Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.10.2014, 20:20 - Bóg Ojciec: Beze Mnie nie moglibyście istnieć

Moja najdroższa córko, Moje dzieci muszą wiedzieć, że jest tylko jeden Bóg. Tylko jeden. Jakikolwiek inny istnieje tylko w umysłach ludzi. Wszelki inny bóg jest obrzydliwością w Moich Oczach i człowiek, który ulega pokusie uwielbiania fałszywych bogów, służy tylko diabłu, któremu sprawia uciechę odpadnięcie człowieka od Łaski.
Ja Jestem Początek i Koniec. Nic Mnie nie pokona. Nawet demony i upadłe anioły, które rzuciłem w przepaść, nigdy nie staną przede Mną, by rzucić Mi wyzwanie, bo nie mają takiej mocy.
Tak wiele religii zostało założonych przez omylnego człowieka, a to stworzyło duże zamieszanie. Od początku mówiłem Jednym Głosem i do końca może być tylko Jeden Głos. Świat jest Mój, gdyż Ja go stworzyłem. Stworzyłem wszystko, co żyje. Stworzyłem także Moją Niebiańską Hierarchię, z której wyrzuciłem tych aniołów, którzy przeciwstawili się i Mnie zdradzili. Wielu z tych upadłych aniołów, porozumiewa się z Moimi dziećmi, które utworzyły newage'ową formę spirytualizmu. Ostrzegam tych, którzy oddają cześć fałszywym bogom, zajmując się takimi praktykami. Taki spirytualizm wystawi wasze dusze na działanie złych duchów, których jedynym pragnieniem jest zniszczyć wasze dusze.
Te fałszywe anioły są demonami, przebranymi za żyjące duchy światła i zwodzą was, abyście uwierzyli w kłamstwa. Będą was karmić wszelkim kłamstwem o Mojej Niebiańskiej Hierarchii po to, abyście przedłożyli wszystkie swoje potrzeby szatanowi i złym duchom. Oni będą jedynie atakować wasze dusze, jak dzikie zwierzęta, a następnie zostawią was pustymi i pozbawionymi jakiejkolwiek miłości. Z początku, kiedy będziecie oddawali się takiemu bałwochwalstwu, otrzymacie fałszywe poczucie pokoju. Demony mogą dać takie moce, ale one są krótkotrwałe. Gdy już raz zdobędą dostęp do waszych dusz, będą was dręczyć i pobudzać do czynów demonicznych.
Ja Jestem wszystkim, co było na Początku i Ja Jestem Koniec. Wszystko zaczyna się i kończy ze Mną. Gdy przedłożycie fałszywych bogów nade Mnie, a zrobicie to z powodu waszej egoistycznej chęci poszukiwania przyjemności, władzy i panowania nad własnym losem, będziecie winni złamania Mojego Pierwszego Przykazania.
Beze Mnie nie możecie istnieć. Beze Mnie nie macie przyszłości. Bez Mojego Syna nie możecie przyjść do Mnie. Odrzucając Mojego jedynego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, prawdziwego Mesjasza, odrzucacie Mnie.
Prawda została po raz pierwszy dana światu, kiedy pogaństwo było powszechne. Prawda została dana światu wraz z narodzinami Mojego Syna i pokolenia zostały nawrócone. Prawda ponownie jest teraz dawana światu, gdy wielka apostazja dusi dusze tych, którzy wierzą w Mojego Syna i w tym czasie, gdy znowu szerzy się pogaństwo. Tak jak to było na początku, kiedy zostałem odrzucony przez niewdzięcznych ludzi, tak też będzie na końcu, kiedy serca ludzi zamienią się w kamień, a ich dusze będą swobodnie oddawane diabłu. Wtedy przestanie już istnieć świat, który znacie, gdyż Nowe Niebo i Nowa Ziemia połączą się w jedno. Wreszcie znów zapanuje pokój i zjednoczę tych, którzy zdecydują się pójść ze Mną.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


28th October 2014, 20:20 - God the Father: Without Me you could not exist

My dearest daughter, My children must know that there is only one God. Only one. Any other exists only in the minds of man. Any other god is an abomination in My Eyes and the man who succumbs to worshipping false gods, serves only the devil, who delights in man's fall from Grace.
I Am the Beginning and the End. Nothing can prevail against Me. Even the demons and fallen angels, which I cast into the abyss, will never stand before Me and challenge Me, for they are without such power.
So many religions have been founded by fallible man, and this has caused much confusion. From the beginning I spoke with One Voice and, until the end, there can only be One Voice. The world is Mine for I created it. I created every living thing. I also created My Heavenly Hierarchy from which I threw out those angels who defied and betrayed Me. Many of these fallen angels communicate with My children who have created a new age form of spiritualism. I warn those of you who adore false gods, through the pursuit of such practices. Such spiritualism will expose your souls to evil spirits whose only desire is to destroy your souls.
These false angels are demons, disguised as living spirits of the light, and they will seduce you into believing falsities. Every lie about My Heavenly Hierarchy will be fed to you so that you will place all your needs before Satan and evil spirits. All they do is savage your souls like wild beasts and then leave you empty and bereft of any love. At first, when you give yourself over to such idolatry, you will be given a false sense of peace. Demons can give such powers but they are short-lived. For once they gain access to your souls, they will torment you and goad you into demonic acts.
I Am all that was in the Beginning and I Am the End. All begins and ends with Me. When you place false gods before Me, and do this because of your selfish desire to seek pleasure, power and control of your destiny, you are guilty of breaking My First Commandment.
Without Me you could not exist. Without Me you have no future. Without My Son you cannot come to Me. Reject My only beloved Son, Jesus Christ, the True Messiah, and you reject Me.
The Truth was first given to the world when paganism was rife. The Truth was given to the world with the birth of My Son and generations were converted. The Truth is being given again to the world now, as the great apostasy strangles the souls of those who believe in My Son, and at a time when paganism is rife again. Just as it was in the beginning when I was rejected by ungrateful men so, too, will it be in the end, when men's hearts will turn to stone and their souls, will be given away freely to the devil. Then, the world as you know it, will be no more as the New Heaven and the New Earth merge as one. Finally, peace will reign again and I will unite those who choose to come with Me.
Your beloved Father God of the Most High