Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.11.2014, 19:50 - Ludzie utracili miłość w swoim życiu, bo już nie oddają Mi czci

Moja szczerze umiłowana córko, wiele cierpień doświadczanych przez ludzi w najbliższych latach, będzie duchowych.
Duchowe cierpienia odczują nie tylko Moi wyznawcy, którzy pozostają wierni Słowu Bożemu, ale wszyscy ludzie bez względu na to, w co wierzą. Szatan i jego demony, od najwyższego rangą do najniższego, wędrują po świecie, szerząc nienawiść wśród dzieci Bożych. Nienawiść ogarnęła ludzki rodzaj i można ją ujrzeć w wielu jej przejawach. Gdy szatan kusi duszę by wciągnąć ją w kokon nienawiści, wybiera podatną na to osobę poprzez wywołanie uczucia zazdrości, które wkrótce obraca się w nienawiść. Nienawiść się rozszerza i ma wpływ na ludzi w każdym wieku.
Duch miłości i miłosierdzia niegdyś obecny w sercach ludzi osłabł, a to oznacza, że miłość, która łączyła społeczności, narody i kraje, wygasła. Ludzie utracili miłość w swoim życiu, bo już nie oddają Mi czci. Ja, Jezus Chrystus zostałem zapomniany. Są oni tak zajęci sprawami doczesnymi, że stworzyli sobie bardzo samotną egzystencję. Gdy brakuje miłości w waszym życiu, ogromna część waszej istoty usycha i więdnie jak roślina pozbawiona wody.
Bóg jest Miłością, a gdy miłość jest obecna w świecie, panuje większa harmonia i pokój. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść, która pochodzi od diabła. Jeśli pozwolicie, aby nienawiść wypełniła wasze serca, będzie się ona w was jątrzyć i rozwijać jak rak, aż was pochłonie. Nienawiść niszczy życie i wytwarza straszliwe podziały. Zatruwa ona duszę. Wywołuje głębokie niezadowolenie w duszach tych, którzy pozwolili, by decydowała ona o każdym czynie podejmowanym przez nich. Nienawiść przenosi się bardzo szybko z jednej duszy na drugą, bo gdy zadajecie się z osobą, która jest przepełniona nienawiścią, zyskuje ona nad wami władzę kusząc, byście dawali posłuch każdemu argumentowi, by tę nienawiść usprawiedliwić.
Chrześcijanie, którzy pozwalają, by zawładnęła nimi nienawiść, nigdy nie mogą ulec pokusie wykorzystywania Mojego Świętego Imienia, by podżegać do nienawiści wobec jakiejkolwiek istoty ludzkiej. Musicie Mnie prosić, abym uwolnił wasze dusze od nienawiści, ponieważ jeśli pozwolicie jej przejąć swoją duszę, nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza.
Wykorzystajcie czas wam dany, aby bardziej Mnie kochać, bowiem kiedy naprawdę Mnie kochacie, ta miłość zostanie odwzajemniona. Wtedy nie będziecie w stanie brać udziału w jakimkolwiek dialogu, w którym obecna jest nienawiść.
Kochajcie Mnie, a będzie wam łatwiej kochać innych. Jeśli nienawidzicie innej osoby, nie znacie Mnie.
Wasz Jezus


27th November 2014, 19:50 - People have lost love in their lives because they no longer revere Me

My dearly beloved daughter, much of the suffering experienced by men, in the years ahead, will be that of the spirit.
The spiritual suffering will be felt not only by My followers, who remain true to the Word of God, but by all men, irrespective as to what they believe. Satan and his demons, from the highest ranking to the lowliest, roam throughout the world, spreading hatred amongst God's children. Hatred has gripped the human race and can be seen in many ways. When Satan tempts a soul into a cocoon of hatred, he does this by creating a feeling of jealousy in the vulnerable person and soon this turns into hatred. Hatred is spreading and it affects every age.
The spirit of love and charity, once present in the hearts of mankind, has weakened and this means that the love, which joined communities, nations and countries together, has been broken. People have lost love in their lives because they no longer revere Me. I, Jesus Christ, have been forgotten. So busy are they in dealing with worldly matters that they have created, for themselves, a very lonely existence. Once love is missing in your lives, a great part of you is left to dry up and withers like a starving plant.
God is Love, and when love is present in the world, there is greater harmony and peace. The opposite to love is hatred, which comes from the devil. If you allow hatred to fill your hearts, it will fester inside you and grow like a cancer until it devours you. Hatred destroys lives and creates terrible divisions. It poisons your soul. It creates deep unhappiness in the souls of those who have allowed it to dictate every action they take. Hatred spreads from one soul to another very quickly because, once you engage with a person who is full of hatred, it will gain a grip over you by tempting you to listen to every reason given to justify it.
Christians, who allow hatred to infest them, must never succumb to using My Holy Name to incite hatred of any kind against another human being. You must ask Me to rid your soul of hatred because if you allow it take over your soul, you will never see My Face.
Use the time accorded to you, to love Me more, for when you truly love Me, this love will be reciprocated. You will then be incapable of taking part in any kind of dialogue where hatred is present.
Love Me and you will find it easier to love others. If you hate another person you do not know Me. Your Jesus