Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.12.2014, 22:55 - Moja Obecność zatrzęsie ziemią, która zadrży

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nadejdzie czas na Moje Powtórne Przyjście, będzie słyszany potężny dźwięk jak huk grzmotu i niebiosa się otworzą, jak gdyby została podniesiona wielka kurtyna. Pojawię się w ogromnym białym świetle, jaśniejszym niż słońce i wiele osób będzie oślepionych tym Wspaniałym Światłem, które będzie Mnie otaczało. Im czystsze dusze, tym wyraźniej będą widziały i rozradują się, gdy zobaczą Moje Oblicze.
Moja Obecność zatrzęsie ziemią, która zadrży. Wtedy nastąpi wielka cisza i rozlegnie się Mój Głos, gdy oznajmię, że to Ja, Jezus Chrystus. Ci, których zawołam, bardzo się rozradują - to ci, którzy zostali pobłogosławieni Moim Miłosierdziem. Ale pośród miłości i radości będzie również wielki smutek i trwoga. Ci, którzy nie posiadają niczego oprócz nienawiści do Mnie padną na kolana, jęcząc z bólu i rzucając się na wszystkie strony w gniewie i strachu na Mój widok.
Ci, którzy tego Dnia wyciągną do Mnie ręce i będą Mnie błagali, bym ich wziął w swoje Miłosierne Ramiona, zostaną zbawieni. Wyjdę naprzeciw niewiele znaczącym, zagubionym, a także tym, którzy będą zbyt słabi na to, by Mnie poszukać. Muszą oni jedynie wyszeptać te słowa "Jezu przebacz mi moje grzechy", a Ja porwę ich natychmiast do Mojego Wspaniałego Królestwa.
Wy wszyscy, którzy obawiacie się tego Wielkiego Dnia Mojego Powtórnego Przyjścia, wiedzcie, że jeśli Mnie kochacie, to ten Dzień przyniesie wam największą radość. Jeśli Mnie nie znacie i zobaczycie Mnie tego Dnia, przyjdziecie do Mnie i otworzycie ramiona, by Mnie powitać. Tylko ci, którzy Mnie nienawidzą, odrzucą Moją Miłosierną Dłoń. Proszę, abyście Mi zaufali, abym mógł przynieść wam pokój, gdyż nigdy nie jest Moim zamiarem wzbudzać w was lęk, ponieważ Ja Jestem Bogiem nieskończonej Miłości. Wy, którzy przyjmujecie Mój Wielki Dar Życia Wiecznego, wcale nie macie się czego obawiać, bo będę was prowadził tą drogą, aż do tego Wielkiego Dnia.
Moje Słowa mogą być trudne; Prawda może być bardzo trudna do przyjęcia; ale taki jest stan świata, spowodowany brzydotą grzechu, że gdybym was nie ostrzegł przed tym Dniem, nie bylibyście przygotowani. To właśnie z powodu szatana, ból grzechu powoduje niezgodę, smutek i cierpienie na świecie, ale już niedługo doprowadzę wszelki grzech do końca.
Wasz Jezus


4th December 2014, 22:55 - My Presence will shake the earth and the ground will tremble

My dearly beloved daughter, when the time comes for My Second Coming, a great sound will be heard like the roar of thunder and the skies will be opened as if a great curtain has been lifted. I will appear in a great white light, brighter than the sun, and many people will be blinded by this Great Light, which will surround Me. The purer the soul, the clearer will be their eyesight, and they will rejoice when they see My Face.
My Presence will shake the earth and the ground will tremble. Then there will be a great stillness and My Voice will ring out as I declare that it is I, Jesus Christ. There will be great rejoicing on the part of those I will call out to - those who will have been blessed with My Great Mercy. But, amidst the love and the joy, there will also be great sorrow and fear. Those who have nothing but hatred for Me will sink to their knees, groaning in pain and thrashing about in anger and fear at the sight of Me.
Those who reach out to Me on that Day and beg Me to take them into My Merciful Arms, will be saved. I will reach out to the lowly, the lost as well as those who will be too weak to seek Me out. They need only whisper these words 'Jesus forgive me my sins' and I will sweep them off their feet and into My Glorious Kingdom.
To all of you who fear the Great Day of My Second Coming know that if you love Me that this Day will bring you the greatest joy. If you do not know Me, and when you see Me on that Day, you will come to Me and open your arms to greet Me. It will only be those who hate Me who will refuse My Hand of Mercy. I ask you to trust in Me to bring you peace, for it would never be My intention to frighten you, as I Am a God of endless Love. To those of you who accept My Great Gift of Eternal Life, there is nothing to fear at all and I will guide you along this path up to the Great Day.
My Words may be harsh; the Truth may be very difficult to accept; but such is the state of the world, caused by the ugliness of sin, that were I not to warn you of this Day then you would not be prepared. It is because of Satan that the pain of sin causes such discord, grief and suffering in the world but soon I will bring all sin to an end.
Your Jesus