Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.11.2014, 08:40 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

Moje drogie dzieci, fałszywy kościół - ten, który zastąpi Kościół mojego Syna na ziemi - jest gotowy, a wszystkie herezje zostaną sprytnie ukryte między wierszami nowego mszału, który zastąpi stary.
Fałszywy kościół ciemności zostanie zbudowany po ogromnej pożodze w celu zastąpienia dotychczasowego Kościoła. Wszystko, co było obecne w Kościele Mojego Syna zostanie zastąpione tym wszystkim, co będzie nowe. Ale jedna rzecz nigdy się nie zmieni. Fundamenty, na których Kościół mojego Syna został zbudowany nie zostaną naruszone, ponieważ są one mocno osadzone w ziemi. Nikt nie będzie mógł ich naruszyć i nie naruszy dlatego, że Bóg na to nie pozwoli.
Kościół ciemności będzie pozbawiony życia. Nie wyda żadnych owoców, gdyż zostanie zbudowany na zepsutej glebie. Z ust tych, którzy będą głosili kazania ze swoich ambon, popłyną wszelkiego rodzaju herezje. Stanie się on jaskinią nieprawości i nic, co będzie głosił ustami tych, którzy będą przechwalali się jego wielkością, nie będzie miało jakiegokolwiek sensu.
Będą to dni, kiedy wielu chrześcijan już ponad miarę zastraszonych, zmęczonych i pozbawionych prawdziwej wiary, będzie oddawało cześć w jego murach. Nie będą czcili mojego Syna, lecz antychrysta, gdyż to on zasiądzie na tronie, który zostanie wzniesiony w jego murach.
Antychryst będzie rządził blisko miejsca, gdzie mój Syn zbudował swój Kościół i wielu ludzi uwierzy, że to jest od Niego, ale byłby to największy błąd. Każdy, kto się sprzeciwi temu kościołowi lub kto dostrzeże błąd, zostanie wyśmiany i oskarżony o herezję przez tych zdrajców mojego Syna, którzy sami będą największymi heretykami, jacy kiedykolwiek przeniknęli do Kościoła Bożego od dnia jego powstania.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby pozostała silna armia kapłanów mojego Syna, którzy nigdy nie poddadzą się naciskom, jakie nastąpią.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


27th November 2014, 08:40 - Mother of Salvation: The false church of darkness will be lifeless

My dear children, the false church - the one that will replace my Son's Church on earth - has been prepared and all the heresies will be cleverly concealed between the paragraphs of the new missal, which will replace the old.
The false church of darkness will be built to replace the old after the great inferno. All that was present in my Son's Church will be replaced with all that will be new. But, one thing will never change. The foundations, upon which my Son's Church was built, will not move as they are firmly planted in the ground. No man will, nor can, move them because God will not permit this.
The church of darkness will be lifeless. No fruit will it yield as it will be built on rotten soil. Every kind of heresy will spring from the mouths of those who will preach from its pulpits. It will become a den of iniquity and nothing that will be proclaimed by the voices, which will boast of its greatness, will make any sense.
Those will be the days when many Christians, too frightened, too tired and lacking in any real faith, will worship within its walls. It will not be my Son they will worship, but the antichrist, for it will be he who will sit on the throne, which they will erect within its walls.
The antichrist will rule close by to where my Son built His Church and many people will believe it to be of Him but that would be the biggest error. Anyone who objects to this church, or who finds fault with it, will be ridiculed and accused of heresy by those traitors of my Son, who will, themselves, be the great heretics ever to infiltrate the Church of God, since the day of its inception.
Pray, pray, pray that there will remain a strong army of my Son's priests who will never give into the pressures, which lie ahead. Your beloved Mother
Mother of Salvation