Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

08.11.2014, 17:05 - Matka Zbawienia: Księga Prawdy jest zawarta w Publicznym Objawieniu

Moje drogie dziecko, dziś jest wyjątkowy dzień, ponieważ Niebo świętuje rocznicę mojego pierwszego orędzia danego tobie, jako posłańcowi Boga. Przychodzę dzisiaj, aby przynieść wam wiadomość, że wiele milionów ludzi zostanie nawróconych dzięki tej misji.
Dałam światu Mesjasza, jako wybranego pokornego sługę Pana. Dostałam bardzo szczególną rolę w Jego Planie ratowania wszystkich Jego dzieci i dziś, jako Matka Zbawienia wołam do wszystkich Jego dzieci.
Nigdy nie wolno odrzucać Bożych starań, by przynieść wam Prawdę. On, Mój Przedwieczny Ojciec, kocha wszystkich, a ta Misja została przepowiedziana. On przynosi światu tajemnice zawarte w proroctwach przekazanych Danielowi, a później Jego wybranemu uczniowi Janowi Ewangeliście. Księga Prawdy zawarta jest w Publicznym Objawieniu i ważne jest, aby nie odrzucać tej Świętej Księgi.
Wielu ludzi przez te orędzia już się nawróciło i to właśnie dzięki tej misji Boże Miłosierdzie zostanie okazane tak dużej liczbie ludzi. Nie odrzucajcie Jego Hojności, ponieważ Jego największym pragnieniem jest zgromadzić ludzkość w nadchodzącym nowym świecie.
Kiedy mój Syn został wskrzeszony z martwych, była to wiadomość dla świata. Ci, którzy pozostaną Mu wierni, tak jak mój Syn zmartwychwstaną w ciele jak również w duszy ostatniego dnia. Nikt, kto prosi o Jego Miłosierdzie, nie zostanie pominięty. Niestety, ci, którzy walczą z Bogiem, ze względu na swój upór i nienawiść, mogą przeszkadzać w Jego Dążeniu do zjednoczenia wszystkich Jego dzieci.
Bądźcie wdzięczni za Boże Miłosierdzie. Bądźcie wdzięczni za Modlitwy Krucjaty, gdyż niosą one ze sobą wielkie Błogosławieństwa. Proszę was, abyście pozwolili mnie, waszej ukochanej Matce, abym napełniła wasze serca radością. Musicie pozwolić, żeby szczęście, które może przyjść tylko jako Dar od Boga, zalało wasze dusze przez poznanie tego, co ma nadejść. Mój Syn przyjdzie wkrótce, by odzyskać Królestwo, które do Niego należy. Gdy to Nowe Królestwo wyłoni się z dymiących popiołów, przyniesie wszystkim i każdemu z was wielką radość i szczęście. Gdyż wtedy przybędziecie do domu w Otwarte Ramiona Króla, Mesjasza, który dla waszego zbawienia poniósł wielką ofiarę.
Proszę, przyjmijcie ten wielki Dar. Nie pozwólcie, aby te dusze, których serca zarażone są nienawiścią, odciągnęły was od Prawdy. Bez Prawdy nie może być żadnego życia.
Idźcie, moje drogie dzieci i proście mnie, abym zawsze was chroniła, gdyż moją misją jest pociągać was na trudnej drodze do Tronu mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wasza Matka
Matka Zbawienia


8th November 2014, 17:05 - Mother of Salvation: The Book of Truth is contained in Public Revelation

My dear child, today is a special day, as Heaven celebrates the anniversary of my first message given to you as a messenger of God. I come today to bring you the news that many millions of people will convert because of this mission.
I gave the world the Messiah, as a chosen humble servant of the Lord. I was given a very special role in His Plan to save all of His children and today, in my role as the Mother of Salvation, I call out to all of His children.
You must never reject God's attempts to bring you the Truth. He, My Eternal Father, loves everyone and this mission was foretold. He brings the world the secrets contained in the prophecies given to Daniel and then to His chosen disciple John the Evangelist. The Book of Truth is contained in Public Revelation and it is important that you do not reject this Holy Book.
Many people have, through these messages, already converted and it is because of this mission that much of mankind will be shown God's Mercy. Do not reject His Generosity for it is His greatest desire to bring together the human race into the new world to come.
When my Son was resurrected from the dead this was a message for the world. Like my Son, those who remain true to Him will be resurrected in body as well as in soul on the last day. No one, who asks for His Mercy, will be left behind. Sadly, those who fight God, because of their stubbornness and hatred can interfere with His Quest to unite all of His children.
Be thankful for God's Mercy. Be thankful for the Crusade Prayers, for they bring with them great Blessings. I ask that you allow me, your beloved Mother, to fill your hearts with joy. You must allow the happiness, which can only come as a Gift from God, to flood your souls in the knowledge of what is to come. My Son will come soon to reclaim the Kingdom, which belongs to Him. The New Kingdom, when it emerges from the smouldering ashes, will bring each and every one of you great joy and happiness. For then you will have arrived home into the Welcoming Arms of the King, the Messiah, who made a great sacrifice for your salvation.
Please accept this great Gift. Do not allow those souls, whose hearts are festered with hatred, to pull you away from the Truth. Without the Truth there can be no life.
Go, my dear children, and ask Me to protect you always for it is my mission to draw you along the difficult path to the Throne of my precious Son, Jesus Christ.
Your Mother Mother of Salvation