Miłość wszędzie gdzie się udaję i pośród tych, których spotykam na co dzień.
Daj mi, Drogi Ojcze, Dary Wytrwałości i Ufności, abym mógł podtrzymywać Twoje Święte Słowo, a dzięki temu w ciemnym świecie utrzymywać żywym, płomień Twojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia.
Amen.
Dzieci, proszę czerpcie pociechę z wiedzy, że kocham was wszystkich, bez względu na to, kim jesteście, jakie grzechy popełniliście lub czy Mnie przeklinaliście czy nie. Moja Miłość do was jest bezwarunkowa.
Muszę jednak oddzielić tych, którzy starają się oślepić Moje dzieci na Prawdę o ich zbawieniu, od tych, którzy są Moi. Gdybym nie zainterweniował, wielu byłoby dla Mnie straconych, a nie jestem gotowy na to, by oddać te dusze tym, którzy pomimo wszelkich starań z Mojej strony, odrzucą Mnie w dniu ostatecznym.
Proszę, abyście całkowicie Mi zaufali i trzymali Moją Pieczęć Ochrony w jakiejkolwiek formie blisko siebie. Walka już się rozpoczęła i wymierzę sprawiedliwość karząc tych, którzy starają się zniszczyć Moje dzieci.
Nigdy nie zapominajcie, Kim Ja Jestem. Jestem początkiem i końcem. Wszyscy, którzy przyjdą do Mnie, znajdą Życie Wieczne. Pozwólcie Mi zabrać was do schronienia i do chwalebnego życia w jedności z Moją Wolą. Ujawnię Nowy Raj w Moim Własnym Czasie i pragnę, abyście okazali cierpliwość. Przeżywajcie swoje życie w harmonii z innymi. Opiekujcie się swoimi rodzinami, jak dotąd. Przychodźcie do Mnie w waszych kościołach, tak jak wcześniej. Ale zawsze pamiętajcie, że Prawda, Prawdziwe Słowo Boże nigdy nie może się zmienić, gdyż Ja Jestem Prawdą. Ja nigdy się nie zmienię, bo tak nigdy stać się nie może.
Kocham was. Błogosławię was. Chronię was.
Wasz Kochający Ojciec
Bóg Najwyższy


29th September 2014, 20:50 - God the Father: My Love will conquer evil and hatred.

My dearest daughter, My Love, when it is accepted by you can produce great fruits. But when it is rejected by man this results in a withered earth. Without My Love there is no life, no joy, no peace. When My Love is felt by man, it creates great wonder, awe and a feeling of deep gratitude in the soul of the person, who has been granted this Gift.
My dear children, when you experience love in any form for another human being, this is My Love you feel. It can only come from Me for I Am Love. Love is a gift and you must seize it when you feel it stir within your heart. To those who accept My Love, know that I will fill you with more of My Gift when you share it with those, who have not been granted this favour.
My Love will conquer evil and hatred. Love wipes out hatred, as the evil one, the thorn in man's side, is incapable of it. When you say you love Me then you must fight very hard to prevent hatred, of any kind, to blemish your soul. If you love Me you will forgive your enemies because you will see them as I see them. This requires perseverance on your part and discipline, which will prevent you from hurting another person, either verbally or physically.
When you allow My Love to flow through your veins, you will feel complete peace and freedom. This is because you will feel no malice, no anger, no revenge nor grudge against another child of Mine. This is the Gift of My Love in its most pure form. Accept it from Me by reciting this prayer.
Crusade Prayer (168) For the Gift of God's Love O Dearest Father,
O Eternal One, God the Most High,
Make me worthy of Your Love.
Please forgive me for hurting others and for any wrong-doing, which has caused suffering to any of your children.
Open my heart so that I can welcome you into my soul, and cleanse me of any hatred I may feel against another person.
Help me to forgive my enemies and to sow the seeds of Your Love everywhere I go and amongst those whom I meet every day.
Give me, Dear Father, the Gifts of Perseverance and Trust, so that I can uphold Your Holy Word and thus keep alive, in a darkened world, the flame of Your Great Love and Mercy.
Amen.
Children, please take comfort in the knowledge that I love all of you, no matter who you are, whatever sins you have committed and whether or not you curse Me. My Love for you is unconditional.
I must, however, separate those who are trying to blind My children to the truth of their salvation, from those who are of Me. Were I not to intervene, many would be lost to Me and I am not prepared to sacrifice souls to those who, despite every effort on My Part, will reject Me on the final day.
I ask that you place all your trust in Me and keep My Seal of Protection, in any form, close to you. The fight has already commenced and I will wreak justice by punishing those who try to destroy My children.
Never forget Who I Am. I Am the beginning and the end. All who come to Me will find Eternal Life. Allow Me to take you to safety and to a glorious life in union with My Will. I will reveal the New Paradise in My Own Time and I desire that you show patience. Live your lives in harmony with others. Look after your families as before. Come to Me in your churches as before. But, always remember that the Truth, the True Word of God, can never change for I Am the Truth. I can never change for that can never be.
I love you. I bless you. I protect you. Your Loving Father
God the Most High