Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.11.2014, 16:33 - Gdy zamieszanie wejdzie do Kościoła wywoła ono niezgodę. Wiedzcie, że to nie pochodzi od Boga

Moja szczerze umiłowana córko, Księga Apokalipsy została otwarta i każde jej stadium jest teraz objawiane światu. Wewnątrz każdego z kościołów na ziemi, które czczą Boga, toczy się walka o zachowanie swojej wiary w Boga. Każdy kościół został zaatakowany i zawstydzony przez tych, którzy wewnątrz niego popełniają straszne grzechy, a następnie usprawiedliwiają swoje działania, głosząc, że stanowią one Wolę Bożą. Żaden kościół, który opowiada się za Wolą Boga nie pozostanie nietknięty i nie uchroni się od wpływu zła, przy czym Prawda pod wszelkimi pretekstami będzie zastępowana w taki sposób, by doprowadzić do odrzucenia Boga w całej Jego Chwale.
Gdy tylko zamieszanie wejdzie do Kościoła, wywoła ono niezgodę. Wiedzcie, że to nie pochodzi od Boga. Gdy zostaną wprowadzone różne interpretacje Prawdy, droga, która prowadzi do Mojego Ojca Niebieskiego zostanie usiana chwastami, które będą się bardzo szybko rozpleniać. Gdy tak się stanie, droga zrobi się błotnista i nie do przebycia. Droga do Mojego Królestwa Niebieskiego znana jest człowiekowi. Jest to droga prosta i wolna od wszelkich przeszkód, gdy nią idziecie z ufnością w sercu. Moi wrogowie zawsze będą próbowali zablokować waszą drogę i jeśli będziecie słuchali ich kpin, zajmowali się ich kłamstwami, pozwolicie, aby wątpliwości zaciemniły wasz osąd, wtedy ta wędrówka okaże się dla was kręta.
Słowo Boże pozostaje teraz takie, jakie było zawsze, a Dziesięć Przykazań jest jasnych - one nigdy się nie zmienią. Droga do Boga to mocne trzymanie się tego, czego On nauczał. Bóg nie idzie na kompromis ani nie akceptuje jakichkolwiek prób zmiany Prawdy przez człowieka. Jeśli wierzycie w Boga, będziecie przestrzegali Jego przykazań, przyjmiecie Słowo takim, jakie jest zawarte w Piśmie Świętym i pozostaniecie na tej jednej prawdziwej drodze do Jego Królestwa. Błogosławiony człowiek, który jest sprawiedliwy, gdyż dzięki swojej uległości wobec Boga, otrzyma on Klucze do Raju.
Każdy, kto próbuje nakłonić was do przyjęcia czegokolwiek innego niż Prawda, nie jest godny zaufania. Ufajcie jedynie Bogu i nigdy nie ulegajcie pokusie odstąpienia od Jego Słowa, ponieważ jeśli poddacie się takim naciskom, staniecie się dla Mnie straceni.
Wasz umiłowany Jezus


4th November 2014, 16:33 - Once confusion enters the Church it creates discord. Know that this does not come from God.

My dearly beloved daughter, the Book of Revelation has opened and each layer is being revealed to the world. Every church on earth, which honours God, struggles within to retain its faith in God. Each church has been attacked and has been brought to shame by those who committee terrible sins, from within, and who then condone their actions, by declaring them to be the Will of God. Not one church, which advocates the Will of God, has been left untouched where wickedness has gained a grip, and where the Truth will be substituted. with every excuse to deny God in all His Glory.
Once confusion enters the Church it creates discord. Know that this does not come from God. Once different interpretations of the Truth are introduced, the path that leads to My Heavenly Father is strewn with weeds that multiply rapidly. When this happens, there results a muddy road, which is unsurpassable. The path towards My Heavenly Kingdom has been made known to man. It is a simple path and is clear of any impediment, once you walk along it with confidence in your heart. My enemies will always try to block your way, and if you listen to their taunts, engage with their lies and allow doubts to cloud your judgment, then you will find this journey to be a tortuous one.
The Word of God remains now as it always was, and the Ten Commandments are clear - they will never change. The way to God is to hold firm to what He taught. God does not compromise, nor does He condone any attempt by man to change the Truth. If you believe in God, you will follow His Commandments, accept the Word as it is contained in the Holy Bible and stay on the one true path to His Kingdom. Blessed is the man who is righteous for he will, through his subservience to God, receive the Keys to Paradise.
Any one who tries to cajole you into accepting anything but the Truth is not to be trusted. Trust only in God and never be tempted to deviate from His Word, for if you do succumb to this pressure, you will become lost to Me.
Your beloved Jesus