Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.10.2014, 15:14 - O, jak arogancki jest człowiek, który drwi z Mojego Istnienia

Moja szczerze umiłowana córko, z każdym dobrym uczynkiem i aktem miłości, siły złego ducha słabną. Z każdą modlitwą i cierpieniem, ofiarowanymi za dusze tych, którzy są w ciemności, złe postępki i nienawiść są wykorzeniane. Wiedzcie, że dobre uczynki, które wychodzą z każdego człowieka dotkniętego Mocą Ducha Świętego, niszczą wpływ szatana na świecie.
Powstańcie wszyscy, którzy przyjęliście Prawdę zawartą w Księdze Apokalipsy i módlcie się o zbawienie wszystkich dzieci Bożych. Proście, proście, proście, a Ja wam odpowiem, gdy będziecie się modlili za tych, o których wiecie, że są zdecydowani, by zniszczyć całą wiarę we Mnie, Jezusa Chrystusa.
O, jak arogancki jest człowiek, który drwi z Mojego Istnienia, Mojej Boskości i obietnicy powtórnego przyjścia. Jak bardzo ich umysły są zamknięte na miłość, jaką mam w swoim Sercu dla wszystkich grzeszników, w tym tych, którzy Mnie zdradzają. Jak łatwo dają się oni prowadzić tym, którzy są pozbawieni Ducha Świętego. Biada tym, którzy powstają przeciwko Darowi Ducha Świętego, który jest siłą życiową wszystkich rzeczy płynącą ze Mnie. Jak bardzo jesteście spragnieni wy, którzy Mnie odrzucacie. Woda nigdy nie ugasi waszego pragnienia i nadejdzie dzień, kiedy będziecie błagać Mnie o Źródło Życia. Dopóki nie nadejdzie ten dzień, nie będziecie mieli życia, chyba, że poprosicie, by czerpać ze Mnie.
Przyjdźcie - proście Mnie, abym was oświecił. Pozwólcie ogniowi Ducha Świętego ogarnąć swoje dusze. Jeśli przyjdziecie do Mnie z pełną ufnością i pokorą, napełnię was Moją Obecnością, a kiedy Mnie uznacie, dam wam życie, za którym tęsknicie. Dopiero wtedy pokój zapanuje w waszych sercach.
Wasz Jezus


23rd October 2014, 15:14 - Oh how arrogant is the man who scoffs at My Existence

My dearly beloved daughter, for every good deed and act of charity, the forces of the evil one are diluted. For every prayer and suffering, offered up for the souls of those in darkness, evil acts and hatred are eradicated. Know that good deeds, which emanate from every person touched by the Power of the Holy Spirit, destroy the influence of Satan in the world.
Rise, all of you who have accepted the Truth contained in the Book of Revelation and pray for the salvation of all God's children. Ask, ask, ask and I will respond to you when you pray for those you know who are intent on destroying all belief in Me, Jesus Christ.
Oh how arrogant is the man who scoffs at My Existence, My Divinity and My Promise to come again. How closed are their minds to the Love I hold in My Heart for all sinners, including those who betray Me. How easily led are those who are empty of the Holy Spirit. Woe to those who rise up against the Gift of the Holy Spirit, which is the life force of all things, which spring from Me. How thirsty are you who deny Me. Water will never quench your thirst and a day will come when you will beg Me for the Fountain of Life. Until that day comes, unless you ask to drink of Me, you will have no life.
Come - ask Me to enlighten you. Allow the fire of the Holy Spirit to flood your soul. If you come to Me, in full trust and humility, I will fill you with My Presence and when you acknowledge Me, I will give you the life you yearn for. Only then will peace reign in your heart.
Your Jesus