Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

30.11.2014, 17:20 - Matka Zbawienia: Aniołowie Boży mogą być proszeni o modlitwę za was, ale nigdy nie udzielą wam mocy

Moje drogie dzieci, nigdy nie wolno wam modlić się do aniołów Bożych, ponieważ są Jego sługami i starają się tylko oddawać chwałę Bogu i wypełniać Jego Najświętszą Wolę. Modlitwa jest aktem kultu, a gdy wzywacie anioły Boże z Jego Niebiańskiej Hierarchii, zawsze powinniście to czynić z intencją proszenia ich, aby się za was modliły. Gdy próbujecie nawiązać kontakt z Niebiańską Hierarchią Aniołów, to musi to być tylko prośba o pomoc i prowadzenie, abyście potrafili wypełniać Najświętszą Wolę Boga.
Wy, którzy wierzycie, że otrzymacie moce od Aniołów Boga, jesteście w błędzie. Moc dana aniołom może pochodzić jedynie od Boga i nie wolno wam wykorzystywać jej jako substytutu modlitwy do Niego. Tak wiele dusz próbuje dziś kontaktować się z aniołami z egoistycznych pobudek, by zyskać moce, co nie ma nic wspólnego z Bogiem. Obsesja na punkcie aniołów może prowadzić do straszliwej frustracji, ponieważ może ona przyciągnąć złego ducha, jeśli nie będziecie ostrożni.
Prosząc anioły Boże, aby wam pomogły, zawsze musicie przeżegnać się najpierw Wodą Święconą, a następnie poprosić o pomoc w Imię Jezusa Chrystusa. Jeśli tego nie zrobicie i użyjecie jakiegokolwiek przedmiotu, który nie jest związany z chrześcijaństwem, to kiedy prosicie anioły o pomoc, możecie zaprosić złego ducha do swojego życia. Gdy już tak się stanie, pozbycie się go okaże się prawie niemożliwe.
Zbyt intensywne dążenie do wejścia w kontakt z aniołami może doprowadzić do zajęcia się okultyzmem. Gdy tak się stanie, będziecie przyciągali te anioły, które Mój Ojciec Niebiański wyrzucił z nieba. Setki tysięcy ich błąka się teraz po ziemi, szukając domu. Dusze, które otworzą się na ich wpływ, szybko mogą popaść w świat duchowy, który nie jest z Boga. Gdy przylgniecie do świata podziemnego, nie będziecie mieli spokoju. Ci upadli aniołowie zwabią was w sieć fałszu. Najpierw z pomocą takich aniołów zyskacie poczucie nadziei, a następnie przekonanie, że można mieć kontrolę nad wszystkimi aspektami swojego życia. W końcu błędnie uwierzycie, że macie pełną władzę nad własnym losem. Wasze umysły wypełni różnego rodzaju wrażenie fałszywego pokoju, lecz wkrótce potem poczujecie straszną rozpacz.
Interesowanie się tymi duchami, które uważają, że są aniołami Boga, ale nie należą do Jego Królestwa, doprowadzi was do zaangażowania się w okultyzm, który zaślepi was na Prawdę i zniszczy wasze dusze.
Bóg nie udziela pozwolenia swoim Aniołom, by dawali wam dary, ponieważ one mogą pochodzić tylko od Niego. Aniołowie Boży mogą być poproszeni o modlitwę za was, ale nigdy nie dadzą wam ziemskich dóbr i duchowych mocy. Kiedy ubóstwiacie anioły i gonicie za tego rodzaju rzeczami, jesteście winni łamania Pierwszego Przykazania Bożego.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


30th November 2014, 17:20 - Mother of Salvation: God's angels can be asked to pray for you but never to grant you powers

My dear children, you must never pray to God's angels, for they are His servants and strive only to give Glory to God and to do His most Holy Will. Prayer is an act of worship and when you call on God's angels, within His Heavenly Hierarchy, it must always be with the intention of asking them to pray for you. If you try to communicate with the Heavenly Hierarchy of Angels, then it must only be to ask for their assistance and guidance so that you can do God's Most Holy Will.
To those of you who believe that you will receive powers from God's Angels then you are mistaken. The power given to angels can come only from God and you must never use them as a substitute for praying to Him. So many souls try to communicate with angels today for selfish reasons and to obtain powers that have nothing to do with God. An obsession with angels can lead to a terrible discontent because this can attract the spirit of evil if you are not careful.
When calling on God's angels to help you, then you must always bless yourself first with Holy Water and then ask them for assistance, in the name of Jesus Christ. If you do not do this and use any object, which is not associated with Christianity, when calling on angels for their help, then this could invite the spirit of evil into your life. Once this happens you will find it almost impossible to eradicate it.
A pre-occupation with communicating with angels can lead to dabbling in the occult. Once this happens, you will attract those angels who were cast out of Heaven by My Heavenly Father. They now roam the earth in the hundreds of thousands, seeking a home. Souls who leave themselves open to their influence can quickly become entangled in a spiritual world that is not of God. Once you embrace the underworld you will have no peace. These fallen angels will entice you into a web of deceit. First of all you will feel a sense of hope and then a belief that you can control all aspects of your life, with the help of such angels. Eventually you will, mistakenly, believe that you are in full control of your own destiny. Every false notion of peace will fill your minds but, soon afterwards, you will feel a terrible wretchedness.
Dabbling with such spirits that you believe to be angels of God, but who do not belong in His Kingdom, will lead you into engaging with the occult, which will blind you to the Truth and destroy your soul.
God does not grant His Angels permission to give you gifts because these can only come from Him. God's Angels can be asked to pray for you but never to grant you worldly goods or spiritual powers. When you idolize angels and seek out these things you are guilty of breaking the First Commandment of God.
Your beloved Mother Mother of Salvation