Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.10.2014, 23:10 - Czasami to, co może wydawać się niesprawiedliwe jest poza możliwością zrozumienia

Moja szczerze umiłowana córko, ci, którzy Mnie odrzucają, czynią to dlatego, ponieważ sądzą, że gdybym istniał, to taki Kochający Bóg nie pozwoliłby na cierpienie ani nie pozwolił na to, by wydarzały się niespodziewane tragedie, choroby czy przedwczesne zgony.
Bóg daje życie i On je odbiera tak jak zechce, bowiem każdy Boży Czyn przynosi dobro, albo na świecie, w którym żyjecie albo w Moim Niebiańskim Królestwie. To brak zaufania do Mnie rodzi gorycz w duszach tych, którzy oceniają Mnie za czyny, które uznają za okrutne i niepotrzebne. Oni nie wiedzą, że jest czas na wszystko - czas na życie i czas na umieranie - i że Bóg jest Twórcą Życia. Tylko On może decydować, kiedy je zabrać.
Cierpienie z rąk innych jest czymś, co jest spowodowane przez grzech - nie przez Boga. Kiedy człowiek wybiera różne ścieżki w życiu, zależy to całkowicie od jego własnego wyboru, którą z nich podejmie. Niektórzy wybierają mądrze, zgodnie z własnym sumieniem i rozumieją różnicę między dobrem a złem. Inni wybiorą ścieżkę, która ich zdaniem przyniesie im to czego potrzebują, by utrzymać się na świecie. Ale będą i tacy, którzy wybiorą nierozsądnie i wkroczą na ścieżkę egoizmu, złości i chciwości.
Wszystkie dobre rzeczy pochodzą od Boga. Czasami to, co może wydawać się niesprawiedliwe jest poza możliwością waszego zrozumienia, ale wiedzcie, że to Bóg dokonuje wyboru jak zbierać owoce dla dobra człowieka. A cierpienie jest częścią Jego Planu Zbawiania dusz. On nie ma upodobania w cierpieniu, ale stanowi ono formę oczyszczenia. Jeśli cierpisz, Bóg będzie starał się wykorzystać te cierpienia dla dobra twojej własnej duszy. Ale On nigdy was do niczego nie zmusi, ponieważ On udziela wam wolnej woli. Nadużywanie swojej wolnej woli może doprowadzić do strasznego grzechu, a jednak Bóg nigdy nie odbierze wam waszej wolnej woli. Wolna wola jest świętością. Została ona dana człowiekowi za darmo przez Boga i jest to ten jeden Dar, jakiego On wam nigdy nie odbierze. To przez swoją wolną wolę człowiek odpada od Łaski i popada w grzech.
Zły duch bawi się wolną wolą człowieka poprzez zsyłanie pokus dla jego zmysłów. Wolna wola jest Darem, bo gdy jest właściwie używana, może przynieść wielką Chwałę Bogu. Ale gdy jest nadużywana przy popełnianiu strasznych zbrodni, to jest wykorzystywana przez szatana, by przeklinać ludzkość.
Walka o dusze zakończy się, gdy wolna wola człowieka zjednoczy się z Wolą Boga. Dopiero wtedy człowiek będzie wolny od wszelkich rzeczy, które przynoszą mu smutek i cierpienie w jakiejkolwiek formie.
Wola Boga będzie królowała w przyszłym świecie, który nie ma końca.
Wasz Jezus


26th October 2014, 23:10 - Sometimes, what may seem unfair is beyond your understanding

My dearly beloved daughter, those who deny Me because they believe that were I to exist, a Loving God would never permit suffering or allow unexpected tragedies, illnesses or premature deaths to take place.
God gives life and He takes it away as He desires and, for every Act of God, good will always come from it, either in the world you live in, or in My Heavenly Kingdom. It is a lack of trust in Me, which creates bitterness in the souls who judge Me on acts they believe to be cruel and unnecessary. What they do not know is that there is a time for everything - a time for living and a time for dying - and that God is the Author of Life. Only He can decide when to take it away.
Suffering by the hands of others is something, which is caused by sin - not by God. When man chooses different paths in life, it is entirely by his own choice as to which one he takes. Some choose wisely, according to their own conscience, and understand the difference between right and wrong. Others will choose the path, which they believe will bring them the necessities they need to sustain them in the world. But, there will be those who choose unwisely and embark upon a path of selfishness, wickedness and greed.
All good things come from God. Sometimes, what may seem to be unfair is beyond your understanding but know that God choses how He gathers fruit for the good of man. And, suffering is part of this Plan in His Salvation of souls. He does not relish suffering but it is a form of purification. If you suffer, God will try to use this suffering for the good of your own soul. But, He will never force you to do anything because He gives you free will. Abuse of your free will can lead to terrible sin and yet, God will never take your free will away from you. Free will is sacrosanct. It was given free to man by God, and it is the one Gift that He will never take away from you. It is through the free will of man, however, that man falls from Grace and into sin.
The evil one plays on man's free will through the temptation of the senses. Free will is a Gift as, when used properly, it can give great Glory to God. But, when it is abused to commit terrible atrocities, it is used by Satan to curse humanity.
The battle for souls will end when man's free will becomes one with the Will of God. Only then, will man be free of all things, which bring him sorrow and suffering of any kind.
The Will of God will reign in the world to come, which has no end.
Your Jesus