Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.10.2014, 20:40 - Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu, Czyściec nie będzie istniał

Moja szczerze umiłowana córko, jak wielkie jest moje pragnienie miłości ludzi i jak bardzo oni Mnie pragną. Ale rozłam, który oddziela człowieka ode Mnie, Dawcy Życia, jest największym wrogiem ludzkości.
Szatan ze swoimi przebiegłymi oszukańczymi metodami działania doprowadził do wielkiego rozłamu w świecie. To, że on się ukrywa, daje mu wielką moc nad ludzkimi duszami. Jego zły wpływ powoduje tworzenie się wątpliwości o Moim Istnieniu u tych, którzy mają małą wiarę. Innych, którzy nie wierzą we Mnie, przekonuje on, że człowiek nie jest odpowiedzialny za jakikolwiek wybór, którego dokonuje. Kiedy kusi on człowieka, jego uspakajający wpływ przekonuje tych, do których uzyskał dostęp, że zło jest dobre, a dobro złe. Przedstawia miłość jako pożądanie; nienawiść jako formę pragnienia; a zawiść i zazdrość jako środek służący do usprawiedliwienia niszczenia życia innej osoby.
Wszystkie idee, wszystkie pragnienia, wszystkie tęsknoty i pożądania, jakie rozsiewa on w duszach ludzi, prowadzą ich do grzechu. Tak wielkie skażenie, jakie jest w tym czasie wśród ludzi, oznacza, że czysta miłość, która pochodzi od Boga, została zastąpiona pożądaniem. Wszystko, co pochodzi od węża, będzie ukazywane w sercach grzeszników jako dobre. Grzesznicy, którzy ulegają diabłu, zawsze usprawiedliwiają grzech. Gdy tylko grzech zostanie usprawiedliwiony, jest potem wychwalany, aż w końcu będzie uchodził za wielki czyn - godny uznania.
Biada człowiekowi, który ośmieli się kwestionować tych, którzy gloryfikują grzech. Grzesznik, który z wielką uciechą otwiera się na grzech, będzie wpływał na innych, by robili to samo. Dzisiaj wpływ złego ducha można zobaczyć wszędzie. Podczas, gdy kiedyś grzeszne czyny starannie ukrywano, tak teraz bez żadnego wstydu pokazują je oni całemu światu. Wszystko, co jest dla Mnie odrażające jest przyjmowane z wielką rozkoszą. Zło jest przedstawiane jako słuszne, a wszystko co jest słuszne, zgodne z Prawami Boga, jest uznawane za niewłaściwe. Gdy działa diabeł, wszystko jest przedstawiane tyłem do przodu i jest dokładną odwrotnością tego, co pochodzi ode Mnie. Wiedzcie, że gdy Moje Słowo jest uznane za złe, to wpływ złego ducha osiągnął swój szczyt.
Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu, Czyściec nie będzie istniał. Niebo i ziemia staną się jednym, a Piekło stanie się mieszkaniem dla tych, którzy czczą diabła i wszystko, co od niego pochodzi. Opary jego zła i podłych machinacji skaziły już zarówno tych, którzy wierzą we Mnie, jak i tych, którzy Mnie odrzucają. Nikt nie jest bezpieczny.
Modlitwa, Moi umiłowani wyznawcy, jest waszą ucieczką. Podtrzymujcie Moje Słowo i módlcie się, nie za siebie, ale za tych, którzy zawarli pakt ze złym duchem. Oni potrzebują waszych modlitw, rano, w południe i wieczorem.
Wasz Jezus


9th October 2014, 20:40 - Remember that after the Second Coming, Purgatory will not exist

My dearly beloved daughter, how I thirst for the love of man and how they thirst for Me. But, the division that separates man from Me, The Giver of Life, is the greatest enemy of the human race.
Satan, whose cunning deceitful ways has meant that he creates great divisions in the world. That he is hidden, gives him great power over men's souls. His evil influence creates doubts about My Existence in those with little faith. He convinces others, who do not believe in Me, that man is responsible for whatever choices he makes. His soothing influence, as he tempts man, convinces those he gains access to that wrong is right and right is wrong. He presents love as lust; hatred as a form of desire; and envy and jealousy as a means by which to justify the destruction of another person's life.
Every idea, every desire, every longing and craving he plants in the souls of men, leads them into sin. So much infestation amongst mankind, at this time, has meant that pure love, which comes from God, has been replaced with lust. Everything, which springs from the serpent, will be presented within the hearts of the sinner as being a good thing. Sin, is always justified by sinners who succumb to the devil. Sin, once justified, is then glorified until it resembles a great act - worthy of recognition.
Woe to the man who dares to challenge those who glorify sin. The sinner who embraces sin, with great rejoicing, will influence others to do the same. Today, the influence of the evil one can be seen everywhere. Whereas once, sinful acts were carefully hidden, now they have no shame in presenting them for the world to witness. All that is abhorrent to Me is being embraced with great relish. Wrong is presented as being right and all that is right, according to the Laws of God, is deemed to be wrong. When the devil is at work, everything will be presented back to front and the exact opposite to that, which comes from Me. Know that when My Word is declared to be wrong that the influence of the evil one has reached its peak.
Remember that after the Second Coming, Purgatory will not exist. Heaven and earth will become one and Hell will become the dwelling place for those, who idolise the devil, and all that comes from him. The fumes of his evil and wicked ways have infested both those who believe in Me, as well as those who reject Me. No one is safe.
Prayer, My beloved followers, is your refuge. Uphold My Word and pray, not for yourself, but for those who have entered into a contract with the evil one. They need your prayers, morning, noon and night.
Your Jesus