Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.11.2014, 19:20 - Matka Zbawienia: Im więcej się modlicie, tym silniejszy będzie wasz związek z Bogiem

Moje drogie dzieci, dla ogromnej większości ludzi modlitwa nie jest łatwa. Dla tych, małej wiary, może to być trudne zadanie, a wielu nie rozumie znaczenia modlitwy ani dlaczego jest ona ważna.
Kiedy jesteście w miłosnym związku z inną osobą, ważne jest, aby ze sobą rozmawiać. Bez komunikacji związek będzie kulał, aż w końcu wygaśnie. To samo dotyczy komunikowania się z Bogiem. Nie możecie Go zobaczyć, dotknąć, czy poczuć, ale gdy z Nim rozmawiacie, On odpowie. Taka jest tajemnica Boskości Boga. Z czasem ci, którzy rozmawiają z Bogiem przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, zbudują z Nim ścisłą więź.
Dzieci, kiedy wołacie do mojego Syna własnymi słowami, On słyszy każdy krzyk bólu i każdą prośbę skierowaną do Niego. Gdy wytrwale będziecie rozmawiali z moim Synem, na swój własny sposób, po pewnym czasie będziecie wiedzieli, że On was słyszy. Te dusze, które wołają o litość albo dla swoich własnych dusz albo dla zbawienia innych, zawsze otrzymują szczególne Dary z Nieba.
Modlitwa nie jest skomplikowana. Ona jest tak prosta jak zwracanie się do kogoś, kogo kochacie. A kiedy kochacie drugiego człowieka, to możecie mieć pewność, że Bóg jest obecny, ponieważ On jest Miłością. Kiedy kogoś naprawdę kochacie, zawsze w waszym sercu jest ufność. Jeśli kochacie mojego Syna, musicie Mu ufać. Jeśli Mu zaufacie, wtedy będziecie wiedzieli, że On zawsze czeka z miłością i czułością. On raduje się, gdy zwracacie się do Niego z prośbami, gdyż zrobi On wszystko, aby przynieść wam swój Pokój i Pocieszenie.
Nigdy nie wzbraniajcie się przed rozmową z moim Synem poprzez modlitwę. On bardzo pragnie waszego towarzystwa i wkrótce nie będziecie mieli wątpliwości co do Jego Istnienia. Im więcej będziecie się modlili, tym silniejszy będzie wasz związek z Bogiem. Osoby pobłogosławione taką głęboką i nieprzemijającą miłością do mojego Syna, będą miały pokój zaszczepiony w swoich sercach i żadne cierpienie na tej ziemi, nie będzie mogło go zakłócić.
Módlcie się każdego dnia. Rozmawiajcie z moim Synem podczas swoich codziennych obowiązków. Proście mnie, abym doprowadziła was bliżej mojego Syna. A gdy będziecie chcieli Go bardziej kochać, będę Go prosiła, aby wam błogosławił. Miłość do Boga z poczuciem głębokiej bliskości jest Darem od Boga i osiągniecie ją tylko dzięki regularnej modlitwie.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


17th November 2014, 19:20 - Mother of Salvation: The more you pray, the stronger will be your relationship with God

My dear children, for the vast majority of people, prayer is not easy. For those of little faith, it can be a difficult task and many do not understand the meaning of prayer or why it is important.
When you are in a loving relationship with another person it is important to speak with each other. Without communication, the relationship will flounder until eventually the relationship will die. The same is true when communicating with God. You may not see Him, touch Him or feel Him but when you speak with Him, He will respond. Such is the mystery of God's Divinity. In time, those who speak to God, through His beloved Son, Jesus Christ, will forge a strong bond.
Children, when you call out to my Son, in your own words, He hears every cry of anguish and every request made of Him. As you continue to speak with my Son, in your own way, after awhile you will know that He hears you. Those souls who cry out for mercy, either for their own souls or for the salvation of others, will always receive special Gifts from Heaven.
Prayer is not complicated. It is as simple as calling out to anyone you love. And when you love another you can be assured that God is present for He is Love. When you love someone truly, there is always trust in your heart. If you love my Son you must trust Him. If you trust Him then know that He will always await you with love and tenderness. He rejoices when you call on Him for He will do anything to bring you His Peace and Comfort.
You must never be reluctant to speak with my Son, through prayer. He craves your company and soon you will be in no doubt as to His Existence. The more you pray, the stronger will be your relationship with God. Those blessed with such a deep and abiding love for my Son, will have a peace instilled within their hearts that no suffering on this earth, can unsettle.
Pray every day. Speak with my Son during your daily chores. Call on me to bring you closer to my Son. And, when you want to love Him more, I will ask Him to bless you. To love God with a deep intimacy is a Gift from God and it is only through regular prayer that you will attain it.
Your beloved Mother Mother of Salvation