Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.12.2014, 21:50 - Matka Zbawienia: Bóg stworzył porządek naturalny dla ludzkości

Moje drogie dzieci, Bóg stworzył wszechświat w całej swojej doskonałości. Ponieważ pochodzi on od Boga, posiada precyzyjny i naturalny porządek zgodny ze Świętą Wolą Boga.
Prawa człowieka i prawa natury zostały stworzone przez Tego, Który jest ponad wszystkim. To dlatego wszystkie rzeczy, które zostały stworzone, muszą pozostać takimi, jakie są. Bóg stworzył porządek naturalny dla ludzkości; miejsce do życia; jedzenie do spożywania i dar wolnej woli. Wszystko, co jest naturalne, pochodzi od Boga. Bóg stworzył ten porządek, aby człowiek mógł przeżyć. Kiedy naturalny porządek wszechświata - jedzenie, które spożywacie, woda, którą pijecie i naturalna reprodukcja ludzkiego gatunku - jest zakłócany przez człowieka, wówczas ściąga to na siebie pomstę Boga.
Tak wielu próbowało zmienić porządek świata, który został stworzony przez Boga dla ludzkiego gatunku. Będą oni za to cierpieli, ponieważ Bóg opuści tych, którzy zamienili Prawdę Jego Dzieła Stworzenia na fałszywe substytuty. Jeśli człowiek nadal będzie służył swoim własnym korzyściom, wtedy Bóg pozwoli mu na degradację siebie dopuszczając, by zmienił wszystko, co jest naturalne na wszystko, co jest nienaturalne.
To z powodu wpływu szatana człowiek zmienił Prawa Boga i to przyniesie zniszczenie. Nic, co pochodzi od Boga, nie jest uważane za wystarczająco dobre i człowiek będzie starał się zmienić zasady natury, by zaspokoić swoje grzeszne żądze. Posunie się tak daleko, że spróbuje zaprzeczyć stworzeniu wszechświata przez przedstawianie fałszywych twierdzeń, jeśli chodzi o jego początek. Wszystko zaczęło się od Boga i wszystko zakończy się z Bogiem. Wszystkie dobre rzeczy zakończą się dla człowieka, który powstanie, by przeciwstawić się Bogu. Gdy już zostaną naruszone Prawa Stworzenia, na ziemi odczuje się wielką karę. Chociaż Bóg jest cierpliwy, On nigdy nie dopuści, aby człowiek dyktował jak ma On rządzić swoim Królestwem.
Gdy człowiek zdegraduje się do tak niskich poziomów i już nie będzie szanował życia; ludzkiego ciała; swoich współbraci i współsióstr ani Prawa Bożego, pojawią się w wielkiej liczbie potężne burze i będą trwać tygodniami. Huk tych burz będzie odczuwany w wielu krajach. Gdy będziecie tego świadkami, wiedzcie, że gniew Boży już zstąpił i że człowiek jest karany za wielkie bluźnierstwa, które popełnił wobec Stwórcy.
Wasza Matka
Matka Zbawienia


5th December 2014, 21:50 - Mother of Salvation: God created a natural order for humanity

My dear children, God created the universe in all its perfection. As this comes from God everything has a precise and natural order according to the Holy Will of God.
The laws of man and the laws of nature were created by He Who is above all things. This is why all things that were meant to be must remain as they are. God created a natural order for humanity; a place to live; food to eat and the gift of free will. Everything that is natural comes from God. God created this order so that man could survive. When the natural order of the universe - the food that you eat, the water you drink and the natural re-production of the human race - is interfered with by man, then all vengeance will belong to God.
So many have tried to change the order of the world which was created by God for the human race. They will suffer for this because God will abandon those who exchanged the Truth of His Creation for false substitutes. If man continues to serve his own self-interests then God will allow him to degrade himself by permitting him to exchange all that is natural for everything that is unnatural.
It is because of the influence of Satan that man has changed the Laws of God and this will bring destruction. Everything, which comes from God, is not considered to be good enough, and man will try to change the rules of nature to suit his sinful lusts. He will go so far as to try to deny the creation of the universe by making false claims as to its origin. Everything began with God and all with end with God. All good things will come to an end for the man who rises up in defiance against God. Once the Laws of Creation are tampered with, a great chastisement on earth will be witnessed. While God is patient, He will never allow man to dictate how He rules His Kingdom.
When man degrades himself to such lowly levels and no longer respects life; the human body; his fellow brothers and sisters or the Laws of God, powerful storms will emerge, in great numbers, lasting weeks. The roar of these storms will be felt in many nations. When you witness these, know the wrath of God will have descended and that man is being penalized for the great blasphemies he has committed against his Creator.
Your Mother Mother of Salvation