Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.11.2014, 14:25 - Ci, którzy oddali bestii prawo przysługujące im z urodzenia, nigdy nie staną przed Moim Obliczem

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Boskość objawia się poprzez słabych, bezbronnych, samotnych i pokornych. Moja Moc szerzy się przez takie dusze według Mojej Świętej Woli i to właśnie przez nich mogę osiągnąć Mój Plan zbawienia ludzkości.
Gdy ci, którzy zostali powołani przeze Mnie, aby głosić Moje Święte Słowo są odciągani od Świętego dzieła z powodu grzechu pychy, to starają się definiować Moje Słowo z przesadnym szacunkiem dla własnego ludzkiego intelektu. Zapominają, że pójście za Mną, zostało już zdefiniowane i to, że Moje Święte Słowo musi być słyszane, a nie dźwięk ich własnego głosu. Właśnie przez grzech pożądania, odrzucą oni Moje Słowo w ambitnym dążeniu do przyćmienia Mnie i poszukiwania swojej chwały. Grzech bierności z powodu lenistwa sprawi, że będą oni winni ostatecznej zdrady, gdy nie dotrzymają Mi wierności z braku wiary i odwagi.
I tak będzie przy ostatecznym przygotowaniu do Mojego Powtórnego Przyjścia, że tych, którzy uważają się za bardziej godnych, bardziej zasługujących niż inni, lecz są pełni pychy, spotka gorzka nagana i upadną. Słabych, pokornych i skromnych, których wyznawcy w Moim Kościele uznają za mało ważnych, ale którzy będą trzymali się Prawdy, przygarnę tego Wielkiego Dnia. Przywołam ich i przyciągnę do siebie, gdy będę ich zbierał do Mojego Królestwa. Będą płakali łzami radości.
Następnie zbiorę tych, którzy Mnie nie znają, ale których obudzi Moje Światło - dobre dusze o złotych sercach - i powiem im "chodźcie tu, do Mojego Schronienia". A potem, grzesznicy, którzy dopuścili się strasznych okrucieństw, ale którzy prosili Mnie o Moje Miłosierdzie, zostaną wezwani i powiem im "chodźcie, wybaczam wam, gdyż szukaliście pojednania".
A następnie przyjdą ci, którzy Mnie zdradzili i choć kiedyś Mnie znali, odwrócili się ode Mnie, oni jednak nie będą w stanie spojrzeć Mi w oczy. Ani też nie będą szukali Mojego Miłosierdzia i tym powiem "precz ode Mnie, bo nie nadajecie się, by wejść do Mojego Królestwa".
Na koniec ci, którzy oddali bestii prawo przysługujące im z urodzenia, nigdy nie staną przed Moim Obliczem, ponieważ zostaną wrzuceni do pieca wraz z tymi, którzy pozbawili Mnie dusz tych w Moim Kościele na ziemi, którzy ślepo poszli za nimi w ciemność nocy.
Wtedy wszystko się zakończy i w ułamku sekundy nastanie nowy początek - nowy świat na ziemi, tak jak to miało być. Świat bez końca.
Wasz Jezus


29th November 2014, 14:25 - Those who gave away their birthright to the beast, will never come before Me

My dearly beloved daughter, it is through the weak, the vulnerable, the lonely and the humble that I manifest My Divinity. My Power sweeps through such souls into My Holy Will and, it is through them, I can achieve My Plan for the salvation of humanity.
When those who have been called by Me, to proclaim My Holy Word, are diverted from Holy works due to the sin of pride, they try to define My Word with an exaggerated respect for their own human intellect. They forget that, to follow Me, has already been laid down and that it is My Holy Word that must be heard, and not the sound of their own voices. It is through the sin of lust that they will discard My Word, in their ambitious quest to outshine Me and seek glorification. It is the sin of sloth, because of laziness, that they will be guilty of the ultimate betrayal, when they fail to remain loyal to Me because of a lack of faith and courage.
And so it will be in the final lead up to My Second Coming that those who believe they are more worthy, more qualified but full of pride, will face a bitter rebuke and down they will fall. The weak, the humble and the lowly who are deemed by followers in My Church to be of little consequence, but who will cling to the Truth, who will be enveloped by Me on the Great Day. I will call them and beckon them to Me as I gather them into My Kingdom. They will cry tears of joy.
Then I will gather those who do not know Me but who will be awakened My Light - good souls with hearts of gold - and I will say 'come up here into My Refuge'. And then, the sinners who committed terrible atrocities, but who asked Me for My Mercy, will be called and I will say 'come, I forgive you for you sought reconciliation.'
And then, those traitors of Mine, who once knew Me, but who turned their backs on Me, will come but they will not be able to look Me in the Eye. Nor will they seek My Mercy and I will say to them 'away from Me, you are not fit to enter My Kingdom.'
Finally those who gave away their birthright to the beast, will never come before Me for they will be cast into the furnace along with those who lost Me the souls of those in My Church on earth, who followed them blindly into the darkness of the night.
Then it will be all over and, in a split second, a new beginning - a new world on earth as it was meant to be. A world without end.
Your Jesus