Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.11.2014, 23:10 - Zaroi się od herezji, a Moje Imię zaniknie

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem dla świata Tajemnicą i tylko ci, którzy są blisko Mnie poznają ogrom Miłości, jaką mam w swoim Sercu dla ludzkości.
Gdyby mogli ujrzeć Moją Twarz, poznaliby jak głęboka jest Moja Miłość; Moja troska; Moja frustracja; Mój gniew; Moje współczucie; Moja troska o wszystkich. To właśnie z powodu Mojej Miłości do was wszystkich odczuwam to wszystko i z powodu Mojej Boskości oraz tajemnicy Przymierza Mojego Ojca, człowiekowi dano tylko tyle informacji o Istnieniu Boga. Pełna Prawda o Moim Królestwie, które nadchodzi zostanie poznana tylko przez tych, którzy do niego wejdą. Do tego czasu, bądźcie pewni, że Moja Wielka Chwała objawi się w każdym z was, kiedy śmierć nie będzie już miała żadnej władzy nad wami.
Musicie ufać tym Orędziom całym sercem i wiedzieć, że zawierają one Źródło wszelkiego Życia. Moja Obecność wśród was, Moi umiłowani wyznawcy, staje się coraz silniejsza, a im silniejsza się staje, tym większą nienawiścią Jestem obrzucany i ci wszyscy, którzy odpowiadają na Moje Wołanie w zbawianiu dusz. Demony z każdej kategorii i hierarchii szatana skaziły dusze wielu dobrych ludzi, którzy Mnie kochają. Te biedne dusze zostały oszukane po to, by odrzuciły Mój Ostateczny Plan przygotowania Mojej Reszty. Zamiast tego wpływa się na nie, żeby stały się chętnymi uczestnikami armii szatana. W wielu przypadkach nie odnosi się wrażenia, że armia szatana otwarcie Mi się sprzeciwia. Nie. Szatan jest zbyt przebiegły, aby ujawnić swoją obecność, a więc każda jego taktyka walki przeciwko tej Misji będzie starannie przygotowana, ale będziecie w stanie rozpoznać jej cechy. Pycha, arogancja, subtelne apele wzywające do sprawiedliwości, które będą kamuflowały słowa herezji i bluźnierstwa, zostaną przedstawione ludzkości jako świadczące o wrażliwości oświadczenia i publiczne apele o uznawanie praw człowieka. Gdy Mój Kościół zacznie pruć się w szwach, Moi najbardziej oddani zwolennicy zrzucą to na karb zmieniających się czasów; na nową erę, gdy świat staje się bardziej ujednolicony, mimo różnic religijnych i na nowy początek.
Nowa era Kościoła będzie postrzegana jako powszechna ewangelizacja jakiej jeszcze nigdy nie widziano w Moim Kościele od czasów, kiedy Moi Apostołowie rozpoczęli swoją misję. Będzie to najpierw powitane z radością przez świecki świat. A gdy tylko świecki świat zaakceptuje ten plan, przywódcy w Moim Kościele będą zmuszeni przyklasnąć tej nowej erze, gdzie Kościół i świecki świat staną się jednym. Zaroi się od herezji, a Moje Imię zaniknie.
Ci, którzy należą do Mnie nigdy się nie poddadzą i zostaną im udzielone różnego rodzaju wielkie łaski. Strach nie zatrzyma ich w walce z armią szatana. Ich głosy będą głośno rozbrzmiewały, bo Duch Święty umocni ich w taki sposób, który zadziwi wielu. Będą oni podtrzymywali Prawdę za wszelką cenę, a niebiańska hierarchia, wszyscy aniołowie i święci będą maszerować z nimi. Będą na nich rzucane wszelkie zniewagi; stawiane przed nimi wszelkie przeszkody i będą opluwani wszelkimi przekleństwami. Ale nic ich nie powstrzyma, a Ja, Jezus Chrystus napełnię ich serca odwagą, determinacją i wolą, aby przeciwstawili się tym wszystkim, którzy Mnie zdradzą i którzy będą ich prześladowali za mówienie Prawdy.
Nigdy nie bójcie się powtarzać Świętego Słowa Bożego wciąż na nowo, bowiem miliony nie rozpoznają kłamstw, które wkrótce zastąpią Moje Święte Doktryny.
Wzbudzę wielu dzielnych mężczyzn i wiele kobiet z różnych zakątków świata, by głosili prawdziwe Słowo Boże, tak jak zostało ono przekazane w Najświętszej Biblii. Gdy będą wzmacniali Prawdę, kłamcy rzucą im wyzwanie używając pokrętnej logiki, by im zaprzeczyć. Moi wrogowie zjawią się w wielkiej liczbie i uzbrojeni w teologiczne argumenty, przy pomocy których będą podważać Słowo Boże w czasie prowadzącym do Mojego Powtórnego Przyjścia. Staną na czele wielu Moich zagubionych wyświęconych sług, którzy zostaną oszukani przez Mojego przeciwnika.
Głosy Moich wrogów będą brzmiały głośno, aż zachrypną, wykrzykując nieprzyzwoitości z nienawiścią płynącą z każdego poru ich ciał do tych, którzy prowadzą Moją Armię Reszty. Nigdy nie zrezygnują z prześladowania wszystkich chrześcijan, aż do Dnia, w którym przyjdę sądzić. I wtedy wszystko ucichnie - nie wydadzą oni żadnego dźwięku, ponieważ dopiero wtedy uświadomią sobie straszną prawdę i to jak Mnie zdradzili.
Wasz Jezus


