Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.11.2014, 17:40 - Ci, którzy sądzą, że Bóg nie ukarze niegodziwców, nie znają Go

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas, aby Mój Ojciec Przedwieczny oczyścił powierzchnię ziemi ze skazy, która okrywa ciemnością ludzkie dusze. Ukarze On grzeszników, a w swoje Święte Ramiona weźmie tych, którzy podtrzymują Prawdziwe Słowo Boże. Jego aniołowie ruszą naprzód w wielkiej burzy i potężnymi kosami wytną korzenie tej choroby, która pustoszy dusze ludzi, aby świat ponownie mógł stać się czysty.
Obawiajcie się Gniewu Bożego, bo gdy Bóg zostanie doprowadzony do takiej zapalczywości, ludzie będą drżeli ze strachu. Ci, którzy sądzą, że Bóg nie ukarze niegodziwców, nie znają Go. Ci, których głosy, donośne i dumne, wypełniają ziemię kłamstwami i ci, którzy uważają się za godnych wielkich względów w Oczach Mojego Ojca, ale przy tym przeklinają cichych wśród Mojego ludu, zostaną wyrwani z ziemi i staną przed największą karą wylaną na ludzkość od czasu wielkiej powodzi.
Aniołowie Boży zstąpią i z kosą w prawych rękach oddzielą pszenicę od plew. Ci, którzy przeklinają Boga zostaną uciszeni; ci, którzy bezczeszczą Syna Człowieczego zostaną uciszeni; ci, którzy bezczeszczą Jego Ciało będą błąkali się zdezorientowani, zagubieni i oszołomieni, zanim zostaną rzuceni na pustynię.
Miłość Boga nie została odwzajemniona, a Jego Miłosierdzie już zostało odrzucone. Niewdzięczne dusze, których oczy wpatrzone są tylko w swoje przyjemności, a oni sami są zdecydowani na dokonywanie czynów, w sposób oczywisty niezgodnych z Wolą Pana - odczują ból kary Bożej. Tak jak błyskawice po przestworzu nieba, tak jak potężna nawałnica, przetoczy się wielkie poruszenie ziemi, które będzie odczuwane w każdej części świata.
Ci, którzy znają Prawdę, nie będą się trwożyć, ponieważ będą gotowi na to, by doświadczyć realizacji obietnic danych w Piśmie Świętym, a dotyczących nadejścia Wielkiego Ucisku. Ci, którzy odcięli Boga od swojego życia - tak jakby odcięli kończynę od własnego ciała - dowiedzą się o konsekwencjach przeklinania Boga dopiero wtedy, gdy będzie już za późno.
Wy, którzy Mnie zdradziliście, najbardziej będziecie cierpieli. Wy, którzy rzucacie kamieniami w innych w błędnym przekonaniu, że Mnie reprezentujecie, nie będziecie mieli się do kogo zwrócić. Wszędzie, gdzie będziecie usiłowali się ukryć, przekonacie się, że jesteście nadzy bez możliwości ukrycia swojego wstydu. Mówię wam to, gdyż cierpliwość Mojego Ojca jest na wyczerpaniu, a na polu bitwy pojawią się dwie armie - tych, którzy są za Mną i tych, którzy są przeciwko Mnie.
Módlcie się o Boże Miłosierdzie. A wy, którzy biczujecie Moje Ciało wiedzcie o tym. Możecie sądzić, że można Mnie wyrzucić z Mojego Domu, ale to byłoby poważnym błędem z waszej strony.
Odejdźcie ode Mnie, bo nie należycie do Mnie. Wasza niegodziwość będzie waszym upadkiem, a przez swoją wierność złemu duchowi, odcięliście się od Mojego Chwalebnego Królestwa.
Wasz Jezus


6th November 2014, 17:40 - Those who do not believe that God will not punish the wicked do not know Him

My dearly beloved daughter, the time has come for My Eternal Father to wipe clean from the face of the earth, the blemish, which casts darkness over the souls of man. He will punish the wicked and take into His Holy Arms those who uphold the True Word of God. His angels will surge forth, in a great tempest, and with mighty scythes will cut out from the roots the disease, which ravages the souls of men, so that the world can become clean again.
Be fearful of the Wrath of God for when He is propelled into such a rage, men will tremble with fear. Those who believe that God does not punish the wicked do not know Him. Their voices, loud and proud, which fill the earth with falsities, and those who deem themselves worthy of great favour, in My Father's Eyes, but who curse the meek amongst My people, will be plucked from the soil and face the greatest chastisement poured over humanity since the great flood.
The angels of God will descend, and with a scythe in their right hands, divide the chaff from the wheat. Those who curse God will be silenced; those who defile the Son of Man will be silenced; those who defile His Body will wander in confusion, lost and bewildered, before they are plunged into the wilderness.
The Love of God has not been reciprocated and His Mercy has been already declined. Ungrateful souls, whose eyes are set firmly on their own pleasures - and their determination to carry out acts in direct confrontation to the Will of the Lord - will feel the pain of God's punishment. Like a sheet of lightening, out will pour, like a great tempest, a great upheaval of the earth, which will be felt in every part of the world.
Those who know the Truth will have no fear, for they will be willing witnesses to the promises laid down in Holy Scripture, as to the Great Tribulation to come. Those who have cut God out from their lives - like as if they cut off a limb from their own bodies - will not know of the consequences of cursing God, until it is too late.
You, who have betrayed Me, will suffer the most. You, who have hurled stones at others, in the mistaken belief that you represent Me, will have no one to turn to. For everywhere you try to hide, you will be found naked with nothing to hid your shame. I tell you this, for the patience of My Father is exhausted and onto the battlefield will emerge two armies - those who are for Me and those who are against Me.
Pray for God's Mercy. And to those who scourge My Body know this. You may believe that I can be wiped away from My House but, that would be a grave error on your part.
Away from Me, for you do not belong to Me. Your wickedness will be your downfall and through your allegiance to the evil one, you have cut yourselves away from My Glorious Kingdom.
Your Jesus