Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.10.2014, 21:10 - Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce jest tak bardzo rozbite w tym czasie. Zdrajcy przebili Mój Bok, a ziemia jest teraz zalewana Moim Bólem, który jest tak intensywny, że nie mogę zaznać pocieszenia.
Pytam się teraz, który z Moich wyświęconych sług będzie na tyle silny, aby stać na straży Prawdy?
Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty. Jest ona dla kapłanów. Proszę, aby Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.
Modlitwa Krucjaty (170) O podtrzymywanie Świętego Słowa Bożego.
O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste
Trzymaj mnie.
Chroń mnie.
Utrzymuj mnie w Światłości Twojego Oblicza, gdy moje prześladowanie się nasila, gdy moją jedyną winą jest podtrzymywanie Prawdy Świętego Słowa Bożego.
Pomóż mi zdobyć się na odwagę, by w każdej chwili wiernie Ci służyć.
Daj mi Twoją Odwagę i Twoją Siłę, gdy w obronie Twojego Nauczania walczę przeciwko silnej opozycji.
Nigdy nie opuszczaj mnie, Jezu, gdy będę w potrzebie i zapewnij mi wszystko, czego potrzebuję, abym nadal Ci służył
poprzez udzielanie Świętych Sakramentów i Twojego Najdroższego Ciała i Krwi w Najświętszej Ofierze Mszy.
Błogosław mi Jezu.
Chodź ze mną.
Odpoczywaj we mnie.
Zostań ze mną.
Amen.
Wasz Jezus


8th October 2014, 21:10 - I give you now, the final Crusade Prayer

My dearly beloved daughter, My Heart is so broken at this time. The traitors have pierced My Side and the earth is now being flooded with an outpouring of My Grief, which is so intense, that I cannot be comforted.
I ask now, who among My sacred servants will be strong enough to uphold the Truth?
I give you, the final Crusade Prayer. It is for priests. I ask that My sacred servants recite it daily.
Crusade Prayer (170) To uphold the Holy Word of God.
O Dear Lord, my beloved Jesus Christ Hold me.
Protect me.
Keep me in the Light of Your Face, as my persecution intensifies, when my only sin is to uphold the Truth, the Holy Word of God. Help me to find the courage to serve you faithfully at all times.
Give me Your Courage and Your Strength, as I fight to defend Your Teachings against fierce opposition. Never desert me, Jesus, in my time of need and provide me with everything I need to continue to serve You,
through the provision of the Holy Sacraments and Your Precious Body and Blood, through the Holy Sacrifice of the Mass. Bless me Jesus.
Walk with me.
Rest in me.
Stay with me.
Amen.
Your Jesus