26th November 2014, 23:10 - Heresies will abound and my Name will become extinct

My dearly beloved daughter, I Am a Mystery to the world and only those who are close to Me will know the extent of the Love I hold in My Heart for humanity.
If they could see My Face, they would know how deep is My Love; My concern; My frustration; My anger; My compassion; My sorrow for all. It is because of My Love for all of you that I feel these things and it is because of My Divinity, and the secret of My Father's Covenant, that man is only given so much information about the Existence of God. The full Truth of My Kingdom to come will be made known only to those who enter it. Until then, be assured that My Great Glory will be manifested within each of you when death will no longer have any hold over you.
You must trust in these Messages with your whole heart and know that they contain the Fountain of all Life. My Presence amongst you, My beloved followers, is becoming stronger and the stronger it becomes the more hatred will be flung at Me, and all those who respond to My Call, in the salvation of souls. Demons from every category and hierarchy of Satan, have infested the souls of many good people, who love Me. These poor souls have been deceived into rejecting My Final Plan to prepare My Remnant. Instead, they are influenced into becoming willing participants in Satan's army. In many cases, Satan's army will not appear to be openly opposed to Me. No. Satan is far too cunning to reveal his presence, and so every tactic of his warfare, against this Mission, will be carefully constructed but you will be able to recognise his traits. Pride, arrogance, subtle appeals calling for justice, which camouflage words of heresy and blasphemy, will be presented to humanity as caring statements and public appeals for the granting of human rights. As My Church begins to tear at the seams, most devoted followers of Mine will put this down to the changing of the times; a new era as the world becomes more unified, despite religious differences, and a new beginning.
The new era of the Church will be seen as a global evangelization, the likes of which will never have been witnessed in My Church since the days My Apostles began their mission. It will be welcomed, firstly, by the secular world. Once the secular world accepts this plan, leaders in My Church will be forced to applaud this new era where the Church and the secular world become as one. Heresies will abound and my Name will become extinct.
My Own will never give up and great favours will be accorded to them, in many ways. Fear will not stop them in their battle against Satan's army. Their voices will ring out as the Holy Spirit will empower them in ways, which will astonish many. They will uphold the Truth at all costs and the Heavenly Hierarchy, all the angels and saints will march with them. Every insult will be levied upon them; every obstacle placed before them and every curse spat at them. But nothing will stop them and I, Jesus Christ, will fill their hearts with courage, determination and the will to withstand all those who will betray Me and who will persecute them for speaking the Truth.
You must never be afraid to repeat the Holy Word of God again and again for millions will not recognize the lies which will soon replace My Holy Doctrine.
I will raise up many brave men and women from every corner of the world, to proclaim the True Word of God, as it is laid down in the Most Holy Bible. As they reinforce the Truth they will be challenged by liars, who will use twisted logic to contradict them. My enemies will surface in great numbers and come armed with theological arguments, which will undermine the Word of God in the time leading up to My Second Coming. They will be fronted by many misguided sacred servants of Mine, who will be deceived by My Adversary.
The voice of My enemies will ring out until they are hoarse, screaming obscenities, and with a hatred pouring from every pore in their bodies for those who lead My Remnant Army. They will never give up in their persecution of all Christians until the Day I come to judge. And then, all will become silent - not one sound will they utter because only then will they realize the awful truth and how they betrayed Me.
Your Jesus