Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.11.2014, 23:20 - Jedynym celem objawień prywatnych jest ratowanie dusz

Moja szczerze umiłowana córko, Bóg przez prywatne objawienia dał swoim dzieciom lepsze zrozumienie tego, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Jeśli Bóg decyduje się dać swoim dzieciom dodatkowe Dary, to taki jest jego przywilej. Gdyby nie takie Dary jak Święty Różaniec, wtedy dusze byłyby dla Niego utracone.
Wy, Moi umiłowani wyznawcy musicie zrozumieć, że jedynym celem objawień prywatnych jest ratowanie dusz poprzez nawrócenie. Modlitwy zawsze są częścią objawień prywatnych i wtedy będziecie wiedzieli, że pochodzą one z Nieba.
Nie musicie słuchać Mnie teraz, gdyż wszystko, co Bóg chciał, żebyście wiedzieli, znajduje się w Najświętszych Ewangeliach. Niestety, bardzo niewielu z Moich wyznawców zrozumiało lekcje w nich zawarte. Prawda zawarta jest zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Pragnieniem Boga zawsze było, by interweniować w świecie ujawniając Prawdę wybranym duszom, jako środek dochodzenia przez was do lepszego zrozumienia czego wam potrzeba, abyście mogli ratować swoje dusze. Jest to również sposób, w jaki ostrzega On swoje dzieci, gdy Jego wrogowie prowadzą je na manowce.
Księga Mojego Ojca zawiera Prawdę i nigdy nie może być do niej nic dodane czy z niej usunięte. Ani nie może być zmieniana w jakikolwiek sposób. Moim obowiązkiem jest teraz wyjaśniać treść Księgi Apokalipsy, by pomóc wam zrozumieć, że wszelkie proroctwo w niej zawarte wydarzy się, gdyż Słowo zostało ogłoszone.
Treść tej Księgi sprawia, że trudno ją czytać, ponieważ zapowiada ona ostateczną zdradę Mnie, Jezusa Chrystusa przez tych, którzy twierdzą, że rządzą Moim Kościołem. Niech Prawda zostanie usłyszana, gdy została napisana, a to, co zostało napisane przez Boga, jest święte.
Wasz Jezus


13th November 2014, 23:20 - The only objective of private revelation is to save souls

My dearly beloved daughter, God, through private revelations, gave His children a better understanding of what is contained in Sacred Scripture. If God decides to give His children extra Gifts, then that is His prerogative. Were it not for such Gifts as the Holy Rosary, then souls would have been lost to Him.
You, My beloved followers, must understand that that the only objective of private revelation is to save souls through conversion. Prayers are always part of private revelation and you will know then that they come from Heaven.
You do not have to listen to Me now for everything that God wanted you to know is contained in the most Holy Gospels. Sadly, very few of My followers have grasped the lessons contained therein. The Truth is contained in both the Old and the New Testaments. It has always been God's desire to intervene in the world by revealing the Truth to chosen souls. as a mean to create a better understanding as to what is needed to save your soul. It is also a means by which He warns His children they are being led astray by His enemies.
My Father's Book contains the Truth and it may never be added to, or corrected. Nor can it be amended in any way. It is My Duty, now, to declare the contents of the Book of Revelation to help you to understand that every prophecy contained within it, will happen, for the Word has been laid down.
The contents of this Book, makes for difficult reading because it foretells the final betrayal of Me, Jesus Christ, by those who claim to govern My Church. Let the Truth be heard, for it is written and, what is written by God, is sacrosanct.
Your Jesus