Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.11.2014, 20:10 - Bóg nigdy nie podyktowałby jakiejkolwiek innej doktryny, ponieważ On dał światu swoje Słowo

Moja szczerze umiłowana córko, szatan jest królem kłamstwa, mistrzem oszustwa i bez przeszkód krąży po ziemi w każdej sekundzie pożerając dusze. Jego moc jest wzmocniona przez fakt, że większość ludzi nie wierzy, że szatan istnieje. Przejął on serca i dusze wielu, a oto jak on działa.
Kłamie, aby tych, których atakuje zachęcić do grzechu. Przekonuje on duszę, że grzech jest nieszkodliwy i że dopuszczalne jest popełnienie każdego grzechu, szczególnie takiego, który jest z nim związany. Do tych grzechów należy usprawiedliwianie każdego złego czynu ciała, w tym rozwiązłości seksualnej; niemoralności; rozpusty i rozprzężenia. Kiedy ciało ludzkie będzie używane jako narzędzie do popełniania takich czynów, które są haniebne w Oczach Boga, to będziecie wiedzieli, że jest to znak szatańskiego wpływu.
Gdy zły duch wpływa na dusze tych, którzy są odpowiedzialni za duchowe kierownictwo dusz w Moim Kościele, aby zachęcić ich do akceptacji grzechu, robi to w sprytny sposób. Będziecie upominani za osądzanie grzeszników, ale ani jedno słowo nie zostanie wypowiedziane, by potępić to, co w Oczach Boga jest grzechem.
Gdy szatan chce zniszczyć miłość, będzie to robił przez doprowadzanie do niezgody w związkach; będzie wywoływał nienawiść w sercach ludzi poprzez wypełnianie głów kłamstwami, podżegając ludzi do walk między sobą przez konflikty i wojny. Kusi on człowieka poprzez wpływ innych dusz, które już uległy jego pokusom.
Kłamstwa, bluźnierstwa i nienawiść są środkami, za pomocą których szatan poszerza swoje skażenie. On usypia dusze w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, gdy jeden człowiek mówi drugiemu, że grzech nie jest przeciwko Prawom Boga, ponieważ jest rzeczą naturalną. Z tej przyczyny dzieci Boga mają wielki zamęt w głowie, bowiem prawa ustanowione przez Niego zostały wykorzenione i ludziom trudno się zdecydować jaka drogę obrać.
Macie tylko jeden wybór. Czytajcie Najświętszą Biblię i niech wam to przypomni Prawdę. To tam właśnie możecie ją odczytać, czarno na białym. Jeśli przyjmiecie Prawdę zawartą w Świętej Księdze Mojego Ojca i uwierzycie, że On podyktował Mojżeszowi swoje Dziesięć Przykazań, to nigdy już nie wolno wam przyjąć żadnej innej doktryny.
Bóg nigdy nie podyktowałby jakiejkolwiek innej doktryny, ponieważ On dał światu swoje Słowo. Nic w nim nie może zostać zmienione. Człowiek, który ośmieli się je zmienić, by dostosować do życia grzeszników, będzie winny strasznego grzechu i będzie cierpiał, gdyż jest to obraza Ducha Świętego.
Wasz Jezus


16th November 2014, 20:10 - God would never dictate any other doctrine because He gave the world His Word

My dearly beloved daughter, Satan is the king of lies, the master of deceit and he roams the earth freely devouring souls every second. His power is fuelled by the fact that most people do not believe he exists. He has taken over the hearts and souls of many and this is how he works.
He tells lies to those he infests, to encourage them to sin. He will convince the soul that sin is harmless and that it is acceptable to commit every sin, which are especially associated with him. These sins include justifying every wicked act of the flesh including sexual promiscuity; immorality; debauchery and decadence. When the human body is used as a vehicle to commit such acts, which are shameful in God's Eyes, you will know that this is a sign of satanic influence.
When the evil one influences the souls of those charged with the spiritual direction of souls, in My Church, to encourage the acceptance of sin, he does this in a cunning way. You will be admonished for judging the sinner but not one word will be uttered to condemn the sin, in God's Eyes.
When Satan wants to destroy love he will do this by causing discord in relationships; he will create hatred in the hearts of man by filling his head with lies, which encourages man to fight with one another through conflict and war. He will tempt man, through the influence of other souls, who have already succumbed to his temptations
Lies, blasphemies and hatred are the means by which Satan works to spread his infestation. He lulls souls into a false security when one man tells another that sin is not against the Laws of God, because it is a natural thing. God's children, therefore, become very confused because the laws laid down by Him have been uprooted and people are undecided as to which way they should turn.
You have only one choice. Read the most Holy Bible and be reminded of the Truth. It is there for you to read in black and white. If you accept the Truth contained in My Father's Holy Book, and believe that he dictated to Moses, His Ten Commandments, then you must never accept any other doctrine.
God would never dictate any other doctrine because He gave the world His Word. Nothing within it can be changed. The man who dares to change it, to suit the lives of sinners, will be guilty of a terrible sin and will suffer for this affront of the Holy Spirit.
Your Jesus