Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


15.11.2014, 10:22 - Poganie, którzy trzymają się z dala Prawdy, wejdą do Mojego Domu

Moja szczerze umiłowana córko, niech będzie wiadomo, że każdy, kto odrzuca Księgę Apokalipsy zaprzecza Słowu Bożemu. Ona zawiera Prawdę i jeśli ktoś z niej coś usunie, zaprzeczy podanym proroctwom, czy doda coś do niej w jakikolwiek sposób, zostanie wyrzucony na pustynię.
Prawda zaprowadzi was do zbawienia, a droga do Nowego Raju prowadzi do Mnie. Zbawienie będzie ofiarowane człowiekowi jedynie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Ja Jestem Drogą i Światłem. Tylko dzięki Mnie i waszej akceptacji tego, Kim Ja Jestem, będziecie mogli ujrzeć Światło Boga. Nie ma innej możliwości. Możecie pójść jakąś inną drogą, którą wybierzecie, ale żadna nie doprowadzi was do Boga.
Jeśli jesteście Moi, musicie okazywać szacunek swoim braciom i siostrom poprzez miłość, życzliwość i cierpliwość. Nie wolno wam osądzać innych z powodu ich przekonań religijnych. Musicie ich kochać tak, jak Ja ich kocham. Nie znaczy to, że powinniście przyjąć ich przekonania czy okazywać im cześć, bo czyniąc tak, odrzucicie Mnie. Nie można dwom panom służyć. Nigdy nie wolno wam Mnie obrażać, okazując wierność fałszywym bogom stawianym przede Mną.
Dzień, w którym złożycie hołd fałszywym bogom pod Moim Dachem, będzie tym dniem, w którym rozbiję Moją Świątynię i zniszczę w niej wszystko. Jak bardzo letnia jest wiara niektórych Moich sług, którzy starają się zrobić wrażenie na tłumach, zabiegając o uznanie. Jak mało szacunku okazuje się Mi w Moim Własnym Domu, kiedy wszystko, co wam dałem jest z obojętnością odrzucane na bok, aż w końcu nic ze Mnie nie pozostanie w Moim Kościele.
Wy, Moi umiłowani wyznawcy i wyświęceni słudzy, którzy pozostajecie wierni Słowu, zostaniecie obciążeni wielkim ciężarem. Będziecie musieli cierpieć ból i poniżenie, gdy staniecie się świadkami świętokradztwa, herezji i praktyk okultystycznych. Chociaż wiele z tych naruszeń Mojego Najświętszego Ciała zostanie sprytnie ukrytych, to ci z prawdziwym rozeznaniem doznają szoku, lecz będą bezsilni, gdy te rzeczy się wydarzą. Takie będzie to oszustwo, które odbije się wielokrotnym echem od każdej rozpadliny, że byłaby potrzebna armia dwóch tysięcy ludzi, aby powstrzymać tych oszustów od wyrządzania krzywd.
Ci oszuści są prowadzeni przez tych, którzy nie pochodzą ode Mnie. Oni przeniknęli Moje Ciało przy pomocy oszukańczych sposobów i zabierze im dużo czasu, aż ostatecznie i całkowicie przejmą Mój Kościół. Wkrótce ci, którzy są pobłogosławieni darem Ducha Świętego ujrzą ich działania takimi, jakie są.
Poganie, którzy trzymają się z dala od Prawdy, wejdą do Mojego Domu, gdzie zostaną powitani z otwartymi ramionami. Powiedzą wam, że musicie okazywać miłość wszystkim dzieciom Bożym, aby uciszyć tych, którzy mogliby się im przeciwstawić. Bardzo niewielu ludzi będzie bronić Mnie, Jezusa Chrystusa, a ci, którzy odważą się wyrazić sprzeciw wobec tych bluźnierczych ceremonii, które odbędą się na tych samych ołtarzach, na których odprawiano Moją Najświętszą Eucharystię, zostaną uciszeni.
Moi wrogowie mogą przejąć Mój Dom, ale nie Mój Kościół, ponieważ wszyscy chrześcijanie na całym świecie tworzą Mój Kościół. Wierni, składający się z tych, którzy odmówią odrzucenia Słowa Bożego i którzy nigdy nie zaakceptują żadnej ingerencji w Święte Słowo Boże, podtrzymają Mój Kościół na ziemi. Nic go nie pokona.
Wasz Jezus


15th November 2014, 10:22 - Pagans, who shun the Truth, will enter My House

My dearly beloved daughter, let it be known that any one who rejects the Book of Revelation denies the Word of God. The Truth is contained therein and should any man take away from it, deny the prophecies foretold, or add to them in any way, he will be cast into the wilderness.
The Truth leads you to salvation, and the path towards the New Paradise leads to Me. It is only through Me, Jesus Christ, the Son of Man that salvation will be given to man. I Am the Way and the Light. It is only through Me and your acceptance of Who I Am, will you be able to see the Light of God. There is no other way. Follow any other path you choose, but none will lead you to God.
If you are for Me you must honour your brother and sister through love, kindness and patience. You must not judge others because of their religious beliefs. You must love them as I love them. This does not mean that you should embrace their beliefs, or show reverence for them, because if you do then you deny Me. You cannot serve two masters. You must never insult Me by showing allegiance to false gods placed before Me.
The day you pay homage to false gods under My Roof will be the day I will storm My Temple and destroy all within it. How lukewarm is the faith of some of My servants who strive to impress the populace and seek adulation. How little respect is shown to Me in My Own House, when everything that I gave you is tossed aside with indifference until, eventually, nothing of Me will remain within My Church.
You, My beloved followers and sacred servants who remain true to the Word will have a heavy burden. You will have to suffer the pain and indignity when you will witness the sacrileges, the heresies and practices of the occult. While many of these violations of My Sacred Body will be cleverly concealed, those with true discernment will be shocked, but powerless, when these things happen. Such will the deceit be, which will reverberate from every crevice, that it would take an army of two thousand men to stop these imposters from doing harm.
These impostors are led by those who do not come from Me. They have infiltrated My Body, through devious means, and it will have taken a long time before they finally, and completely, seize My Church. Soon their actions will be seen for what they are by those blessed with the Gift of the Holy Spirit.
Pagans, who shun the Truth, will enter My House where they will be welcomed with open arms. You will be told that you must show love for all God's children, to keep silent those who might oppose them. Very few people will defend Me, Jesus Christ, and those who will dare to object to these blasphemous ceremonies, which will be held on the same altars used to house My Most Holy Eucharist, will be silenced.
My enemies may seize My House but not My Church because all Christians throughout the world make up My Church. The faithful, consisting of those who will refuse to deny the Word of God, and who will never accept any tampering of the Holy Word of God, will maintain My Church on earth. Nothing will prevail against it.
Your Jesus