Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.11.2014, 16:15 - Matka Zbawienia: Mam orędzie dla rzymskokatolickiego duchowieństwa

Jestem Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Boga - Matką Zbawienia. Dziś mam orędzie do rzymskokatolickiego duchowieństwa i przychodzę do was w imieniu mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wzywam wszystkie wyświęcone sługi mojego Syna, którzy Mu służą w czasach wielkich doświadczeń w Kościele. Jesteście przednią strażą Jego Najświętszych Sakramentów i zostaliście powołani przez mojego Syna, aby służyć Mu w zbawieniu wszystkich dusz i dlatego macie wobec Niego wielką odpowiedzialność. Waszym obowiązkiem zawsze musi być służba mojemu Synowi i Jego Ciału - Jego Kościołowi - i zagwarantowanie, żeby Jego Najświętsze Słowo było przestrzegane w każdym czasie.
Nastaną czasy wielkiego bólu i prześladowań i już teraz musicie się do tego przygotować. W przyszłości wasza wiara będzie wystawiana na próbę do granic wytrzymałości i wymuszana będzie na was zgoda na złożenie nowego ślubowania, które będzie wymagało okazania wierności nowej doktrynie, nie pochodzącej od mojego Syna.
Wy, którzy rozpoznacie fałszywą doktrynę, gdy będzie ona wam przedstawiana, nie możecie się jej poddać. Kiedy zostaniecie pouczeni, by dostosować i zmienić Najświętszy Sakrament, musicie uciekać. Kościół Mojego Syna jest poddawany próbie ponad jego wytrzymałość. Wy, którzy może odrzucicie Prawdę na rzecz nowej zmienionej doktryny - którzy powiecie, że jest to konieczne, by dostosować się do potrzeb ludzi - wiedzcie, że będzie to wielka zdrada Słowa Bożego.
Ze względu na Świętą przysięgę, którą złożyliście, by służyć mojemu Synowi, macie obowiązek wobec dzieci Bożych, aby karmić ich Ciałem i Krwią mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jednak nadejdzie taki czas, gdy zostaniecie zmuszeni do zmiany Najświętszej Ofiary Mszy. Będą tacy wśród was, którzy od razu będą wiedzieli, że wielkie zło jest popełniane, więc musicie się od niego odwrócić.
Nadal musicie karmić Najświętszą Eucharystią dusze tych, którzy na was polegają. Jeśli pozostaniecie wierni mojemu Synowi i nadal będziecie służyli dzieciom Bożym, gdyż jest to wasz obowiązek, będziecie służyli Mu z wielką godnością. Proszę, abyście codziennie modlili się Moim Najświętszym Różańcem, by otrzymać siłę, jakiej potrzebujecie do ochrony przed szatanem, ponieważ najbliższy czas, który już niemal nadszedł, będzie nie do zniesienia. Trzymając modlitwę Pieczęci Boga Żywego blisko siebie w każdym czasie, otrzymacie dodatkową ochronę od złego.
Będzie wśród was wielu kapłanów, którzy nie zdobędą się na odwagę, by podtrzymywać Słowo Boże, ale wam nigdy nie wolno obawiać się okazywać wierności mojemu Synowi. Jeśli zdradzicie mojego Syna, pociągniecie za sobą niewinne dusze, które bez udziału ich świadomości doprowadzicie do błędu i do strasznej ciemności.
Szatan przenikał już Kościół mojego Syna na pewien czas, ale za każdym razem, gdy chaos i zamieszanie, które spowodował, stawały się nie do zniesienia, to były one rozpraszane dzięki wierze wyświęconych sług mojego umiłowanego Syna. Teraz jednak wiara wielu księży została osłabiona, a w niektórych przypadkach, całkowicie zniszczona, bramy piekieł otworzyły się i nadciąga wielkie niebezpieczeństwo.
Nigdy nie wolno wam ulec pokusie, by zrezygnować ze wszystkiego, czego nauczał mój Syn. Mój Syn nigdy się nie zmienia. Jego Słowo pozostaje zakorzenione w Skale, na której został zbudowany Jego Kościół. Jego sakramenty prowadzą dusze do Światła, którego potrzebują, aby podtrzymać życie. Jeśli zdradzicie mojego Syna, zniszczycie samo życie, ponieważ bez Obecności mojego Syna, świat by dziś nie istniał.
Błogosławieni, którzy szczerze kochają mojego Syna, bo oni będą tymi, którzy swoim przykładem będą wskazywali drogę.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


21st November 2014, 16:15 - Mother of Salvation: I have a message for the Roman Catholic Clergy

I am the Immaculate Virgin Mary, the Mother of God - the Mother of Salvation. Today, I have a message for the Roman Catholic Clergy and come to you on behalf of my beloved Son, Jesus Christ.
I call out to all of my Son's sacred servants, who serve Him in these times of great trials in the Church. You are the vanguard of His Most Holy Sacraments and have been called by my Son to serve Him in the salvation of all souls and, because of this, you have a great responsibility to Him. Your duty must always be to serve my Son and His Body - His Church - and to ensure that His Most Holy Word is adhered to at all times.
There will be times of great pain and persecution ahead and you must prepare for this now. In the future, your faith will be tested to its limit and you will be forced to agree to take a new vow, where you will be asked to show allegiance to a new doctrine, which will not be of my Son.
Those amongst you, who will recognise the false doctrine, when it is presented to you, must not succumb to it. When you are instructed to adapt and amend the Most Holy Sacraments, you must run. My Son's Church is to be tested beyond its endurance. To those of you who may discard the Truth in favour of a new amended doctrine - which they will say is necessary to suit men's needs - know that this will be a great betrayal of the Word of God.
Because of the Holy vows you took to serve my Son, you have a duty to God's children to feed them with the Body and Blood of my Son, Jesus Christ. There will come a time, however, when you will be forced to amend the Holy Sacrifice of the Mass. There will be those amongst you who will know, instantly, that a great wrong is being committed and so you must turn your backs.
You must continue to feed the souls of those, who rely on you to feed them with the Most Holy Eucharist. If you remain loyal to my Son and continue to serve God's children, as it is your duty, you will serve Him with great dignity. I ask that you pray My Most Holy Rosary daily to give you the strength you will need and for protection from Satan, because those times ahead, which are almost upon you, will become unbearable. By keeping the Seal of the Living God prayer close to you at all times, you will receive extra Protection from the evil one.
There will be many priests among you who will not find the courage to uphold the Word of God, but you must never be afraid to show allegiance to my Son. If you betray my Son you will bring with you innocent souls, who will find themselves, unwittingly, being brought into error and into a terrible darkness.
Satan has penetrated my Son's Church for some time but every time when the chaos and confusion he caused became unbearable, this was diffused because of the faith of my Son's beloved sacred servants. Now that the faith of many priests has been weakened and, in some cases, completely destroyed, the gates of hell have opened and great danger lies ahead.
You must never be tempted to forego all that my Son taught. My Son has never changed. His Word remains ingrained in the Rock upon which His Church was built. His Sacraments bring souls the Light that they need to sustain life. If you betray my Son, you destroy life itself for without my Son's Presence the world would not exist today.
Blessed are those who truly love my Son, because they will be the ones who will lead the way by example. Your beloved Mother
Mother of Salvaiton