Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.10.2014, 14:25 - Matka Zbawienia: Wiara jest fundamentem Kościoła

Moje drogie dzieci, kiedy czujecie się przygnębione, zniechęcone i pełne obaw z powodu strasznych niesprawiedliwości, jakich jesteście świadkami, proście o moją potężną ochronę. Wstawię się w waszym imieniu i poproszę mojego Syna, aby wysłuchał waszych błagań o pokój i spokój. On napełni was Łaskami potrzebnymi do wytrwania i utrzymania żywym płomienia Ducha Świętego w waszych duszach.
Jeśli staracie się o dary Ducha Świętego i mój Syn odpowie na wasze wołanie, wasza wiara w Niego zostanie znacznie wzmocniona. Gdy tak się stanie, wasza wiara pozwoli wam bardziej zaufać Jego Wielkiemu Miłosierdziu. Wiara jest fundamentem Kościoła, dzięki któremu może on pozostać silnym. Wiara uwalnia was od strachu i rozpaczy. Ona przyniesie wam pocieszenie, pokój i spokój w trudnych czasach. Ona pozwoli wszystko zobaczyć jasno, tak jak powinniście, aby uchronić się od prześladowań, którym musicie stawiać czoła każdego dnia.
Ci, którzy są poświęceni Jezusowi Chrystusowi zawsze będą musieli znosić ból Jego Cierpienia. Jest to coś, co trzeba zaakceptować, kiedy idziecie w Jego Ślady. Po przyjęciu tego krzyża musicie oddać wasze cierpienia mojemu Synowi dla zbawienia dusz tych, którzy w innym przypadku nigdy nie byliby w stanie wejść do Królestwa Mojego Syna. Wasza ofiara, a może ona okazać się trudna, przyniesie wielką radość mojemu Synowi, który płacze w wielkim smutku nad tymi, których utraci na rzecz złego ducha w dniu ostatecznym.
Wiara, nadzieja i zaufanie do mojego Syna złagodzi wasze cierpienia i przyniesie wam pokój i radość. Gdy otrzymacie te błogosławieństwa, będziecie wiedzieli, że pokonaliście wszystkie przeszkody, które oddzielały was od Boga. I za to musicie być wdzięczni - nie zasmuceni - gdyż Królestwo Boże będzie wasze.
Idźcie, moje dzieci, by kochać i służyć mojemu Synowi.
Wasza Umiłowana Matka
Matka Zbawienia


29th October 2014, 14:25 - Mother of Salvation: Faith is the foundation of the Church

My dear children, when you feel downhearted, discouraged and fearful because of the terrible injustices you witness, please ask for my powerful protection. I will intercede, on your behalf, and ask my Son to hear your pleas for peace and calm. He will fill you with the Graces needed to persevere and keep alive, within your soul, the flame of the Holy Spirit.
If you seek the Gifts of the Holy Spirit and my Son responds to your call, your faith in Him will be strengthened greatly. Once this happens, your faith will enable you to trust more in His Great Mercy. Faith is the foundation of the Church, by which it can remain strong. Faith rids you of fear and despair. It will bring you comfort, peace and calm in turbulent times. It allows you to see things clearly as you are meant to, so as to protect yourselves from the persecution you have to face every day.
Those who are devoted to Jesus Christ will always have to endure the pain of His Suffering. This is something you have to accept when you follow in His Footsteps. When you accept this Cross you must then hand over your suffering to my Son, for the salvation of the souls of those who would never be able to enter my Son's Kingdom, otherwise. Your sacrifice, while it may be difficult, brings great joy to my Son who weeps in great sorrow for those He will lose to the evil one on the last day.
Faith, hope and trust in my Son will alleviate your suffering and bring you peace and joy. It is when you receive these Blessings that you will know that you have crossed over every barrier, which separates you from God. And, for that, you must be thankful - not sorrowful - for the Kingdom of God will be yours.
Go, my children, to love and serve my Son. Your Beloved Mother
Mother of Salvation