Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

30.10.2014, 17:30 - Matka Zbawienia: Przyjmijcie Krzyż z godnością. Nie uskarżajcie się

Moje drogie dzieci, kiedy służycie mojemu Synowi w tym życiu, to jest ono pełne trudności. Z jednej strony jest to proste zadanie, aby pójść za Nim, ale gdy nosicie Dar Ducha Świętego w swojej duszy, to ściągnie on na was gniew złego ducha i wszystkich wrogów mojego Syna. To sprawi, że wędrówka drogą Prawdy będzie niezwykle trudna. Na każdym kroku będą was spotykać przeciwności, nawet jeśli będziecie adorować mojego Syna w milczeniu.
Wielu tych, którzy naprawdę kochają mojego Syna nie mogą zrozumieć, gdy są prześladowani przez innych bez wyraźnej przyczyny. Albo, gdy są oni fałszywie oskarżani o czynienie zła. To dlatego, że Duch Święty jest prawdziwą Obecnością Boga, a zatem nigdy nie ujdzie uwadze złego ducha, który nie zatrzyma się przed niczym, aby sprawiać wam smutek i cierpienie. Ten zły duch bezlitośnie z was szydzi i będzie to robił bezpośrednio lub przez dusze tych, nad którymi uda mu się zapanować.
Cały ten ból, którego nie rozumiecie jest spowodowany waszym oddaniem Jezusowi Chrystusowi. Tak jak On znosił drwiny, pogardę i nienawiść, tak też będzie z tymi wszystkimi, którzy Mu służą. Kiedy cierpicie w Jego Imię na ziemi, w końcu odnajdziecie trwały pokój, miłość i radość w Jego Królestwie. Przyjmijcie Krzyż z godnością. Nie uskarżajcie się. Nie wchodźcie w dialog z tymi, którzy okazują wam nienawiść, aby wasze serca nie wypełniły się tym samym jadem.
Nienawiść rodzi nienawiść, jeśli się na nią odpowiada. Miłość, która pochodzi od Boga, rodzi miłość. Okazujcie miłość nieprzyjaciołom; módlcie się za nich; współczujcie im. Gdy tak postępujecie, szatan jest wobec was bezsilny.
Wasza ukochana Matka


30th October 2014, 17:30 - Mother of Salvation: Accept the Cross with dignity. Do not complain.

My dear children, when you serve my Son in this life, it is fraught with difficulties. It is a simple task to follow Him in one way but, when you carry the Gift of the Holy Spirit within your soul, it will bring down, upon you, the wrath of the evil one and every enemy of my Son. This makes your journey along the Path of Truth extremely hard. At every turn, you will be opposed even if you remain silent in your adoration of my Son.
Many who truly love my Son cannot understand when they are bullied by others, for no obvious reason. Or, when they are falsely accused of wrong- doing. This is because the Holy Spirit is the real Presence of God and, therefore, this will never go unnoticed by the evil one, who will stop at nothing to cause you grief and distress. He, the evil one, will taunt you relentlessly and will do this either directly, or through the souls of those he manages to infest.
All of this pain, which you will not understand, is because of your devotion to Jesus Christ. Just as He endured ridicule, scorn and hatred so, too, will all those who serve Him. When you suffer in His Name on this earth you will, eventually, find lasting peace, love and joy in His Kingdom. Accept the Cross with dignity. Do not complain. Do not engage with those who show hatred towards you, lest your own hearts become filled with the same venom.
Hatred breeds hatred if you respond to it. Love, which comes from God, breeds love. Show love to your enemies; pray for them; pity them. When you do, Satan is powerless against you.
Your beloved Mother